At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
1 Imam Nawawi
PENGANTAR PENERBIT
ALQURAN ADALAH KITAB SAMAWI TERAKHIR
Sidang pembaca rahimakumullah…
Segala puji dan puja hanya patut ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla
yang menurunkan kitab suci kepada hamba-hambaNya yaitu Al-Qur’an.
Sholawat serta salam patut ditujukkan kepada kekasihNya yaitu penghulu kita
Nabi Muhammad saw. Demikian juga kepada ahlul bait dan para sahabatnya
sekalian.
Allah Taala berfirman, “Allah tiada Tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup
dan Maha Berdiri Sendiri. Dia menurunkan kitab Alquran padamu
(Muhammad) dengan sebenarnya, membenarkan kitab-kitab yang telah lebih
dulu daripadanya dan juga menurunkan kitab Taurat dan Injil sebelum (Alquran
diturunkan, Taurat dan Injil itu) menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Dia
menurunkan Al-Furqan (Alquran).” (Q.S. Ali Imran 3:24)
KEISTIMEWAAN ALQURAN
Kitab suci Alquran memiliki keistimewaan-keistimewaan yang dapat
dibedakan dari kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya, di antaranya ialah:
1. Al quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah
dimuat kitab-kitab suci sebelumnya seperti Taurat, Zabur, Injil dan lain-lain.
Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Alquran juga mengokohkan
perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu
yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Yang Maha Esa, beriman
kepada para rasul, membenarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan
menegakkan hak dan keadilan, berakhlak luhur serta berbudi mulia dan lainlain.
Allah Taala berfirman, “Kami menurunkan kitab Alquran kepadamu
(Muhammad) dengan sebenarnya, untuk membenarkan dan menjaga kitab yang
terdahulu sebelumnya. Maka dari itu, putuskanlah hukum di antara sesama
mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan engkau ikuti nafsu
mereka yang membelokkan engkau dari kebenaran yang sudah datang padamu.
Untuk masing-masing dari kamu semua Kami tetapkan aturan dan jalan.” (Q.S.
Al-Maidah:48)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
2 Imam Nawawi
Jelas bahwa Allah swt. sudah menurunkan kitab suci Alquran kepada
Nabi Muhammad saw. dengan disertai kebenaran mengenai apa saja yang
terkandung di dalamnya, juga membenarkan isi kitab-kitab suci yang
diturunkan oleh Allah Taala sebelum Alquran sendiri yakni kitab-kitab Allah
yang diberikan kepada para nabi sebelum Rasulullah saw. Bahkan sebagai
pemeriksa, peneliti, penyelidik dari semuanya. Oleh sebab itu Alquran dengan
terus terang dan tanpa ragu-ragu menetapkan mana yang benar, tetapi juga
menjelaskan mana yang merupakan pengubahan, pergantian, penyimpangan
dan pertukaran dari yang murni dan asli.
Selanjutnya dalam ayat di atas disebutkan pula bahwa Allah Taala
memerintahkan kepada nabi supaya dalam memutuskan segala persoalan yang
timbul di antara seluruh umat manusia ini dengan menggunakan hukum dari
Alquran, baik orang-orang yang beragama Islam atau pun golongan ahlul kitab
(kaum Nasrani dan Yahudi) dan jangan sampai mengikuti hawa nafsu mereka
sendiri saja.
Dijelaskan pula bahwa setiap umat oleh Allah swt. diberikan syariat dan
jalan dalam hukum-hukum amaliah yang sesuai dengan persiapan serta
kemampuan mereka.
Adapun yang berhubungan dengan persoalan akidah, ibadah, adab,
sopan santun serta halal dan haram, juga yang ada hubungannya dengan
sesuatu yang tidak akan berbeda karena perubahan masa dan tempat, maka
semuanya dijadikan seragam dan hanya satu macam, sebagaimana yang tertera
dalam agama-agama lain yang bersumber dari wahyu Allah swt.
Allah Taala berfirman, “Allah telah menetapkan agama untukmu semua
yang telah diwasiatkan oleh-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami
wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, (yang semua serupa saja) yakni
hendaklah kamu semua menegakkan agama yang benar dan janganlah kamu
sekalian berpecah-belah.” (Q.S. Asy-Syura:13)
Seterusnya lalu dibuang beberapa hukum yang berhubungan dengan
amaliah yang dahulu dan diganti dengan syariat Islam yang merupakan syariat
terakhir yang kekal serta sesuai untuk diterapkan dalam segala waktu dan
tempat. Oleh sebab itu, maka akidah pun menjadi satu macam, sedangkan
syariat berbeda disesuaikan dengan kondisi zaman masing-masing umat.
2. Ajaran-ajaran yang termuat dalam Alquran adalah kalam Allah yang
terakhir untuk memberikan petunjuk dan bimbingan yang benar kepada umat
manusia, inilah yang dikehendaki oleh Allah Taala supaya tetap sepanjang masa,
kekal untuk selama-lamanya. Maka dari itu jagalah kitab Alquran agar tidak
dikotori oleh tangan-tangan yang hendak mengotori kesuciannya, hendak
mengubah kemurniannya, hendak mengganti isi yang sebenarnya atau pun
hendak menyusupkan sesuatu dari luar atau mengurangi kelengkapannya.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
3 Imam Nawawi
Allah Taala berfirman, “Sesungguhnya Alquran adalah kitab yang mulia.
