Category: Fiqh


# PAHALA JALMA ANU SHOLAT. #

Dawuhan Kangjeng Nabi : Saha-Saha Jalma Anu Ngaraksa
Solat Anu Lima Waktu Teugeusna Tara DI Tinggalkeun
Mangka Eta Solat Jadi Cahaya ,Oge Bisa Jadi Hujjah Bisa
Nyababkeun Di Salameutkeun Kalawan Rohmat ALLAH
Di Poe Qiyamah,Lebeut Ka Surga.

# SIKSAAN ANU TARA SHOLAT #

Saha-Saha Jalma Anu Sok Ninggalkeun Solat Anu
Lima Waktu Mangka Eta Jalma Moal Meunang Cahaya,
Moal Meunang Hujjah,Moal Salameut Di Poe Qiyamah
Malah Bakal DI Barengkeun Jeng Si Fira’un,Si,Qorun
Si Haman Jeng Ubay Bin kholaf.
Oge Jalma Anu Tara Solat Bakal Di Bere Ku ALLAh
12 Siksaan :
Baca lebih lanjut

Iklan

# BAB NAJIS AYA 22 #

1. CAI PAPANG JALMI / SASATOAN, KECUALI CAI PAPANGNA ROSUL SUCI, SABAB BERSIHNA ROSUL LAHIR JENG BATIN.
2. TAI ANAK ADAM/SASATOAN.
3. CAI MADZI ANU KALUARNA NALIKA SYAHWAT NUJU NAEK KATAHAN CAI MANI TEU KALUAR,AKHIRNA ANU KALUAR CAI MADZI RUPANA CAI MADZI : BODAS / KONENG BARI ENCER GALIBNA KALUARNA TI AWEWE.
4. CAI WADZI KALUARNA NALIKA TOS MIGAWE BEUBEURATAN GALIBNA TI LALAKI RUPANA CAI WADZI : BODAS SEMU KIRUH BARI KENTEUL,OGE KALUARNA BIASANA GES PAPANG.
5. GETIH JALMI / SASATOAN.
6. NANAH ENCER / KENTEUL.
7. GETIH BONTENG ANU RUPANA BODAS.
8. CACAR / JARAWAT LAMUN BUCAT,LAMUN TEU BUCAT MAH SUCI,
9. CENANG LAMUN BUCAT,LAMUN TEU BUCAT MAH SUCI.
10. UTAH JALMI / SASATOAN ANU KALUAR TINA JERO PATUANGAN SANAJAN RUPANA CAIRAN.
11. HAMPRU.
12. SUSU ANU TEU DI DAHAR DAGINGNA,SAPERTI SUSU MONYET,MAUNG,GAJAH,UCING / SATO ANU HARAM DI DAHARNA.
13. GAYEMAN ONTA / SAPI / DOMBA,SABAB ETA TEH UTAH.
14. CAI SOLOKAN / WALUNGAN,LAMUN TOS ROBAH RUPANA,RASANA , JENG AMBEUNA.
15. ACAY ANU KALUAR TINA JERO PATUANGAN RUPANA KONENG BARI AYA BUKURAN.
16. BASEHNA ALAT KELAMIN AWEWE ANU KALUARNA ETA CAI NALIKA WAKTU NAGOG / TINA JERO PIANAKAN / RAHIM.
17. BANGKE,KECUALI BANGKE MANUSA,LAUK JENG SIMEUT.
18. ARAK / MINUMAN KERAS.
19. ENDOG KACINGCALANG.
20. HASEUP ANU KALUAR TINA DURUKAN RUNTAH ANU NAJIS LAMUN KEUNA ETA HASEUP KANA BAJU ANU BASEUH JADI NAJIS KUDU DI BERSIHKEUN DEUI,LAMUN GARING BAJUNA TINGGAL DI KEPRUKEUN.
21. GOGOG BOH KER HIRUP SOK KOMO GES JADI BANGKE.
22. BABI BOH KER HIRUP SOK KOMO GES JADI BANGKE.

PERINGATAN : DIMANA-MANA KAKEUNAAN KU SALAH SAHIJI NAJIS ANU 22 IEU BOH KEUNA KANA BADAN / KANA PAKEAN / KANA TEMPAT SOLAT
MAKA HUKUMNA JADI NAJIS WAJIB KUDU DI BERSIHKEUN / DI SUCIKEUN.

TATA CARA

MULASARA

MAYIT

(1)
*MAYIT*
Dina ieu bab bade ngajelaskeun tentang masalah mulasara mayit anu leres sakumaha dina aturan ‘ilmu fiqih.
Kawajiban umat islam di mana-mana aya anu maot seorang muslim wajib hukumna di urus.Hukumna ngurus mayit fardhu kifayah,ari ta’ripna pardhu kipayah nyaeta :
Di mana-mana aya anu migawe salah saurang maka gugur kawajiban anu sanesna,tapi lamun teu migawe saurang-urang acan maka dosa kabehanna.
Kawajiban anu hirup terhadap mayit sadayana aya 4 perkara nyaeta :
1.NGADUSAN MAYIT.
Tata cara ngadusan mayit anu sampurna nyaeta :
Di mana-mana ngadusan mayit nalika ngosokannana laun teuing ulah bisi getekeun tarik teuing ulah bisi nyerieun,tapi sedang sedang saja,bari liang-liang anu aya dina anggota badan mayit colokan sing bersih sampai beunang kokotorna/daki-dakina,terutama tempat micenna sing bersih pisan,carana eta perutna urut tong tarik teuing supaya gampang kaluar kokotorna.
Dimana-mana tos beres ngadusan, liang-liang anu aya dina badan mayit cocokan/tutupan terutama tempat micenna lamun teu di cocokan bisi kaluar deui kokotorna lamun kaluar deui wajib balikan deui adusna,wajib teh lamun kanyahoan kaluarna eta kokotor/najis,bari wajib dibalikan deui lamun can di bunteul ku kain kafan,mafhumna lamun kaluarna eta kokotor teu kanyahoan maka teu kudu balikan deui ngadusanna/lamun kaluarna eta kokotor saatos di bunteul ku kain kafan teu wajib di balikan deui,ngan wajib di kumbah paleubah bobokongna.Naon sababna pangna kudu kitu,sabab solat mayit saperti solatna anu hirup,lamun dina badanna mayit aya najis teu sah solat mayitna.
Salajeungna ngadusan mayit lamun mayitna lalaki wajib anu kudu ngadusanna kudu ku lalaki teu menang ku awewe,lamun mayit awewe kudu ku awewe deui kecuali anakna/ mahramna/suami ku istrina/sabalikna bari ngadusanna make kaos tangan/mayitna budak leutik,dasarna pangna teu menang kahiji orat,kadua ngajaga bisi aya kacacadan dina badan mayit engkena bisi di beje-beja ka batur akhirna jadi’aeb eta mayit.
Salajeungna dina nalika ngadusan mayit hukuma sunat caina kudu cai tiis bari campuran ku uyah laut sabab masih keneh dzatna cai suci tur nyucikeun teu ngarobahkeun kana cai pangna kudu di campuran ku uyah laut supaya mayitna teu bau,tong cai panas kecuali lamun dina musim hujan kop caina haneutan supaya beunang dakina.
Salajeungna ngadusan mayit sunat hukumna simpeun luhur gebog/papan supaya lagrag kokotorna,oge sunat mayitna ulah di taranjang teuing, sunat
(2)

