Category: Paribasa Sunda


MONYÉT JEUNG MERAK

MONYÉT JEUNG MERAK
Kategori: Cerpen Sunda | Diterbitkan pada: 03-12-2009 |

Carpon SUPRIATNA

KEUR naon sia Cekroh, ugal-ugil kitu?” ceuk merak bikang ka monyét jalu.
“Geuning sia Kuncung… ieu keur nga¬rabut tangkal céngék.” walon monyét.
“Naha dirabut atuh sia mah?” ceuk merak nu ngaran Kuncung téh bari kerung.
“Kabita atuda mani meuhpeuy kieu!” monyét ngajawab bari ugal-ugil teu bisaeun.
“Montong dirabut tangkalna atuh, petikan wé!”
“Wah leukleuk dipetikan mah!”
“Lebar, ih! Petikan wé!” .
“Leukleuk!”
“Lebar étah tangkalna, goréng patut!”
“Leukleuk, torék!”
“Dasar bagong!” Merak keuheuleun pisan.
“Hébat nya, gagah-perkasa!” Monyét kalah siga nu bungah disebut bagong téh.
“Lain gagah-perkasa, jorok deuleu! Gawé susungkur, kolombéran diuyupan!”
“Jorok gé jago, bagong mah, Si Tumang gé kamari nepi ka gagaikan digadil!”
“Petikan, petikan! Terus huap-huapkeun! Montong dirabut tangkalna! Rék digubug ka mana atuh barina gé, mani jeung tangkal-tangkalna!”
“Rék disingkurkeun di ditu tuh,di puncer caringin, ngarah jongjon ngahénggoyna”
“Lebar kembangna, siah! Téangeun isuk-pagéto!” Merak keukeuh ngahuit. Baca lebih lanjut

Iklan

FILOSOFI KAULINAN SUNDA

Oleh : Frans Hendarsah, SE

Kaulinan Sunda, selain memiliki banyak manfaat, juga memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat mendidik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M.Zaini Alif, pengelola Komunitas Hong, “ Banyak nilai-nilai filosofis dan kearifan lokal yang tertanam di sana(kaulinan). Permainan tradisi juga merupakan salah satu bentuk ketahanan budaya…“

Selain itu, Sri Wahyuningsih dari Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Jawa Barat juga menyatakan, permainan tradisional banyak mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat menumbuhkembangkan seluruh dimensi kecerdasan anak, lebih mengutamakan kelompok dan kebersamaan, sederhana, dan memiliki nilai-nilai perilaku filosofi.
Baca lebih lanjut

KINAYAH SUNDA

Dangdanggula

1. Bismillahi kawit nu ditulis, budi-daya pamedaring Samad, dupi Samad tegesna teh, kawit “dongeng Karuhun”, nu berbudi Bujangga asli, tawisna nampi Ilham, waspada saéstu, margi nu sipat Bujangga, titi-surti kukuh-pengkuh ati-ati, tulisan ngemban lisan.
2. Ki Bujangga ujaring maranggi, ditampina ku tawis pertanda, tangtos moal sapagodos, gelar-galur dua-tilu, réh nul-nutkeun jalanna dangding, sami gaduh ukiran, tah éta téh kitu, numutkeun pinter rajinna, nu percéka ingkar tina basa Kidib, ngantun kana hianat.
3. Salamina amanat tur Tamblig, Sidik-bener Amanat percaya, Tamblig ngalampahkeun saé. Hak hukumna bener Wujud, bebeneran purwaning Kawit, Kawit babatan Asal, Kama-Kami-Kamu, mangga nyanggakeun terasna, anu nyalin percanten ka parawargi, nyanggakeun saterasna.
4. Kieu kawit ujar ki Musanip, nyarioskeun Ratu nu baheula, aya sahiji Karaton, ngajajah para Ratu, nelahna Prabu Siliwangi, di Pakuan Pajajaran, gaduh putra pamuk, gagah teu aya tandingna, Radén Putra Gagak Lumayung wawangi, katelah Kiansantang.
5. Kakoncara harita sa-Jawi, Majapait sadérékna kalah ku Radén Lumayung jago, sadayana sami taluk, ku gagahna sami alajrih, taya nu wantun ngunghak, ka Radén Lumayung, malah danget harita mah, ku ramana dijenengkeun Sénapati, Pahlawan Pajajaran. Baca lebih lanjut

Adab lanyap Jiga nu handap asor, daek ngahprmat ka batur, tapi boga hate luhur, tungtungna sok ngunghak jeung kurang ajar, temahna batur loba nu teu resepeun.
Baca lebih lanjut

JAUH KA BEDUG

BEDUG mah geus papada terang. Sabangsaning dogdog, ngan ukuranana leuwih gedé. Diteundeunna di tajug atawa di masigit. Sok dipaké ngiberan waktu solat, ngabéjaan datangna bulan puasa, atawa ditabeuh sapeupeuting dina maleman lebaran. Baheula mah cenah bedug téh ngan aya di kota kacamatan atawa kawadanaan, da di pilemburan mah can aya masigit. Atuh nu nakolna gé teu sagawayah deuih, aya tukangna, merebot téa.
Baca lebih lanjut

“Geura jung atuh rék digadag mah, lain kalah ka ngalulungkut!”

“Mangké heula, sidik aing téh baruruten kénéh. Abong biwir teu diwengku!”

“Kéjo geus haneut, deungeunna geus diasakan, rék naon deui?”

“Aéh-aéh, na ka salaki téh, mani poporongos kitu?”

“Kaluman wé nénjona. Hudang héés téh lain buru-buru ka tampian. Batur mah geus kamana boa!”
Baca lebih lanjut

IEU palajaran, lamun hitut ulah sagawayah. Sajaba henteu sopan, bisa-bisa Anjeun asup panjara. Di Dayeuh Cirebon, ngan gara-gara hitut sagawayah, Hotmin Sitohang sarta Omy Busytoni, nu nyicingan imah susun (rusun) palebah Terminal Harjamukti Dayeuh Cirebon, silih ngalapor ka poloisi nepi ka akhirna di méja héjo.
Baca lebih lanjut