Tidak akan dihinggapi oleh kebatilan (kepalsuan), baik dari hadapan atau pun
dari belakangnya. Itulah wahyu yang turun dari Tuhan yang Maha Bijaksana
lagi Terpuji.” (Q.S. Fushshilat:41-42)
Allah Taala berfirman pula, “Sesungguhnya Kami (Allah) menurunkan
peringatan (Alquran) dan sesungguhnya Kami pasti melindunginya (dari
kepalsuan).” (Q.S. Al-Hijr:9)
Adapun tujuan menjaga dan melindungi Alquran dari kebatilan,
kepalsuan dan pengubahan tidak lain hanya agar supaya hujah Allah akan tetap
tegak di hadapan seluruh manusia, sehingga Allah Taala dapat mewarisi bumi
ini dan siapa yang ada di atas permukaannya.
3. Kitab Suci Alquran yang dikehendaki oleh Allah Taala akan
kekekalannya, tidak mungkin pada suatu hari nanti akan terjadi bahwa suatu
ilmu pengetahuan akan mencapai titik hakikat yang bertentangan dengan
hakikat yang tercantum di dalam ayat Alquran. Sebabnya tidak lain karena
Alquran adalah firman Allah Taala, sedang keadaan yang terjadi di dalam alam
semesta ini semuanya merupakan karya Allah Taala pula. Dapat dipastikan
bahwa firman dan amal perbuatan Allah tidak mungkin bertentangan antara
yang satu dengan yang lain. Bahkan yang dapat terjadi ialah bahwa yang satu
akan membenarkan yang lain. Dari sudut inilah, maka kita menyaksikan sendiri
betapa banyaknya kebenaran yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern
ternyata sesuai dan cocok dengan apa yang terkandung dalam Alquran. Jadi apa
yang ditemukan adalah memperkokoh dan merealisir kebenaran dari apa yang
sudah difirmankan oleh Allah swt. sendiri.
Dalam hal ini baiklah kita ambil firman-Nya, “Akan Kami (Allah)
perlihatkan kepada mereka kelak bukti-bukti kekuasaan Kami disegenap
penjuru dunia ini dan bahkan pada diri mereka sendiri, sampai jelas kepada
mereka bahwa Alquran adalah benar. Belum cukupkah bahwa Tuhanmu Maha
Menyaksikan segala sesuatu?” (Q.S. Fushshilat:53)
4. Allah swt. berkehendak supaya kalimat-Nya disiarkan dan
disampaikan kepada semua akal pikiran dan pendengaran, sehingga menjadi
suatu kenyataan dan perbuatan. Kehendak semacam ini tidak mungkin berhasil,
kecuali jika kalimat-kalimat itu sendiri benar-benar mudah diingat, dihafal serta
dipahami. Oleh karena itu Alquran sengaja diturunkan oleh Allah Taala dengan
suatu gaya bahasa yang istimewa, mudah, tidak sukar bagi siapa pun untuk
memahaminya dan tidak sukar pula mengamalkannya, asal disertai dengan
keikhlasan hati dan kemauan yang kuat.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
4 Imam Nawawi
Allah Taala berfirman, “Sungguh Kami (Allah) telah membuat mudah
pada Alquran untuk diingat dan dipahami. Tetapi adakah orang yang
mengambil pelajaran?” (Q.S. Al-Qamar:17)
Di antara bukti kemudahan bahasa yang digunakan oleh Alquran ialah
banyak sekali orang-orang yang hafal di luar kepala, baik dari kaum lelaki,
wanita, anak-anak, orang-orang tua, orang kaya atau miskin dan lain-lain
sebagainya. Mereka mengulang-ulangi bacaannya di rumah atau mesjid. Tidak
henti-hentinya suara orang-orang yang mencintai Alquran berkumandang di
seluruh penjuru bumi. Sudah barang tentu tidak ada satu kitab pun yang
mendapatkan keistimewaan melebihi Alquran.
Bahkan dengan berbagai keistimewaan di atas, jelas Alquran tidak ada
bandingannya dalam hal pengaruhnya terhadap hati atau kehebatan pimpinan
dan cara memberikan petunjuknya, juga tidak dapat dicarikan persamaan dalam
hal kandungan serta kemuliaan tujuannya. Oleh sebab itu dapat diyakini bahwa
Alquran adalah mutlak sebaik-baik kitab yang ada.
Kitab ini ini membahas perkara-perkara yang sangat penting diketahui
oleh setiap orang Islam karena kitab ini membicarakan berbagai hal yang
berkaitan dengan adab kita menjalin interaksi dengan kitab suci kita -Al-Qur’an
al-Karim.
Dalam garis besarnya, kitab ini mengandung sembilan bagian dan
sebuah mukadimah yang menjelaskan secara ringkas latar-belakang dan
kandungan kitab ini secara keseluruhan. Kemudian diteruskan dengan riwayat
hidup Imam Nawawi.