make pakean gamis/tutupan ku sinjang,oge sunat di tempat anu sepi ngadusannana/tertutup,oge sunat ngadusannana tilu kali kumbahan satiap sakali kumbahanna walatra,oge sunat make sabun jeng sampo,oge sunat pang utamana ngadusanmayit ku kulawargana saperti bapana maot adusan ku budakna/sabalikna,termasuk jadi imamna sholat,oge sunat pikeun anu ngadusan mayit dimana tos beres sunat manehna adus.
Oge sunat pikeun si gosil/tukang ngadusan niyat dina hatena niyat carana :
Niyat abdi ngadusan ieu mayit fardhu karana Allah,Oge sunat saatos beres di adusan si mayit di wudhuan ,bari si gosil/tukang ngadusan niyat dina hatena carana : Niyat abdi ngawudhuan ieu mayit fardhu karana Allah.
Kumaha lamun aya mayit hese di adusan saperti :
1.Ku sabab eweh cai sama sakali maka wajib di tayamuman
2.Aya cai mah ngan mayitna maotna kaduruk lamun di adusan bakal marurag dagingna maka wajib di tayamuman.
CATATAN KAHIJI : memeh ngadusan mayit/tayamum omat lamun dina badan mayit aya najisan ulah waka di adusan/di tayamuman balikta hilangkeun heula eta najisna ku cai,di mana tos di hilangkeun pek laksanakeun adus/tayamum.
CATATAN KADUA : mayitna anu wajib di adusan kudu jalma islam,bari maotna lain maot syahid.
CATATAN KATILU : lamun budak anu can di sunatan wajib diadusan jeng tayamum,pangna kudu di tayamuman sabab pikeun ngaganti qulupna/kokocopna anu najis hese di kumbahna maka gantiyan bae ku tayamum ngagenti anggota anu can kakumbah.
2.MUNTEL/MUNGKUS MAYIT.
Saatos mayit di adusan kawajiban anu hirup hukumna fardhu kifayah nyaeta mayit wajib di buntel/di bungkus ku kain kafan anu bodas.Muntelna mayit lalaki jeng awewe beda.Sampurna piken mayit lalaki nyaeta :
A.Tilu lapis boeh/kain kafan,satiyap salapisna/salambarna kudu nutupan sakabeh badanna mayit.Anapon panjang lebarna tergantung gede letikna mayit,oge tilu lapisna kudu sarua ukuranna panjang jeng lebarna contona saperti,anu salapis panjangna 1 meter lebarna 80 cm,tah anu kadua jeng anu katiluna kudu sarua ukuranna jeng anu salapis tadi.
B. Mayitna make pakean gamis/baju kurung gamisna ulah di kaput nyienna, tapi kudu kujarum kecos.
C. Sorban tegesna mayitna buntel mastakana ku sorban.

(3)

Jadi piken muntel/mungkus mayit lalaki sampurna aya 5.Tilu lapis boeh,gamis jeng sorban.
Anapon mayit awewe mah nyaeta :
A.dua lapis boeh/kain kafan
B.gamis
C.samping
D.kerudung
CATATAN KAHIJI : Di mana-mana mayit tos di bungkus omat dina boehna ulah di tulisan kalimah/ayat-ayat Al-QURAN / ASMANA ALLAH / KU LAPAD ADZAN,naon sababna pangna teu menang di tulisan sabab lamun di tulisna ku pulpen/spidol dina boeh mayitna dimana mayitna buruk engke bakal ngahiji nanahna jeng asma Allah hukumna haram.lamun kekeh hayang bae kop menang asal mangsina ciduh pulpenna curuk engke bakal tereh lengitna beda jeng spidol/pulpen hese lengitna.
CATATAN KADUA : Dimana-mana mayit di asupken kana pasaran,omat memeh di asupken pasaranna kudu di bersihkeun heula bisi aya najis saperti tai hayam/tai berit/bisi aya bangke,sabab lamun teu di bersihkeun heula bisi nempel kana boehna,akhirna nyolatan mayitna teu sah.
3. SHOLAT MAYIT.
Saatos munteul mayit kawajiban anu hirup terhadap mayit nyaeta sholat mayit.
Rukun sholat mayit sadayana aya 7.
1. NIYAT.
lamun mayit lalaki niyatna nyaeta : niyat abdi sholat ieu mayit lalaki opat takbiran fardhu kifayah jadi imam/ma’mum karana Allah ta’ala.

_____________________________________________________________
Lamun mayitna awewe niyatna nyaeta : niyat abdi sholat ieu mayit awewe opat takbiran fardhu kifayah jadi imam/ma’mum karana Allah ta’ala.

_____________________________________________________________
Lamun niyatna sholat ghoib nyaeta : niyat abdi sholat mayit ghoib fulan binti fulanah opat takbiran fardhu kifayah jadi imam/ma’mum karana Allah ta’ala.

_____________________________________________________________

(4)

Lamun teu apal ngaran mayitna sholat ghoib niyatna nyaeta : niyat abdi sholat kajalma anu nyolatan si imam opat takbiran fardhu kifayah jadi ma’mum karana Allah ta’ala.

_____________________________________________________________
2. NANGTUNG.
Rukun sholat mayit kadua nyaeta : nangtung lamun kawasa lamun teu kawasa meunang bari diuk / nyangigir / nangkarak / isarah ku soca / ku hate sholat mayitna,sakumaha dina sholat lima waktu.
3. OPAT TAKBIRAN.
Rukun sholat mayit katilu nyaeta : opat takbiran di sunatkeun dina tiyap-tiyap takbiran angkat dua pananganna bari meneran kana dua taktakna tuluy simpeun handapeun dadana luhureun bujalna.
4. MACA FATIHAH.
Rukun sholat mayit kaopat nyaeta : maca fatihah saatos niyat dina takbir kahiji lamun teu bisa maca fatihah ganti ku ayat Al-Quran,7 ayat ulah kurang tina 165 hurup lamun teu bisa ayat Al-Quran ganti ku maca dzikir anu 7 tasbeh,tahmid,takbir,tahlil,haoqolah ulah kurang tina 165 hurup lamun teu bisa keneh tos weh cicing tuturkeun imam.Sunat nalika maca fatihah boh ker imam/ma’mum macana di launkeun,nalika takbirna mah di tarikeun.
5. MACA SHOLAWAT.
Rukun sholat mayit kalima nyaeta : maca sholawat dina takbir kadua.Sholawat anu dibacana nyaeta :

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Atawa sholawat dina sholat anu lima waktu.
6. MACA DU’A.
Rukun sholat mayit kagenep nyaeta : maca du’a dina takbir katilu.
Du’a pikeun mayit lalaki nyaeta :

_____________________________________________________________
Du’a pikeun mayit awewe nyaeta :

_____________________________________________________________
7.MACA SALAM.
Rukun sholat mayit anu katujuh nyaeta : maca salam dina takbir kaopat.
(5)

Bari sunat maca du’a memeh salam du’ana nyaeta :

