Karya-karya Syeikh Nawawi Al-Bantani
Sebagaimana seorang Syeikh dan ulama besar lainnya, Syeikh Nawawi tidak hanya mahir dan menguasai hampir seluruh cabang ilmu agama, seperti ilmu tafsir, ilmu tauhid, fiqh, akhlaq dan tasawuf, tarikh serta sastra bahasa Arab, tetapi ia juga banyak menghasilkan karya. Di samping mengajar, Syeikh Nawawi sehari-harinya disibukan dengan menulis. Hasil-hasil karyanya yang beragam tersebut dan meliputi hampir seluruh bidang keilmuan agama sekaligus merupakan bukti bahwa, penguasaan Syeikh Nawawi terhadap ilmu-ilmu agama yang ada tidak patut di ragukan.
Perihal jumlah karya yang di hasilkan oleh Syeikh Nawawi, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan berjumlah 99 buah dan ada pula yang mengatakan keseluruhan karyanya mencapai 115. terlepas dari pendapat mana yang lebih benar dan valid perihal jumlah karya Syeikh Nawawi, yang jelas Syeikh Nawawi adalah tokoh dan ulama yang produktif. Secara umum, menurut para peneliti, beberapa keistimewaan karya-karya Syeikh Nawawi adalah bagaimana ia mampu untuk menghidupkan isi karangan sehingga dapat dijiwai oleh pembaca, kemudian pemakaian bahasa yang relatif mudah di pahami, sehingga mampu menjelaskan istilah-istilah yang sulit, dan yang tak kalah pentingnya adalah keluesan isi karangannya.
Karya-karya Syeikh Nawawi di bidang ilmu kalam dan Akhlaq antara lain:
1. Bahjat al-Wasa’il bi Syarhil Masil, syarah atas kitab Ar-Rasail al-Jami’ah Baina Ushul ad-Din wal-Fiqh wat-Tasawuf, karya Sayyid Ahmad ibn Zein al-Habsyi. Ditulis pada tahun 1292 H
2. Fath al-Majid, ulasan dari kitab al-Durr al-Farid Fi al-Tauhid. Di tulis pada tahun 1298 H.
3. Tijam al-Darari merupakan ulasan atas kitab al-‘alim al-Allamah Syeikh Ibrahim al-Bajuri fi al-Tauhid. Kitab ini ditulis pada tahun 1301 H.
4. Al Nahjah al-Jadidah yang ditulis pada tahun 1303H
5. Dzari’ah al-yaqin ‘ala Umm al-Barahain yang ditulis pada tahun 1317 H. kitab ini memberi ulasan pada Umm al-barahain karya al-Sanusi.
6. Salalim al-Fudlala, ringkasan/risalah terhadap kitab Hidayatul Azkiya ila Thariqil Awliya, karya Zeinuddin ibn Ali al-Ma’bari al-Malibari.
7. Nasaih al-Ibad, syarah atas kitab Masa’il Abi Laits, karya Imam Abi Laits.
8. Qami’al Thughyan, syarah atas Syu’ub al Iman, karya Syekh Zaenuddin ibn Ali ibn Muhammad al-Malibari.
9. Marraqiyyul ’Ubudiyyat, syarah atas kitab Bidayatul Hidayah karya Abu hamid ibn Muhammad al-Ghazali.
10. Nur al-Dhalam yang ditulis pada tahun 1329 H. berisi ulasan atas kitab manzumat bi Aqidah al-Awam karya Syeikh Ahmad Marzuki al-Maliki.
Karya-karya Syeikh Nawawi di bidang fiqih antara lain
1. Sulam al-Munajah, syarah atas kitab Safinah ash-Shalah, karya Abdullah ibn Umar al-Hadrami.
2. Al-Tsimar al-Yaniat fi riyad al-Badi’ah, syarah atas kitab Al-Riyadl al-Badi’ah fi Ushul ad-Din wa Ba’dhu furu’usy Sar’iyyah ’ala Imam asy-Syafi’i karya Syekh Muhammad Hasballah ibn Sulaiman.
3. Minqat asy-Syu’ud at-Tasdiq, syarah dari Sulam at-Taufiq karya Syeikh Abdullah ibn Husain ibn Halim ibn Muhammad ibn Hasyim Ba’lawi.