Adapun kesembilan bagian yang menjadi inti kitab ini adalah:
• KEUTAMAAN MEMBACA DAN MENGKAJI AL-QUR’AN
• KELEBIHAN ORANG YANG MEMBACA AL-QUR’AN
• MENGHORMATI DAN MEMULIAKAN GOLONGAN AL-QUR’AN
• PANDUAN MENGAJAR DAN BELAJAR AL-QUR’AN
• PANDUAN MENGHAFAZ AL-QUR’AN
• ADAB DAN ETIKA MEMBACA AL-QUR’AN
• ADAB BERINTERAKSI DENGAN AL-QUR’AN
• AYAT DAN SURAT YANG DIUTAMAKAN MEMBACANYA PADA
WAKTU-WAKTU TERTENTU
• RIWAYAT PENULISAN MUSHAF AL-QUR’AN
Dengan pengantar yang amat singkat ini, kami dengan bangga
mempersembahkan kepada Anda sebuah kitab besar – Al-Adzkaar lin Nawawi dan
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
5 Imam Nawawi
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran – karya ulama besar – Abu Zakariya Yahya
Muhyiddin bin Syaraf bin Hizam An-Nawawi atau yang amat dikenal sebagai Iman
Nawawi. Semoga Anda menjadi insan kamil – insan yang benar-benar sempurna
sebagaimana tujuan asali kita semua diciptakan. Selamat membaca. Semoga
Allah swt selalu bersama kita. Amin ya Rabbi’alamin.
– Penerbit
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
6 Imam Nawawi
PENDAHULUAN
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala puji dan dan puja patut kita haturkan hanya kepada Allah swt.
Kita semua sudah selayaknya memuji Dia serta memohon pertolongan dan
ampunan kepada-Nya. Kita memohon perlindungan kepada Allah swt daripada
godaan syetan terkutuk, kejahatan yang kita buat sendiri dan keburukan segala
amal serta perbuatan kita.
Barangsiapa diberi petunjuk Allah swt, maka tidak ada satupun kekuatan
yang dapat menyesatkannya. Dan Barangsiapa yang disesatkan oleh Allah swt,
maka tidak ada kekuatan pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya
dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba terpilih dan Rasul-Nya.
Selanjutnya, Allah Azza wa Jalla telah memuliakan kepada kita semua
dengan Al-Qur’an yang berisi khabar umat-umat sebelumnya ataupun
sesudahnya dan memberi keputusan di antara mereka.
Al-Qur’an adalah pemisah antara yang haq dan yang batil. Tidaklah
seorang yang sombong meninggalkannya kecuali Allah swt mematahkannya.
Barangsiapa mencari petnjuk selain Al-Qur’an, maka Allah swt
menyesatkannya. Al-Qur’an adalah tali Allah Yang teguh dan dzikir yang
bijaksana serta jalan yang lurus.
Dengan tuntuan Al-Qur’an, kita tidak akan menyimpang, lidah orangorang
yang lemah tidak menjadi tumpul dan para ulama tidak merasa kenyang
untuk menimba ilmu-ilmu langit darinya.
Al-Qur’an tidak menjadi usang meskipun diulang-ulang, keajaibannya
tidak pernah habis. Begitu hebatnya Al-Qur’an sampai-sampai bangsa jin ketika
mendengarnya mengatakan, “Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur’an
yang menakjubkan, yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, kemudian kami
beriman kepadanya.”
Barangsiapa yang berkata berdasarkan Al-Qur’an, maka dia berkata
benar. Barangsiapa mengamalkannya, maka dia pasti akan mendapatkan pahala
yang berlipat dan tidak disangka-sangka.
Barangsiapa memutuskan perkara dengannya, maka dia telah berlaku
adil dan Barangsiapa menyeru kepadanya, maka dia akan diberi petunjuk
menuju jalan yang lurus.
Allah swt telah mengemukakan dalam Al-Qur’an berbagai nasihat dan
perumpamaan, adab dan hukum serta sejarah tentang orang-orang yang
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
7 Imam Nawawi
terdahulu dan yang kemudian. Di samping itu, Allah swt juga menyuruh kita
untuk memerhatikan dan mengamalkan adab-adabnya.
Para ulama telah menuliskan kitab tentang masalah ini dan membahas
secara mendalam. Kemudian datang Imam An-Nawawi rahimaullahu ta’ala,
mengumpulkan serta meringkaskannya ke dalam kitab ini. Kandungan kitab ini
meliputi adab-adab membaca, belajar Al-Qur’an, sifat-sifat penghafaz,
keterangan keutamaan membacanya, adab-adab bagi murid dan ustadz,
panduan mengamalkan dan menjalankan tuntutan dan hukumnya supaya para
penuntut Al-Qur’an mendapatkan manfaat sebesar-besarnya.