_____________________________________________________________
Salamna dina sholat mayit mah sunat make wabarokatuh.
CATATAN KAHIJI : Anu haq pertama sholat mayit bapana/akina/anakna mayit/wakilna di wakilkeun ka kiyayi,tah di urang mah rata-rata sok di wakilkeun ka kiyayi/ka ustadz,tuluy incuna/adina anu saindung sabapa/sabapa wungkul/alona/pamanna mayit,tuluy weh dulur-dulurna mayit.
CATATAN KADUA : Sunat hukumna dina nalika bade sholat mayit di tilu jajarkeun shapna bade seer jalmina / sakeudik jalmina soksanajan tiyap-tiyap jajaran bade pinuh / teu pinuh.Naon sababna pangna kudu ditilu jajarkeun,sabab lamun mayit di sholatan kutilu jajar maka haq pikeun eta mayit meunang pangampura Allah.Malah lamun anu nyolatan teh sampai 40 / 100 jalmi maka eta jalma anu 40 / 100 jalma bakal nyafa’atan ka eta mayit jaga di poe qiyamah sakumaha dina hadits riwayat imam muslim.
4. NGUBURKEUN MAYIT.
Kawajiban anu hirup saatos nyolatan nyaeta nguburkeun mayit.Sampurna nguburkeun mayit rada jeroan,jerona dua meter lebarna satu meter,pangna kudu jero supaya teu kaambeu bauna mayit ku sato galak anu sok ngahakan kana bangke,elatna turut ka kangjeng nabi muhamad s.a.w.
Nalika di quburkeun si mayit wajib hukumna kudu di sangigirkeun bari mayun ka qiblat,lamun teu ka qiblat dosa bari wajib di keduk deui.
PASUNATAN.
A. Sunat hukumna nalika mayit di quburkeun buka tali boehna tuluy pipina mayit anu palebah katuhuna di anteulkeun kana taneuh,mastakana,pipina,tonggongna,sampeanna, sadayana ganjeul make bantal/ganjel kutaneuh anu tos di buledkeun,ieu nandakeun rek pajabat/rakyat,rek anu benghar/miskin yen ges jadi mayit mah sarua,nandakeun kana hinana mayit lamun teu mawa amal sholeh nalika hirupna,ker hirup mah sare tina kasur anu empuk ges maot mah kabeh dina taneuh,hina kacida lamun teu mawa amal sholeh.
B. Sunat hukumna quburan di pucukulkeun saperti tonggong kuya luhurna sajengkal,tuluy di ratakeun,naon sababna pangna kudu kitu sabab supaya ngarah kaciri ieu teh quburan akhirna jalmi anu ngaliwat teu wanieun nincak,oge nalika hujan quburanna teu ngaleleup ka jero / teu dekok tapi jadi rata.
(6)

C. Sunat hukumna anu caricing di gigireun quburan ngawuran taneuh tilu kali awuran kana jero quburan satiyap-tiyap awuran bari ngadu’a,awuran anu kahiji bari ngadu’a :

_____________________________________________________________
Awuran anu kadua du’ana :

_____________________________________________________________
Awuran anu katilu du’ana :

_____________________________________________________________
Pahalana matak di jauhkeun tina siksa qubur.
D. Oge sunat maca surat AL-QODR tujuh balikan,pahalana matak di jauhkeun tina siksa qubur.
E. Oge sunat nalika mayit di asupkeun kana liang qubur bari maca du’a :

_____________________________________________________________
Pahalana matak di jauhkeun tina siksa qubur.
F. Oge sunat dina luhureun quburanna nancebkeun dahan korma anu masih keneh baseh lamun teu aya kenging dahan jambu/rambutan/balukang anu masih keneh baraseh ulah anu garing,dasarna turut ka kangjeng nabi muhamad s.a.w. Naon sababna dahanna kudu anu baseh,sabab salagi masih keneh baseh eta dahan maraca tasbeh,dasarna eta dahan maca tasbeh Allah ngadawuh dina AL-Quran :

_____________________________________________________________
Ku barokahna dahan maca tasbeh eta mayit bakal di entengkeun / moal menang siksa qubur.
Oge di qiyaskeun/di sarupakeun hukumna saperti dahan qorma nyaeta ngawurkeun kembang /tabur bunga anu sengit saperti kembang melati/cempaka/kenanga/ros,sabab malaikat reseupeun kanu sarengit lalungsur eta mayit kaberatan ku anu mulya matak ngahampangkeun kana siksaan mayit tegesna bakal di jauhkeun tina siksa qubur.
G.sunat hukumna saatos di quburkeun eta mayit di talqinan jalmi anu hadir sunat narangtung anu maca talqinna bari diuk mayunan mastakana mayit,malah sunat du’a talqinna baca tilu kali rek kusorangan/saurang-saurang.Pahalana supaya lancer ngajawab pertanyaan malaikat.

(7)

H.Sunat hukumna tahlil jeng maca Quran di hadiyahkeun/di wisolkeun pikeun mayit,sabab mayit butuh kana du’a-du’ana anu hirup boh ti kulawargana/sobatna/ti sasama muslim,jeng yeerkeun sodaqoh pikeun mayit,sakumaha dina hadits rosul :

_____________________________________________________________
Hartosna : Ari mayit di jero quburan teh saperti jalma anu ti telem di jero lautan nungguan ete mayit kana du’a-du’ana ti kulawargana/ti sobatna/ti dulur sasama muslim.
I.Sunat hukumna nyeerkeun zarah ka quburan minimal saminggu sakali,dimana-mana asup ka quburan sunat maca salam.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
PAMAKRUHAN.
A. Makruh hukumna lamun mayit di kana jero petikeun,dasarna pangna makruh ngamubadzirkeun harta,kecuali lamun aya hajat saperti quburanna becrek kaluar wae cai maka et amah teu makruh balikta jadi wajib mayit di asupkeun kana peti tuluy quburkeun.
B.Makruh hukumna quburan di tembok/di beton/di keramik,boh handapna/gigirna/luhurna,lamun eweh hajat sakumaha dina hadits rosul.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Hartosna :ngadauh rosul parantos ngalarang kana nembok quburan jeng ngabangun quburan / nulis kaligrapi dina tembokna.Hadits riwayat imam muslim.
Anapon lamun aya hajat mah teu makruh saperti sieun di keduk ko sato galak anu sok ngahakan kana bangke sabab di daerahna loba sato galak / sato galak mah teu aya ngan daerahna rawan longsor/rawan banjir,tah eta mah menang quburan di tembok/di beton.
Cek tadi makruh hukumna nembok/di beton quburanna bari eweh hajat,ieu teh lamun di quburna di tanah sorangan anapon lamun di tanah umum/di tanah waqap eta mah lain makruh balikta haram.
C. Makruh hukumna nincakan qoburan muslim sok sanajan quburan anu di sia-siakeun/tara di longokan/tara di zarahan diculkeun ku ahli
(8)