4. Kasyifatus Saja, syarah atas kitab Syafinah an-Najah, karya Syekh Salim ibn Sumair al-Hadrami.
5. Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq al-Jawazain, kitab fikih mengenai hak dan kewajiban suami-istri.
6. Nihayatuz Zain fi Irsyad al-Mubtadiin, syarah atas kitab Qurratul ’aini bi muhimmati ad-din, karya Zainuddin Abdul Aziz al-Maliburi.
7. Fath al-Mujib yang ditulis pada 1276 H. kitab ini merupakan ulasan ringkas atas kitab khatib al-Syarbani fi al-Manasik.
8. al-‘Aqd al-tsamin yang berisi ulasan atas kitab Manzumat al-Sittin Mas’alatan al-Musamma bila al- fath al Mubin karya Syeikh Mustafa ibnu ‘Usman al-Jawi al-Qaruti.
9. Al-Tausyih yang ditulis pada 1314 H. ini berisi ulasan atas kitab fath al-Qarib al-Mujib karya ibn Qasim al-Ghazi.
Karya-karya Syeikh Nawawi dibidang bahasa dan kesusastraan antara lain
1. Syarah al-Jurumiyah, isinya tentang tata bahasa Arab, terbit tahun 1881.
2. Lubab al-Bayan yang membahas ilmu balaghah dan merupakan ulasan atas kitab Risalat al-Isti’arat karya al-husain al-Nawawi al-maliki. (1884).
3. Fath al-Ghafir al-Khattiyah yang berisi ulasan atas kitab Nuzum al-Jurumiyah Al-Musamma bi al-Kaukah al-Jaliyah karya Imam “Abdul salam ibn Mujahid al-Nabrawi. Ditulis pada tahun 1298 H
4. Al-Fhusus al-Yaqutiyyah ‘ala Raudhat al_Mahiyah fi al-Abwab al-Tashrifiyah yang membahas marfologi atau ilmu sharf. Kitab ini merupakan ulasan atas kita al-Raudhah al-Bahiyyah fi al-Abwab al-Tashrifiyyah.
Karya-karya Syeikh Nawawi dibidang sejarah antara lain
1. Targhib al-Mustaqim. Ditulis pada tahun 1292 H, ini berisi ulasan atas kitab Manzumat al-Sayid al-Barzanji Zan al-‘Abidin fi Mauli, karya Sayyid al-Awlin.
2. Al-Ibriz al-Dani yang tulis pada tahun 1292 H. berisi sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw.
3. Madarij al-Su’ud ila Iktisa’al-Bururud yang berisi ulasan atas kitab Maulid al-Nabawi al-Syahir bi al-Barzanji, karya Imam Sayyid Ja’far.
4. Fath al-Shamad. Kitab ini berisi ulasan atas Kitab Maulid Al-Nabawi.
5. Bughyat al-Awam fi syarh Muwlid Sayyid al-Anam SAW, li ibn jauzi.
6. Ad-Durar al-Bahiyah fi syarh Khashaish an-Nabawiyyah.
Karya-karya Syeikh Nawawi dibidang Tafsir antara lain
1. Tafsir al-munir
2. Hilyat ash-Shibyan fi syarh Lubab al-Hadits li as-Suyuthi.
Syeikh Nawawi menjadi terkenal dan dihormati karena keahliannya menerangkan kata-kata dan kalimat-kalimat Arab yang artinya tidak jelas atau sulit dimengerti yang tertulis dalam syair terkenal yang bernafaskan keagamaan. Kemasyhuran Nawawi terkenal di hampir seluruh dunia Arab. Karya-karyanya banyak beredar terutama di negara-negara yang menganut faham Syafi’iyah. Di Kairo, Mesir, ia sangat terkenal. Tafsirnya Murah Labib yang terbit di sana diakui mutunya dan memuat persoalan-persoalan penting sebagai hasil diskusi dan perdebatannya dengan ulama al-Azhar.
Di Indonesia khususnya di kalangan pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta peminat kajian Islam Syeikh Nawawi tentu saja sangat terkenal. Sebagian kitabnya secara luas dipelajari di pesantren-pesantren Jawa, selain di lembaga-lembaga tradisional di Timur Tengah, dan berbagai pemikirannya menjadi kajian para sarjana, baik yang dituangkan dalam skripsi, tesis, disertasi, atau paper-paper ilmiah, di dalam maupun luar negeri.

Iklan