Di akhir kitab ini, Imam An-Nawawi juga menjelaskan nama-nama dan
kata-kata asing yang terdapat dalam Al-Qur’an, serta menyinggung sejumlah
kaedah dan faedahnya. Maka jadilah, ini sebuah kitab yang berguna bagi
penuntut ilmu dan pengkaji Al-Qur’an. Mudah-mudahan Allah swt
membalasnya dengan kebaikan atas jasanya kepada seluruh muslimin dan
muslimah dan mudah-mudahan Allah swt memasukkan sang Imam dan kita ke
dalam golongan ahli Al-Qur’an dan yang mendapat keistimewaan darinya.
Naskah Tulisan Tangan
Penulisan kitab ini berasal dari naskah tulisan tangan yang tersimpan di
Daarul Kutub Azh-Zhahiriyah di Damasyiq bernomor 326 tahun (37) Qiraat. Ia
naskah yang lengkap, teliti dan memiliki sistem penulisan yang baik serta
naskah terbaik yang pernah tersimpan di Daarul Kutub Azh-Zhahariyah di
Damsyiq. Ia termasuk kitab-kitab yang diwakafkan oleh penguasa Syam pada
tahun ke-12 Hijriyah, As’ad Basya Al-Azhm, pemilik museum terkenal di
Damsyiq kepada ayahnya, Ismail Basya Al-Azhm.
Naskah itu sendiri telah mengalami berbagai kerusakan sehingga lembar
keempat dan kelima tidak bisa ditemukan. Namun, kekurangan itu diperbaiki
dengan tulisan baru yang berbeda dengan salinan dan syakal saya. Bagianbagian
dan fasal-fasal serta judul fasalnya tertulis dengan dakwat merah.
Muhammad bin Ali bin Umar Al-Baysuni menulisnya untuk dirinya pada
tahun 891H. Di bagian akhir, terdapat ijazah atas nama Usman bin Muhammad
tertanggal tahun 986H.
Naskah itu tersusun dalam Mujallad kecil, jumlah halamannya ada 151
lembar dimana dalam setiap lembarnya ada sebelas baris berukuran 18x13cm. Ia
adalah naskah yang dibaca silih berganti oleh para ulama. Di bagian tepi
halamannya, terdapat koreksi-koreksi, faedah-faedah dan tulisan-tulisan baru
yang berbeda dan tidak ada hubungannya dengan kitab ini.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
8 Imam Nawawi
Sejarah Penyesuaian
Saya berusahan mentashih teks dan menyesuaikannya dengan naskah
yang bertuliskan tangan. Saya berusaha sekuat tenaga memberi nomor dan
penjelasan, menulis syakal pada ayat-ayatnya dan mengeluarkan haditshaditsnya
serta menunjukkan tempat-tempat rujukan bagi orang-orang yang
ingin mendalaminya lebih jauh. Saya meletakkan nomor-nomor pada namanama
dan kata-kata asing yang diterangkan pengarang aslinya di akhir kitab
untuk memudahkan pembaca merujuk kepadanya.
Di akhir kitab, saya letakkan hadits-hadits, nama-nama orang, tempattempat,
kitab-kitab dan obyek-obyeknya yang disebutkan pengarang aslinya.
Semua itu untuk memudahkan pembaca merujuk kembali tanpa harus
mengalami kesulitan.
Saya berharap bahwa saya telah menunaikan sebagian kewajiban saya
dengan ringkasan ini dengan harapan sekiranya cetakan ini akan tampak lebih
baik daripada cetakan-cetakan sebelumnya. Saya mohon kepada Allah Azza wa
Jalla agar ini menjadi amalan saya dan tidak ada tujuan lain semata-mata untuk
mendapat ridha-Nya. Sesungguhnya Dialah yang memberi taufik.
Akhirul kalam, alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin.
Damsyiq, 1 Muharram 1403 H.
Abdul Qadir Al-Arnauth
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
9 Imam Nawawi
RIWAYAT IMAM NAWAWI
Disamping gelar Al-Imam, beliau juga menjadat gelar sebagai Al-Hafiz,
Al-Faqih, Al-Muhaddith, pembela As-Sunnah, penentang bid’ah, pejuang ilmuilmu
agama. Nama lengkapnya adalah Abu Zakariya bin Syaraf bin Mari bin
Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam An-Nawawi Ad-
Dimasyqi.
Beliau dilahirkan di desa Nawa yang termasuk wilayah Hauran pada
tahun 631H. Kakek tertuanya Hizam singgah di Golan menurut adat Arab,
kemudian tinggal di sana dan Allah swt memberikan keturunan yang banyak,
salah satu diantara adalah Imam Nawawi.
Banyak orang terkemuka di sana yang melihat anak kecil memiliki
kepandaian dan kecerdasan. Mereka menemui ayahnya dan memintanya agar
memperhatikannya dengan lebih seksama. Ayahnya mendorong sang Imam
menghafazkan Al-Qur’an dan ilmu. Maka An-Nawawi mulai menghafaz Al-
Qur’an dan dididik oleh orang-orang terkemuka dengan pengorbanan harus
meninggalkan masa bermain-mainnya karena harus menekuni Al-Qur’an dan
menghafaznya. Sebagain gurunya pernah melihat bahwa Imam Nawawi
bersama anak-anak lain dan memintanya bermain bersama-sama. Karena
sesuatu terjadi diantara mereka, dia lari meninggalakn mereka sambil menangis
karena merasa dipaksa. Dalam keadaan yang demikian itu dia tetap membaca
Al-Qur’an.