warisna/quburanna jalma ma’siyat saperti tara sholay/sok mabok/sok zina jeng anu liana.Makruh teh lamun eweh hajat lamun aya hajat mah teu makruh saperti eweh jalan kecuali kudu ngaliwat/ata nincak eta quburan.
PAHARAMAN.
A.Haram hukumna muntel mayit salagi masih keneh aya boeh/lawon/kaen,teu meunang muntel mayit ku kulit/ku jukut/ku taneuh
,kecuali lamun boeh/lawon/kaen teu aya meunang ku kulit/ku jukut/ku taneuh.
B. Haram hukumna dina boeh mayit di tulisan ayat-ayat Allah/asma-asma Allah,lamun nulisna ku pulpen/ku spidol,lamun mangsina ciduh pulpenna curuk kop meunang,ngan alusna ulah.Pangna teu meunang sabab engke ayat Al-Quran/Asma Allah nalika mayit buruk pacampur jeng nanah.
C. Haram hukumna nutupan janazah ku kaen sutra boh mayit lalaki/awewe.
D.Haram hukumna mayit di simpeun di lorong-lorong bukit/di jero guha,sabab eta teu kaasup nguburkeun mayit.
E.Haram hukumna lamun eta quburan teu make padung/teu make ciri,dasarna supaya teu di tincakan eta quburan.
F.Haram hukumna ngubur dua mayit di saquburkeun/di barengkeun rek sajenis/beda jenis,kecuali mahram saperti salaki jeng pamajikan/anakna jeng bapana/jeng indungna ngan pedah makruh.Haram soteh lamun eweh hajat lamun aya hajat mah meunang saperti anu maotna loba,saperti korban sunami/gempa/longsor,mun kitu mah teu haram oge teu makruh.
G.Haram ngasupkeun mayit anu anyar ka quburan anu tos aya mayitan,kecuali lamun mayitna tos buruk saperti mayitna karek umur sabulan/2 bulan/3 bulan sampai satahun batasna,oge ngitung-ngitung mayitna buruk jeng teu burukna kudu nurutkeun ahli khobroh nyaeta tukang ningali ku alat keker teu kudu dikeduk heula.
H.Haram hukumna nyokot dahan korma/jambu/balukang/kembang anu masih keneh baseh anu di taburkeun luhureun quburan,dasarna sabab ngahilangkeun bagian mayit rugi pikeun eta mayit tegesna moal aya mang macakeun tasbeh pikeun eta mayit,oge ngahilangkeun haqna mayit,sabab lamun aya kembang-kembang anu sengit malaikat turun ngambeu kana eta sesengitan akhirna eta mayit kabeuratan ku anu mulya di entengkeun tina siksa qubur.
I.haram hukumna nembok quburan dina tanah umum/tanah waqap,malah wajib di robohkeun eta bangunan/tembokna saatos mayitna buruk,bahan bangunannana bikeun ka ahli warisna.
J.Haram hukumna miceun/kahampangan dina luhureun quburan.
(9)

K.Lamun aya istri anu hamil maot bari janinna hirup wajib di sesar,lamun janinna milu maot teu meunang di sesar haram hukumna,quburkeun wae jeng indungna.
L.Haram nyolatan mayit anu maot syahid dunia jeng akherat/syahid dunia wungkul,oge haram nyolatan mayit kafir.
ANU MAOT DI LAUT.
Kumaha lamun aya anu maotna di laut cara nguburkeunna kumaha jawab aya dua.
1. Lamun ges deket kadaratan tunggukeun quburna di daratan.
2. Lamun jauh keneh/tengah-tengah lautan maka meunang nguburkeunna di gujubarkeun kana jero laut,carana pertama sukuna mayit talian bengberatan kubatu/ku besi supaya teuleum mayitna,oge supaya nantung mayitna,engke eta mayit di hakan ku lauk,tuluy lauk ngising taina lagrag kana taneh tah eta mayit bakal di hudangkeun deui ti dinya.
MAYIT KALURON.
1.Lamun ngalahirkeunnana memeh 4 bulan maka eta mayit kaluron wajib di bunteul jeng di quburkeun.
2.Lamun ngalahirkeunnana saatos 4 bulan bari eweh soraan/ngerejet nalika lahirna,maka eta mayit kaluron wajib di adusan,dibuntel,jeng di quburkeun.
3.Lamun ngalahirkeunnana saatos 4 bulan bari kungsi aya soraan/ngerejet nalika lahirna,maka eta mayit kaluron saperti mayit dewasa,wajib di adusan,di bunteul,di sholatan jeng di quburkeun.
MAYIT SHAHID.
1.Maot syahid dunia jeng akherat saperti anu maot di pangperngan anu ngabela agama Allah,maka wajib di bunteul jeng di quburkeun.
2.Maot syahid dunia wungkul saperti bapana maot ku kafir anakana hayang ngabales milu perang ari pek maot mnehna ge,tah eta oge wajib di bunteul jeng di quburkeun.
3.maot syahid akherat wungkul saperti maot di teluh/sunami/longsor/banjir/gempa/ka duruk/muntaber,/di pangajian,tah eta mah wajib di adusan,di bunteul,di sholatan jeng di quburkeun.
BIYAYA MULASARA MAYIT.
Lamun anu maotna anakana / pamajikanna / pembantuna maka biyayana ti bapana ti mimiti ngadusan sampai di quburkeun.
Lamun anu maotna bapa/indung urang maka biyayana dina tirkah mayit,lamun aya titinggalna lamun teu aya anak-anakna anu benghar ngurus

(10)

biyayana,anakna mariskin biyayana tina kas daerah satempat,kasna kosong maka jalma anu benghar wajib ngurus biyayana.
WARISAN.
Haram hukumna lamun warisan langsung di bagikeun salagi anu 5 perkara can di laksanakeun.
1.Biyaya mulasara mayit tina tirkahna.
2.Hutang-hutangna mayit kudu di bayar tina tirkahna.
3.Sakabeuh tirkahna mayit kudu di zakatan heula.
4.wasyiyatna mayit kudu di laksanakeun.
5.Lamun mayit can munggah haji,wajib di hajikeun amanah/badal biyayana tina tirkah mayit.
Lamun anu lima perkara ieu teu di laksanakeun maka ngabagikeun warisannana haram hukmna.
JALMA ANU MAOT POE JUM’AT.
Poe naon anu maotna alus nyaeta poe jum’at sakumaha dina hadits :

_____________________________________________________________
Hartosna : saha-saha jalma anu maot poe jum’at/malam jum’at maka insya Allah bakal di salametkeun tina siksa qubur jeng fitnah qubur.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Hartosna : saha-saha jalma anu maca surat Al-ikhlas 100 balikan dina nalika ker gering tuluy maot eta jalma bakal moal meunang fitnah qubur jeng bakal di salametkeun tina genjetan alam qubur jeng nalika ngaliwat kana shirotol mustaqim di tanggey ku malaikat teu kungsi nincak kana eta jembatan.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Hartosna : saha-saha jalma anu maca kana kalimah anu di luhur 40 balikan dina ker geringna tuluy maot maka eta jalma di bere pahalana saperti anu maot syahid (surga) lamun teu maot (cager) bakal di hampura dosana ku Allah.
(11)

Alhamdulillaah parantos beres ngajeulaskeun masalah anu berhubungan sareng mayit,mudah-mudahan urang sadaya janten jalmi anu khusnul khotimah,sareng mudah-mudahan Allah ngahapunteun kana dosa-dosa urang sadaya sareng di teubihkeun tina fitnah qubur jeng siksa qubur.Aamiin.

Wassalaam.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

( HAL 1 )

# MASALAH SHOLAT SUNAT #

TA’RIPNA SHOLAT SUNAT : NYAETA LAMUN DI PIDAMBEUL BAKAL MEUNANG PAHALA LAMUN TEU DI PIDAMBEUL MOAL DI SIKSA.
1. SHOLAT SUNAT ROWATIB HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN, ANU HUKUMNA SUNAT MUAKKAD HARTINA LAMUN TEU DI PIDAMBEUL MAKRUH.