Demikianlah, sang Imam tetap terus membaca Al-Qur’an sampai dia
mampu menghafaznya ketika mendekati usia baligh. Ketika berusia 9 tahun,
ayahnya membawa dia ke Damsyiq untuk menuntut ilmu lebih dalam lagi.
Maka tinggallah dia di Madrasah Ar-Rawahiyah pada tahun 649H. Dia hafal
kitab At-Tanbiih dalam tempo empat setengah bulan dan belajar Al-
Muhadzdzab karangan Asy-Syirazi dalam tempo delapan bulan pada tahun
yang sama. Dia menuntaskan ini semua berkat bimbingan gurunya Al-Kamal
Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Al-Maqdisi. Dia adalah guru
pertamanya dalam ilmu fiqh dan menaruh memperhatikan muridnya ini dengan
sungguh-sungguh. Dia merasa kagum atas ketekunanannya belajar dan
ketidaksukaanya bergaul dengan anak-anak yang seumur. Sang guru amat
mencintai muridnya itu dan akhirnya mengangkat dia sebagai pengajar untuk
sebagian besar jamaahnya.
Guru-guru Imam Nawawi
Sang Imam belajar pada guru-guru yang amat terkenal seperti Abdul Aziz
bin Muhammad Al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Imaduddin bin Abdul
Karim Al-Harastani, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf Al-Maqdisi An-
Nabalusi dan Jamaluddin Ibn Ash-Shairafi, Taqiyyuddin bin Abul Yusri,
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
10 Imam Nawawi
Syamsuddin bin Abu Umar. Dia belajar fighul hadits pada Asy-Syeikh Al-
Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi. Kemudian belajar
fiqh pada Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin usman Al-Maghribi Al-Maqdisi,
Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh dan Izzuddin Al-Arbili serta guru-guru
lainnya.
Imam Nawawi tekun menuntut ilmu-ilmu agama, mengarang,
menyebarkan ilmu, beribadah, berdzikir, sabar menjalani hidup yang amat
sederhana dan berpakaian tanpa berlebihan.
Para Penerus Imam Nawawi
Tidak sedikit ulama yang datang untuk belajar ke Iman Nawawi. Diantara
mereka adalah Al-Katib Shadrudin Sulaiman Al-Ja’fari, Syihabuddin Al-Arbadi,
Shihabuddin bin Ja’Waan, ‘Alaudin Al-Athaar dan yang meriwayatkan hadits
darinya Ibnu Abil Fath, Al-Mazi dan lainnya.
Kesungguhan dan Ijyihadnya
Setiap hari sang imam harus membaca dan mempelajari 12 pelajaran pada
guru-gurunya. Ini menjadi kewajiban dan syaratnya. Pelajaran-pelajaran yang
harus dikuasainya antara lain:s
• Dua pelajaran berkenaan dengan Al-Wasiith.
• Satu pelajaran berkenaan dengan Al-Muhadzdzab oleh Asy-Syirazi.
• Satu pelajaran berkenaan dengan Al-Jam’u baina Ash-Shahihain oleh
Al-Humaidi.
• Satu pelajaran berkenaan dengan Shahih Muslim.
• Satu pelajaran berkenaan dengan Al-Luma’ oleh Ibnu Jana.
• Satu pelajaran berkenaan dengan Ishaahul Mantiq oleh Ibnu Sikkit.
• Satu pelajaran berkenaan dengan Tashrif.
• Satu pelajaran berkenaan dengan Ushulul Figh.
• Satu pelajaran berkenaan dengan nama-nama perawi hadits.
• Satu pelajaran berkenaan dengan Ushuluddin.
Beliau membuat catatan atas semua hal yang berkaitan dengan apa yang
dipelajari dengan cara memberi penjelasan atas bagian-bagian yang rumit baik
itu dengan memberinya ibarat atau ungkapan yang lebih jelas dan mudah
dipelajari, termasuk pula perbaikan dan pembenaran dari segi bahasanya.
Beliau tidak mau menghabiskan waktunya kecuali menuntut ilmu.
Bahkan ketika beliau pergi ke manapun, dalam perjalanan hingga pulang ke
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
11 Imam Nawawi
rumah, beliau sibuk mengulangi hafalan-hafalan dan bacaan-bacaannya. Beliau
bermujadalah dan mengamalkan ilmunya dengan penuh warak dan
membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh buruk sehingga dalam waktu yang
singkat baliau telah hafal hadits-hadits dan berbagai disiplin ilmu hadits.
Tidak bisa dipungkiri dia adalah seorang alim dalam ilmu-ilmu Fiqh dan
Ushuludin. Beliau telah mencapai puncak pengetahuan madzhab Imam Asy-
Syafi’i ra dan imam-imam lainnya. Belaiu juga memimpin Yayasan Daarul
Hadits Al-Asyrafiyyah Al-Ulla dan mengajar di sana tanpa mengambil bayaran
sedikitpun.