A. 2 ROKA’AT QOBLA ZHUHUR
B. 2 ROKA’AT BA’DA ZHUHUR
C. 2 ROKA’AT BA’DA MAGHRIB
D. 2 ROKA’AT BA’DA ‘ISYA
E. 2 ROKA’AT QOBLA SHUBUH

NIYYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT QOBLA / BA’DA……2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
PAHALANA : SAHA – SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT QOBLA ZHUHUR / BA’DA ZHUHUR BAKAL DI HARAMKEUN KAETA JALMA SEUNEU NARAKA.
PAHALANA : SAHA – SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT BA’DA MAGHRIB 2 ROKA’AT BAKAL DI TULISKEUN DI SURGA ‘ILLIYYIIN.
PAHALANA : SAHA – SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT QOBLA SHUBUH 2 ROKA’AT LEUWIH ALUS TIBATAN DI BERE DUNIA JENG EUSI-EUSINA.
DINA NALIKA SHOLAT SUNAT,SUNAT MAKE SUSURATAN 1. SURAT QULYA 2. AL-IKHLAS KECUALI DINA QOBLA SHUBUH SURATNA 4 SURAT DINA ROKA’AT KAHIJI SURAT ALAM NASYROH JENG QULYA ROKA’AT KADUA ALAM TARO JENG AL-IKHLAS.
2. SHOLAT SUNAT ROWATIB ANU HUKUMNA SUNAT GOER MUAKKAD HARTINA LAMUN TEU DI PIDAMBEUL HEUNTEU MAKRUH, LAMUN AYA WAKTU SAE DI PIDAMBEUL.

A. 2 ROKA’AT QOBLA ZHUHUR.
B. 2 ROKA’AT BA’DA ZHUHUR.
C. 4 ROKA’AT QOBLA’ASHAR.
D. 2 ROKA’AT QOBLA MAGRIB
E. 2 ROKA’AT QOBLA ‘ISYA.
MANGFAATNA NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT ROWATIB BOH ANU MUAKKAD / ANU GOER MUAKKAD NYAETA PIKEUN NYAMPURNAKEUN SOLAT FARDLU, DIMANA- MANA SHOLAT FARDLU TEU SAMPURNA BISA DI SAMPURNAKEUN / DI TAMBAL KU SHOLAT SUNAT, SAROKA’AT SHOLAT FARDLU NGABANDINGAN SARUA JENG 70 ROKA’AT SHOLAT SUNAT.

( HAL 2 )

3. SHOLAT SUNAT WITIR
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.

SHOLAT SUNAT ANU HUKUMNA SUNAT MUAKKAD
NYAETA SHOLAT SUNAT WITIR,PAHALANA : SAHA- SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT WITIR BAKAL DI PIKACINTA KU ALLAH.
WAKTUNA SHOLAT WITIR SABA’DA SHOLAT SUNAT BA’DA ‘ISYA SAMPAI MEMEH ADZAN SHUBUH,NGALAKSANAKEUN SHOLAT WITIR KENGING DUA CARA 1. KENGING SAATOS SHOLAT SUNAT BA’DA ‘ISYA (MEMEH KULEM) 2. KENGING SAATOS KULEM SABA’DA SHOLAT TAHAJUD.

SHOLAT WITIR PALING SAKEUDIK SAROKA’AT PERTENGAHAN 3 / 5 / 7 ROKA’AT PALING SEUEURNA11 ROKA’AT, NGALAKSANAKEUNNANA 2 ROKA’AT 2 ROKA’AT TULUY DITUNGTUNGAN 1 ROKA’AT,OGE SUNAT MAKE SUSURATAN UPAMI NGALAKSANAKEUN 3 ROKA’AT PERTAMA LAKSANAKEUN HEULA 2 ROKA’AT , ROKA’AT KAHIJI SURAT SABBIHI ROKA’AT KADUA SURAT QULYA KE DIMANA-MANA TOS BERES, ANU SAROKA’AT SUSURATANNANA 3 NYAETA SURAT AL-IKHLAS, AL-FALAQ, AN-NAS,IEU TEH LAMUN NGALAKSANAKEUNNANA 3 ROKA’AT,ANAPON LAMUN NGALAKSANAKENNANA LEUWIH 3 ROKA’AT SAPERTI 5 / 7 / 9 / 11 MANGKA ROKA’AT KAHIJI SAMPAI 8 ROKA’AT SUSURATANNANA BEBAS , ANAPON DINA ROKA’AT KA 9 SAMPAI 11 ROKA’AT SUSURATANNANA SABBIHI,QULYA,AL-IKHLAS,AL-FALAQ,AN-NAS.

CARA NIYAT WITIR ANU 2 ROKA’AT : NIYAT ABDI SHOLAT WITIR 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
CARA NIYAT WITIR ANU 1 ROKA’AT : NIYAT ABDI SHOLAT WITIR SAROKA’AT KARANA ALLAH.
DIMANA- MANA TOS BERES SHOLAT WITIR SUNAT NGADU’A ……………
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( HAL 3 )

4. SHOLAT SUNAT DLUHA / IYSROQ
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.

SHOLAT SUNAT ANU HUKUMNA MUAKKAD NYAETA SHOLAT SUNAT DLUHA / SHOLAT SUNAT IYSROQ, PAHALANA : NGAGAMPANGKEUN KANA RIZQI.

SHOLAT SUNAT DLUHA/ IYSROQ PALING SAKEUDIK 2 ROKA’AT PERTENGAHAN 6 ATAWA 8 ROKA’AT,PANGSEUEURNA 12 ROKA’AT NGALAKSANAKEUNNANA SUNAT TIYAP – TIYAP 2 ROKA’AT AWEH SALAM, OGE SUNAT DIMANA – MANA NGALAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT DLUHA / IYSROQ MAKE SUSURATAN TIYAP – TIYAP 2 ROKA’AT, ROKA’AT KAHIJI SURAT WYASSYAMSYI / QULYA,ROKA’AT KADUA WADDLUHA / AL-IKHLAS.

WAKTUNA SHOLAT SUNAT DLUHA / IYSROQ TIMIMITI MONCORONGNA PANON POE KIRA – KIRA JAM 6.30 SAMPAI MEMEH ADZAN ZHUHUR ANU PALING SAE JAM 8.30 SAMPAI JAM 9. OGE SAE DILAKSANAKEUNNANA DI BUMI.
CARA NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT DZUHA / IYSROQ 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
DIMANA – MANA TOS BERES SHOLAT SUNAT DLUHA / IYSROQ SUNAT NGADU’A……….