Tentu saja Allah swt amat berkenan dengan apa yang beliau lakukan
sehingga beliau selalu mendapat dukunganNya sehingga yang jauh menjadi
dekat, yang sulit menjadi mudah baginya. Di samping keahlian itu, beliau juga
mendapatkan tiga hal penting:
a) Kedamaian pikiran dan waktu yang luang. Imam rahimaullah
mendapat bagian yang banyak dari keduanya karena tidak ada hal-hal duniawi
yang menyibukkannya sehingga terlena dalam hal-hal yang tidak bermanfaat.
b) Bisa mengumpulkan kitab-kitab yang digunakan untuk memeriksa
dan mengetahui pendapat para ulama lainnya.
c) Memiliki niat yang baik, kewarakan dan zuhud yang banyak serta
amal-amal sholeh yang bersinar.
Imam Nawawi sungguh amat beruntung memiliki semua itu sehingga
hasil besar dicapainya ketika beliau baru berusia relatif muda dan dalam waktu
yang bisa dikatakan amat singkat yaitu tidak lebih dari 45 tahun, tapi penuh
dengan kebaikan dan keberkatan dari Allah swt.
Kitab-kitab yang dipelajarinya dari guru-gurunya antara lain: Kitab hadits
yang enam yaitu Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-
Tirmidzi, Sunan Nasa’I, Sunan Ibn Majah dan Muwatta’nya Imam Malik,
Musnad Asy-Syafi’i, musnad Ahma bin Hanbal, Sunan Ad-Daarimi, Sunan
Daruquthi, Sunan Baihaqi, Syarhus Sunan oleh Al-Baghawi dan kitab Ma’alimut
Berita dalam tafsir Al-Baghawi juga, ‘Amalul Yaumi Wallailah oleh Ibnu As-
Sunni, Al-Jaami’li Aadaabir Al-Qusyairiyah dan Al-Ansaab oleh Az-Zubair bin
Bakar serta banyak lagi.
Pribadi Dan Perilaku Imam Nawawi
Imam Nawawi mempunyai penguasaan ilmu yang luas, derajat tekun
yang mengagumkan, senantiasa hidup warak, zuhud dan sabar dalam
kesederhana hidupnya. Pada waktu yang sama, beliau juga dikenal mempunyai
kesungguhan yang luar-biasa dan berbagai kebaikan lainnya. Beliau tidak rela
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
12 Imam Nawawi
menghabiskan satu menit dalam kehidupannya tanpa ketaatan kepada Rabnya.
Beliau mengandalkan kehidupan dari sumbangan atau amal jariyah yang
diberikan orang-orang kepada madrasah Ar-Rawahiyah yang dipimpinnya dan
dari apa yang diwariskan oleh ibu bapaknya. Sekalipun demikian, kadangkadang
beliau bersedekah dari hartanya yang tidak berlebihan itu.
Beliau banyak memanfaatkan waktu malam hari semata-mata untuk
beribadah dan menulis kitab-kitab agama dan tidak lupa menyuruh berbuat
ma’ruf dan mencegah kemungkaran.
Sebagai seorang penegak kebenaran, beliau dengan gagah berani
menghadapi kedzaliman para penguasa dengan nasihat-nasihat yang bestari dan
mengingkari mereka atas pelanggaran yang mereka lakukan sebagai seorang
penguasa. Belaiu tidak terpengaruh oleh celaan orang-orang yang mencelanya
dalam menegakkan agama Allah swt. Jika tidak mungkin menghadapi mereka
secara langsung, beliau akan menulis surat-surat yang ditujukan kepada mereka
sebagai media dakwahnya. Beliau senantiasa diliputi ketenangan dan
kewibawaan ketika membahas masalah-masalah agama bersama para ulama
dengan mengikuti warisan Salafus Sholeh dan Ahli Sunnah wal Jama’ah.
Tidak perlu disinggung lagi kalau beliau amat rajin membaca Al-Qur’an,
berdzikir dengan nama-nama Allah Yang Agung (Asmaul Husna), berpaling
dari dunia dan memusatkan perhatian dalam urusan-urusan dunia yang
memiliki konsekuensi akhirati.
Kitab-kitab Imam Nawawi
Beliau telah menghasilkan banyak kitab, diantaranya: Syarah Muslim, Al-
Irsyad dan At-Taqrib berkenaan dengan segi-segi umum hadits, Tahdzibul
Asmaa’wal Lughaat, Al-Manaasik Ah-Shughra dan Al-Manaasik Al-Kubra,
Minhajut Taalibin, Bustaanul ‘Arifiin, khulaasahtul Ahkaam fi Muhimmaaatis
Sunan wa Qawaa’idil Islam, Raudhatut Taalibiin fii ‘Umdatil Muftiin, Hulyatul
Abrar wa Syi’aarul Akhyaar fii Talkhiishid Da’awaat wal Adzkaar yang lebih
dikenal dengan nama Al-Adzkaar lin Nawawi dan At-Tibyaan fii Aadaabi
Hamalatil Quran yaitu kitab yang sekrang pembaca simak serta karangankarangan
lain yang berfaedah dan bermanfaat bagi syiar Islam.
Imam Nawawi Meninggal Dunia
Di penghujung usianya, Imam Nawawi bertolak ke negeri kelahirannya
dan berziarah ke Al-Quds dan Al-Khalil. Kemudian beliau kembali ke Nawa dan
ketika itulah beliau sakit di samping ayah bundanya. Imam Nawawi
rahimaullah wafat pada malam Rabu 24 Rajab tahun 676H dan dimakamkan di
Nawa. Kuburan beliau sangat terkenal dan selalu diziarahi orang-orang yang
mengagumi perjuangannya dalam menegakkan agama Islam.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
13 Imam Nawawi
Kepergian sang Imam telah menyebabkan kesedihan tiada terhingga bagi
penduduk Damsyiq. Mudah-mudahan Allah swt selalu menganugerahi
rahmatNya dan meninggikan derajatnya di syurga.
==
MUKADIMAH
Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maga Penyayan.
Asy-Syeikh Al-Faqih Imam yang alim, warak, zahid, teliti dan cermat ini,
Abu Zakariya Yahya Muhyiddin bin Syaraf bin Hizam An-Nawawi rahimaullah,
berkata:
Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi Anugerah,
Dialah yang memiliki kekayaan, keagungan dan kebaikan yang memberi kita
prtunjuk agar selalu beriman. Dia melebihkan agama Islam dibanding agamaagama
lainnya dan memberi kita anugerah yang amat besar karena kepada kita
diutuslah makhluk-Nya yang paling mulia dan paling utama disisi-Nya, kekasih
dan Khalil-Nya, hamba dan rasul-Nya – Muhammad saw.
Dengan perantara kekasih-Nya ini, Dia menghapuskan penyembahan
terhadap berhala-hala tak berdaya. Allah swt memuliakannya dengan Al-Qur’an
sebagai mukjizat yang kekal dari zaman ke zaman. Dengannya Dia mengajar
seluruh makhluk, manusia dan jin dan mendiamkan orang-orang yang
menyimpang dan sombong, serta menjadikannya penyubur bagi hati orangorang
yang memiliki mata hati dan ma’rifat.
Al-Qur’an tidak akan pernah menjadi usang, meskipun selalu diulangulang
atau perubahan zaman. Allah swt memudahkannya untuk diingat dan
dihafal oleh anak-anak kecil dan menjamin keasliannya dari segala bentuk
perubahan dan kejadian yang akan mengubahnya. Al-Qur’an tetap dipelihara
dengan pujian Allah swt dan anugerah-Nya sepanjang masa. Dia memilih orangorang
yang pandai dan cakap untuk memelihara ilmu-ilmu Al-Qur’an dan
mengumpulkan di dalamnya setiap ilmu yang dapat melapangkan dada orangorang
yang mempunyai keyakinan.
Saya memuji-Nya atas semua itu dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak
terhitung banyaknya, lebih-lebih lagi nikmat berupa keimanan yang teguh. Saya
memohon kepada-Nya agar selalu mencurahkan anugerah kepadaku dan
kepada orang-orang yang saya cintai serta kaum muslimin tanpa pengecualian
di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua memperoleh rahmat dan ridha-
Nya.
Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah swt, tidak ada sekutu
bagi-Nya, dengan kesaksian yang semoga diberikan ampunan dan yang
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
14 Imam Nawawi
sanggup menyelamatkan saya dari api neraka serta mengantarkan saya ke
tempat tinggal yang mulia dalam syurga.
Sesungguhnya, Allah swt telah menganugerahkan kepada umat ini –
mudah-mudahan Allah swt menambah kemuliaan pad umat ini – agama Islam
yang diridhai-Nya dan mengutus manusia terbaikNya – Muhammad saw –
kepada mereka sebagai penerang jalan. Mudah-mudahan Allah swt
melimpahkan kepadanya sholawat, berkat dan salam yang paling utama.
Allah swt memuliakan umat ini dengan kitab Al-Qur’an sebagai kalam
terbaik dan Allah swt mengumpulkan di dalamnya segala yang diperlukan
berupa kabar orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, nasihat-nasihat,
berbagai perumpaan, adab dan kepastian hukum, serta hujah-hujah yang kuat
dan jelas sebagai bukti keesaan-Nya dan perkara-perkara lainnya yang
berkenaan dengan yang dibawa oleh rasul-rasul-Nya. Mudah-mudahan
sholawat dan salam Allah swt tetap atas mereka dan dapat mengalahkan orangorang
yang mulhid, sesat dan jahil.
Allah swt pasti akan melipatgandakan pahala bagi orang-orang yang
membaca Al-Qur’an dan pada waktu yang sama memerintahkan kita
memperhatikan, mengamalkannya, mematuhi adab serta mencurahkan segenap
tenaga untuk memuliakannya.