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5. SHOLAT SUNAT TAHIYYATAL MASJID.
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.
SHOLAT SUNAT ANU HUKUMNA MUAKKAD NYAETA : SHOLAT SUNAT TAHIYYATAL MASJID, WAKTUNA NYAETA DIMANA – MANA ASUP KAMASJID,SEUEURNA 2 ROKA’AT,CARA NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT TAHIYYATAL MASJID 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
DIMANA – MANA SHOLAT SUNAT TAHIYYATAL MASJID SUNAT MAKE SUSURATAN,ROKA’AT KAHIJI QULYA, ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
( HAL 4 )

PERINGATAN : DIMANA – MANA ASUP KA MASJID LANGSUNG DIUK BOH DI HAJA ATAWA POHO MAKA WAKTUNA SHOLAT TAHIYYATAL MASJIDNA BEAK,OGE DIUKNA DI MASJID MAKRUH HUKUMNA SUPAYA TEU MAKRUH DIUKNA MAKA SUNAT MACA……
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PERINGATAN KA 2 : AYA OGE ANU TEU DI MEUNANGKEUN SHOLAT TAHIYYATAL MASJID : 1. DINA POE JUM’AT LAMUN KHOTIB KER KHUTBAH DIMANA – MANA ASUP KA MASJID LANGSUNG DIUK DANGUKEUN KHUTBAHNA,LAMUN SHOLAT MAKRUH.
2. DIMANA – MANA SHOLAT BERJAMAA’AH REK DI LAKSANAKEUN / KER DI LAKSANAKEUN.
3. ATAWA DI MASJIDNA AYA PANGAOSAN.
# ADAB – ADABAN ASUP KA MASJID AYA 10 PERKARA #
A.PAKEAN KUDU BERSIH TINA NAJIS , OGE ASUPNA KA MASJID HEULAKEUN SAMPEAN KATUHU.
B.MACA BISMILLAH TULUY MACA DU’A …………………………………..
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
C.MACA SALAM LAMUN AYA JALMI DI MASJIDNA,LAMUN TEU AYA MACA ASSALAAMU’ALAINAA WA’ALAA ‘IBAADILLAAHISSHOOLIHIIN.
D. MACA DUA KALIMAH SYAHADAT.
E. LAMUN TOS DI JERO MASJID TONG NGALIWAT KAHAREUPEUN JALMA ANU SHOLAT.
F. ULAH JUAL BEULI DI JERO MASJID.
G.ULAH NGOBROL MASALAH DUNIA,SAPERTI NGUMUMKEUN POSYANDU,JENG ANU LAINNA, KECUALI NGUMUMKEUN MAOT.
H. LAMUN TOS DI JERO MASJID LAKSANAKEUN SHOLAT TAHIYYATAL MASJID.
I. ASUP KAJERO MASJIDNA KUDU BOGA WUDLU.
J. DIMANA- MANA KALUAR TI MASJID SUNAT NGADU’A HEULA
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

( HAL 5 )
6. SHOLAT ISTIKHOROH.
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.
SHOLAT SUNAT ANU HUKUMNA SUNAT MUAKKAD NYAETA SHOLAT SUNAT ISTIKHOROH, TA’RIPNA MENTA KAALUSAN / PETUNJUK KA ALLAH S.W.T,SAPERTI PADAMBEULAN / JODO ,NAHA IEU TEH SAE / AWON,MASLAHAT / MADARAT PEK LAKSANAKEUN SHOLAT SUNAT ISTIKHOROH SEUEURNA 2 ROKA’AT.
WAKTUNA : ANU PALING SAE DI LAKSANAKEUN DINA WAKTU WENGI
MEMEH KULEM.CARA NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT ISTIKHOROH 2 ROKA’AT KARANA ALLAH,OGE SUNAT MAKE SUSURATAN,ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.DIMANA – MANA SAATOS SHOLAT TEURAS NGADU’A:…………

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
PERINGATAN : DIMANA- MANA TOS NGADU’A LANGSUNG KULEM,INSYA ALLAH BAKAL BIJIL IMPIAN / HATE NGARASA COCOK / PAS ,NAHA SAE / AWONNA,LAMUN TEU ACAN BIJIL IMPIAN / CAN NGARASA PAS ,TEURUS BAE SHOLAT SAMPAI BIJIL IMPIAN / NGARASA PAS HATE,TONG PUTUS ASA.
7. SHOLAT SUNAT SYUKRIL WUDLU
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKUEN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
PAHALANA : NGAGAMPANGKEUN LEUBEUT KA SURGA KALAWAN ROHMAT ALLAH SEUEURNA DUA ROKA’AT.
WAKTUNA DIMANA – MANA TOS WUDLU TONG DI EULAP KECUALI LAMUN ALERGI MEUNANG DI EULAP,LANSUNG SHOLAT.
NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT SYUKRIL WUDLU 2 ROKA’AT KARANA ALLAH TA’ALA, ROKA’AT KAHIJI SURAT QULYA,ROKA’AT KADUA SURAT AL-IKHLAS, DIMANA – MANA TOS BERES SHOLAT TULUY WIRIDAN.
( HAL 6 )

WIRIDNA NYAETA :
1. TAKBIR 10 KALI 2. TAHMID 10 KALI
3. TAHLIL 10 KALI 4. ISTIGHFAR 10 KALI
5. TASBEH: SUBHAANALLOOHI WABIHAMDIHI 10 KALI
6. TASBEH : SUBHAANALMALIKIL QUDDUUS 10 KALI
BERES WIRIDAN TEURAS NGADU’A 10 KALI, DU’ANA NYAETA :

8. SHOLAT SUNAT IHROM
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
DILAKSANAKEUNNANA MEMEH NGALAKSANAKEUN IHROM,SEUEURNA DUA ROKA’AT,NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT IHROM DUA ROKA’AT KARANA ALLAH.
PERINGATAN : KHUSUS SHOLAT SUNAT IHROM DINA NALIKA NGALAKSANAKEUN IBADAH HAJI JENG UMROH.
SUSURATANNANA ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
9.SHOLAT SUNAT THOWWAF
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
DILAKSANAKEUNNANA SAATOS THOWWAF,SEUEURNA 2 ROKA’AT,NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT THOWWAF 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
PERINGATAN : KHUSUS SHOLAT SUNAT THOWWAF DINA NALIKA NGALAKSANAKEUN IBADAH HAJI JENG UMROH.
SUSURATANNANA: ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
10. SHOLAT SUNAT AWWAABIIN.
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
PAHALANA : DIMANA – MANA JALMA NGALAKSANAKEUN SHOLAT AWWAABIIN MANGKA INSYA ALLAH BAKAL DI RAKSA IMAN URANG.
WAKTUNA SAATOS WIRIDAN BA’DA SHOLAT MAGHRIB.PALING SAKEUDIK DUA ROKA’AT,PERTENGAHAN 4 / 6 / 8 ROKA’AT PANG SEUEURNA SAMPAI 20 ROKA’AT.
NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT AWWAABIIN 2 ROKA’AT KARANA ALLAH TA’ALA.
DI LAKSANAKEUNNANA 2 ROKA’AT 2 ROKA’AT,SUSURATAN ANU KUDU DI BACA ROKA’AT KAHIJI AL-IKHLAS 6 KALI AL-FALAQ 1 KALI AN-NAS 1 KALI,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS 6 KALI AL-FALAQ 1 KALI AN-NAS 1 KALI.
DI MANA- MANA SAATOS SHOLAT TEURAS NGADU’A……………………..
( HAL 7 )

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

PERINGATAN : TEU KENGING KULEM MEMEH ‘ISYA ( TEUGUESNA SAATOS SHOLAT MAGRIB ) HUKUMNA MAKRUH SABAB ETA KALAKUAN URANG YAHUDI , MALAH JALMA ANU KULEM SAATOS MAGHRIB MANGKA INSYA ALLAH DI AKHERAT MOAL NINGGAL DZAT ALLAH SWT KUDUA SOCANA ETA JALMA.

11. SHOLAT SUNAT HAJAT
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
WAKTUNA BEBAS BADE SIANG ATAWA WENGI,PALING SAKEUDIK 2 ROKA’AT PANG SEUEURNA HEUNTEU DI BATAS.
NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT HAJAT 2 ROKA’AT KARANA ALLAH, SUSURATANNANA ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
DI MANA- MANA SAATOS SHOLAT HAJAT SUNAT NGADU’A………………

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PERINGATAN : DI MANA – MANA URANG BOGA MAKSUD LAKSANAKEUN SING LOBA SHOLAT SUNAT HAJAT MANGKA INSYA ALLAH MAKSUD URANG BAKAL DI QABULKEUN ASAL NGALAKSANAKEUNNANA KARANA ALLAH.
NGAN ANU PALING SAE DI LAKSANAKEUNNANA SHOLAT HAJAT DINA WAKTU WENGI,DINA WAKTU NGALAKSANAKEUN SHOLAT TAHAJUD,ETA WAKTU ANU PALNG SAE.
( HAL 8 )

12.SHOLAT SUNAT TASBEH HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.
PAHALANA : SAHA – SAHA JALMA ANU NGALAKSANAKEUN SHOLAT TASBEH MANGKA INSYA ALLAH DOSA ANU BAHEULA / ANU AYEUNA / ANU DIHAJA / HEUNTEU DI HAJA / BOH ANU KATINGALI / ANU SAMAR BAKAL DI HAMPURA. SEUEURNA SHOLAT TASBEH NYAETA 4 ROKA’AT, LAMUN NGALAKSANAKEUN TI SIANG SAKALI SALAM BADE MAKE TAHIYYAT AWAL ATAWA HEUNTEU,TEU MATAK NAON – NAON,LAMUN DI LAKSANAKEUNNANA TI WENGI 2 KALI AWEH SALAM.
NIYATNA : LAMUN TI SIANG,NIYAT ABDI SHOLAT TASBEH 4 ROKA’AT KARANA ALLAH,LAMUN NGALAKSANAKEUN TI WENGI NIYATNA,NIYAT ABDI SHOLAT TASBEH 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
TATA CARA SHOLAT TASBEH : SAATOS MACA FATIHAH,MACA SURAT AL-HAAKUMUT,SAATOS MACA SURAT MACA TASBEH 15 KALI TASBEHNA NYAETA :……
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
BERES MACA TASBEH 15 KALI TEURAS RUKU’ BACA TASBEH ANU BIASA HEULA TULUY MACA TASBEH ANU DI LUHUR 10 KALI , TULUY I’TIDAL BACA ROBBANAA…………..TULUY BACA DEUI TASBEH 10 KALI , TULUY SUJUD BACA TASBEH ANU BIASA HEULA TULUY TASBEH DEUI 10 KALI , TULUY CENGKAT TINA SUJUD ANU KAHIJI DIUK ANTARA SUJUD DUA BACA ROBBIGFIRLII……………………………TULUY BACA TASBEH DEUI 10 KALI , TULUY SUJUD KADUA BACA TASBEH ANU BIASA HEULA TULUY BACA TASBEH DEUI 10 KALI , TULUY CENGKAT TINA SUJUD KADUA TONG WAKA NANGTUNG TAPI DIUK HEULA BARI MACA TASBEH DEUI 10 KALI,TULUY NANGTUNG ROKA’AT KADUA SAATOS MACA FATIHAH MACA SURAT AL-‘ASHRI, KADITUNA MAH SARUA BABACAANNANA SAPERTI ROKA’AT KAHIJI,ROKA’AT KATILU SAATOS MACA FATIHAH MACA SURAT QULYA,KADITUNA MAH SARUA BABACAANNANA SAPERTI ROKA’AT KAHIJI,ROKA’AT KAOPAT SAATOS MACA FATIHAH MACA SURAT AL-IKHLAS,KADITUNA MAH SARUA BABACAANNANA SAPERTI ROKA’AT KAHIJI, NGAN DINA TAKHIYYAT AKHIR SAATOS BERES MACA DU’A TAHIYYAT AKHIR TONG WAKA SALAM BALIKTA MACA HEULA TASBEH 10 KALI,TULUY WEH SALAM.
JADI JUMLAH MACA TASBEH TIYAP – TIYAP ROKA’AT 75 KALI = 300 KALI MACA TASBEH.
PERINGATAN: UPAMI TIASA LAKSANAKEUN SHOLAT TASBEH TIYAP DINTEN, LAMUN TEU TIASA SAMINGGU SAKALI, LAMUN TEU TIASA SABULAN SAKALI, LAMUN TEU TIASA SATAHUN SAKALI, LAMUN TEU TIASA KENEH SAUMUR HIRUP LAKSANAKEUN SAKALI,SABAB LAMUN TEU
( HAL 9 )

NGALAKSANAKEUN MAKRUH HUKUMNA,SABAB SHOLAT TASBEH BISA YABABKEUN DOSA URANG DI HAMPURA KU ALLAH SWT.
SAATOS SHOLAT TASBEH SUNAT NGADU’A ,DUA’NA MAH BEBAS BADE DU’A NAON BAE ANU APAL URANG.

13. SHOLAT SUNAT TOBAT
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN
HUKUMNA SUNAT MUAKKAD.

WAKTUNA SHOLAT TOBAT BADE SIANG / WENGI,SEUEURNA 2 ROKA’AT.
NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT TOBAT 2 ROKA’AT KARANA ALLAH.
SUSURATANNANA ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS.
SAATOS SHOLAT TOBAT TULUY WIRID NYEUEURKEN ISTIGHFAR,BARI NALANGSA,NGAJAM MOAL DEUI MIGAWE DOSA,BARI BAYANGKEUN DOSA ANU GES DI PIGAWE NEUPIKA NGUCUR CAI MATA,TAPI LAMUN BOGA DOSA KA HAQ ADAMI MAH KUDU MENTA HAMPURA / HALALNA.

14. SHOLAT SUNAT SAFAR
HEUNTEU SUNAT DI BERJAMAA’AHKEUN.

WAKTUNA SHOLAT SUNAT SAFAR NYAETA : DIMANA – MANA NYABA KALUAR TI IMAH SAPERTI BERANGKAT HAJI JENG UMROH / KALUAR DAERAH ANU JARAKNA 90 KM KALUHUR MEMEH INDIT SHOLAT HEULA.
SEUEURNA DUA ROKA’AT,NIYATNA : NIYAT ABDI SHOLAT SUNAT SAFAR DUA ROKA’AT KARANA ALLAH SUSURATANNANA ROKA’AT KAHIJI QULYA,ROKA’AT KADUA AL-IKHLAS, SAATOS BERES SHOLAT TEURAS NGADU’A ……………….

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

DAFTAR ISI

HALAMAN

0. MUQODDIMAH…………………………………………………………………….0

1. SHOLAT SUNAT ROWATIB………………………………………………………1

2. SHOLAT SUNAT WITIR……………………………………………………………2

3. SHOLAT SUNAT DLUHA/IYSROQ,TAHIYYATAL MASJID…………………..3

4. SHOLAT SUNAT ISTIKHOROH,SYUKRIL WUDLU……………………………5

5. SHOLAT SUNAT IHROM,THOWWAF,AWWAABIIN…………………………..6

6. SHOLAT SUNAT HAJAT…………………………………………………………..7

7. SHOLAT SUNAT TASBEH…………………………………………………………8

8. SHOLAT SUNAT TOBAT,SAFAR…………………………………………………9

9. SHOLAT SUNAT MUTLAQ,UNGSI,TAHAJUD…………………………………10

10. SHOLAT SUNAT DAF’UL BALA,AZIMAH BULAN SAFAR………………….11

11. SHOLAT SUNAT ‘IIDUL FITRI,’IIDUL ADLHA,GERHANA…………………13

12. SHOLAT SUNAT ISTISQOO’…………………………………………………….14

13. SHOLAT SUNAT TARAAWIIH………………………………………………….15

14. SHOLAT SUNAT ANU HARAM DI PIGAWE…………………………………..16

MUQODDIMAH

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

IEU KITAB BAHASAN TENTANG MULASARA MAYIT DI SEURAT SAJEULAS-JEULASNA, KENGING NUQIL TINA KITAB I’AANATHUTTHOOLIBIIN
SIMKURING NGAHAJA NYEURAT IEU MASALAH TENTANG MULASARA MAYIT SABAB DI MASYARAKAT SEUEUR ANU LEUPAT NGAJALANKEUNNANA,KUMARGI KITU KADORONG KU HATE ANU IKHLAS SIM KURING NGAWANTUNKEUN NYEURAT NYAAH KA DULUR SAAGAMA MUGIA KATAMPI BARI DI BARENGAN KU KAIKHLASAN MANAH.
MUDAH-MUDAHAN IEU KITAB TIASA DI ‘AMALKEUN KANGGO BEKEL JAGA URANG DI AKHERAT SARENG MUDAH-MUDAHAN IEU KITAB MANGFA’AT DUNIA SARENG AKHERAT MUDAH-MUDAHAN URANG SADAYA JANTEN JALMI KHUSNUL KHOTIMAH AAMIIN,OGE MUDAH-MUDAHAN AMAL ‘IBADAH URANG DI TAMPI KU GUSTI ALLAH S.W.T. AAMIIN.

PERINGATAN :
UPAMI AYA ANU LEUPAT MUGIA KERSA NGALEURESKEUN SABA’DA DI FAHAMI,HATUR NUHUN KANA SAGALA PERHATOSANNANA.

WASALAAM

ASEP SAEFULLOH

KEWAJIBAN SUAMI ATAS ISTRI

islamic

KEWAJIBAN SUAMI ATAS ISTRI
1. Kewajiban Materiil
a. Mahar ( QS. 4 : 4 )
Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa’ : 4)
b. Nafkah ( QS. 2 : 233 ) Baca lebih lanjut

RENUNGAN SEBELUM MAKAN

Pada suatu kesempatan seorang Doktor menceritakan wejangannya dengan membawa para hadirin memikirkan sejenak tentang adab makan Rasulullah saw yang patut kita ambil hikmah. Berikut adalah antara intipati wejangannya secara ringkas:
Baca lebih lanjut

Bismillah,Alhamdulillah,Wassholatu Wassalamu ‘Ala Rosulillah S.A.W. Amma Ba’du :

1.
Makan dan minum tidak boleh berdiri kecuali ada udzur.

“Janganlah salah seorang di antara
kalian minum sambil berdiri.” (HR. Muslim).

2.
Membaca Bismillah sebelum makan dan minum.

3.
Makan dan minum dengan tangan kanan.

4.
Terlebih dahulu makan dari makanan yang terdekat.

Dalil poin dua, tiga, dan empat adalah
“Wahai anak muda, ucapkanlah ‘bismillah’ makanlah dengan tangan kanan dan
makanlah apa yang ada didekatmu” (HR. Muslim).
Baca lebih lanjut

Oleh
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang). Allah Ta’ala berfirman.

“Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” [Ar-Ruum : 21]
Baca lebih lanjut

Misteri Hari Jum’at….

Assalamu’alaikum w.r.b….wahai saudaraku….Malam jumat memiliki segudang rahasia yang tidak dimiliki oleh malam-malam lainnya, bagi pengikut Ahlussunnah Waljamaah, malam ini adalah malam pembacaan sejarah maulid Nabi (PBUH) Al barjanzi,sholawatan,yasinan, surat Al-kahfi, ratib , istighosa, ziarah kubur dan lain sebagainya.

Malam ini adalah malam yang sangat menyenangkan bagi muda-mudi yang baru saja mengabadikan cintanya dengan pernikahan, karena pada malam ini, seremonial istigosah mereka akan lebih semangat, hot dan menggebu-gebu dibandingkan malam jumat sebelumnya. Mengingat hanya pada malam ini pahala istighosah mereka akan dilipat gandakan berkali-kali, bahkan menerut satu keterangan hadis : “lebih baik dari jihad memerangi orang Yahudi”.

Malam ini adalah malam terbaik dari semua malam yang pernah ada, lebih baik dari Lailatul qadar sekalipun, seperti dijelaskan oleh Sya’roni dalam Mizan-nya mengutip ucapan Imam Ahmad.
Malam dan hari ini memiliki sebuah waktu mustajabah, jika kita berdoa pasti akan dikabulkan. Berbeda dengan hari-hari lain yang hanya menghususkan waktu mustajabahnya pada 1/3 malam menjelang pagi.

Malam ini adalah malam yang tidak di anjurkan menghususkan diri untuk bertahajjud maupun berpuasa pada siang harinya? Disamping karena ada hadis yang memakruhkan, Ibnu Hajar Alhaitami dalam fatawi-nya menjelaskan, alasan makruhnya mengkhususkan bangun malam (tahajjud) pada malam jumat maupun puasa pada siang harinya : umumnya seseorang akan merasa malas, lemas dan ngantuk, baik di waktu pagi, siang dan sorenya. jika mereka telah menghabiskan waktu malamnya dengan ibadah, hal ini bisa menjadikan terbengkalainya ritual-ritual jum’at yang ada pada waktu siang, seperti tabkir (menyegerakan pergi ke masjid ), dzikir, mendengarkan khutbah, khusu’ dalam sholat jum’at dan lain-lainnya. Begitu juga dengan puasa yang menyebabkan ngantuk dan malas beribadah, Sehingga mereka sulit untuk mendapatkan waktu sepesial “mustajabah” yang telah dijanjikan Allah swt pada waktu siang maupun malam jum’at itu. Karenanya kita di anjurkan untuk bisa menghabiskan sebagian besar waktu malam dan hari jum’at dengan memaksimalkan ibadah-ibadahnya agar bisa mendapatkan saat-saat mustajabah tersebut.

Mungkin alasan Ibnu Hajar inilah yang diterapkan oleh negara-negara Arab dan pesantren-pesantren Indonesia, mengapa mereka meliburkan semua aktifitasnya pada malam dan hari jum’at.
Terkait keistimewaan malam dan hari jum’at. Assuyuti merangkumnya pada sebuah catatan yang berisikan 102/3 dari keutamaan malam dan hari jum’at, dilengkapi dengan argumen-argumen baik dari Qur’an, Hadis, atsar salaf serta komparasi lintas madzhab.

Wallahu A’lam.

Nb: makna istighosah bagi cople yang sudah married disini mengikuti gaya bahasa singkatan dari sohib-sohib maghrum ane di Cirebon, diartikannya dengan: ”ISTrI Goyang suami baSAH”.

nb : pic koleksi pribadi