Sejumlah ulama terkemuka telah menulis kitab-kitab yang telah dikenal
orang-orang yang mau menggunakan anugerah akalnya tentang keutamaan dan
kemuliaan membaca Al-Qur’an dan anugerah yang Allah swt berikan kepada
mereka yang membacanya. Tetapi ada sebagian besar manusia yang semangat
menghafalnya amat lemah, bahkan untuk menelaahnyapun mereka tidak mau
karena miskinnya keinginan dalam hati mereka. Dengan demikian, Al-Qur’an
tidak akan pernah menandatangkan manfaat apapun, kecuali bagi mereka yang
mempunyai pemahaman yang baik dan mau mengamalkannya dalam ritunitas
ibadah sehari-hari.
Saya melihat penduduk kota kami, Damsyiq – mudah-mudahan Allah swt
melindungi dan menjaganya, demikian juga kota-kota Islam lainnya – amat
menaruh perhatian yang besar untuk menghormati Al-Qur’an dengan cara
belajar, mengajar, membahas dan mengkajinya secara berkelompok ataupun
sendirian. Mereka sungguh-sungguh dalam mempelajarinya tidak peduli malam
ataupun siang, mudah-mudahan Allah swt menambah bagi mereka kegemaran
untuk mencintai Al-Qur’an dan melakukan segalanya hanya dengan
mengharapkan keridhaan Allah Yang Maha Agung dan Maha Mulia.
Itulah mendorong saya mengumpulkan ringkasan adab-adab berinteraksi
dengan Al-Qur’an dan sifat-sifat penghafal dan pelajarnya.
Allah swt mewajibkan kita agar bersikap baik terhadap Kitab-Nya dan
termasuk perlakuan ini ialah menjelaskan adab-adab pengkaji dan pelajarnya
serta membimbing mereka melaksanakannya dan mengingatkan mereka dengan
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
15 Imam Nawawi
nasihat yang baik. Saya usahakan meringkas dan memendekkannya untuk
menghindari pembahasan yang terlalu panjang. Saya batasi dalam setiap bagian
hanya membahas satu aspek dan saya menyinggung setiap macam adabnya
pada satu pembahasan yang tersendiri.
Oleh sebab itu, ini salah satu konsekuensinya, sebagian besar yang saya
kemukakan tida ada rujukan sanad-sanadnya. Meskipun saya benar-benar
mempunyai perbendaharaan sanad itu, namun tujuan saya adalah menjelaskan
asalnya dan dalam pembahasan itu saya menyinggung berkenaan sanad-sanad
yang tidak saya sebutkan dalam penulisannya. Itu terpaksa harus saya ambil,
mengingat suatu bahasan dalam bentuk ringkas akan lebih membekas dalam
ingatan dan mudah dihafal, diambil manfaat dan gampang disebarkan.
Kemudian saya jelaskan hadits-hadits shahih dan dha’if, disamping para
perawi yang terpercaya sebab mereka kadang-kadang lupa menyebutkan hal itu.
Saya tahu bahwa para ulama ahli hadits mengharuskan pengamalan
hadits dha’if berkenaan dengan keutamaan amalan dan fadilatnya. Meskipun
begitu, saya rasa sudah cukup bila saya hanya memasukkan hadits-hadits yang
shahih saja sehingga saya tidak menyebut hadits dha’if kecuali dalam keadaankeadaan
tertentu yang amat dibutuhkan.
Kepada Allah Yang Maha Pemurah saya bertawakal dan berserah diri.
Saya mohon kepada-Nya agar saya bisa menempuh jalan yang lurus dan
terpelihara dari orang-orang yang menyimpang dan membangkang serta
mendapat tambahan kebaikan. Saya mohon dengan penuh kerendahan diri
kepada Allah swt agar memberikan keridhaan-Nya kepada saya dan menjadikan
saya termasuk orang yang takut dan bertaqwa kepada-Nya dengan sebenarbenar
taqwa dan memberi saya petunjuk dengan cara yang baik.
Saya mohon pula kepada Allah swt agar memudahkan bagi saya setiap
bentuk kebaikan dan membantu saya melakukan berbagai perbuatan baik dan
menetapkan saya dalam keadaan seperti itu sampai ajal kematian menjemput
saya dan juga melakukan hal yang sama terhadap semua orang yang saya cintai
serta kaum muslimin dan muslimat sekalian.
Cukuplah Allah swt sebagai penolong saya, tiada daya dan kekuatan
kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
16 Imam Nawawi
Kitab ini Mencakup 9 Bagian:
• Bagian I: KEUTAMAAN MEMBACA DAN MENGKAJI ALQUR’AN.
• Bagian II: KELEBIHAN ORANG YANG MEMBACA AL-QUR’AN.
• Bagian III: MENGHORMATI DAN MEMULIAKAN GOLONGAN
AL-QUR’AN.
• Bagian IV: PANDUAN MENGAJAR DAN BELAJAR AL-QUR’AN.
• Bagian V: PANDUAN MENGHAFAL AL-QUR’AN.
• Bagian VI: ADAB DAN ETIKA MEMBACA AL-QUR’AN.
• Bagian VII: ADAB BERINTERAKSI DENGAN AL-QUR’AN.
• Bagian VIII: AYAT DAN SURAH YANG DIUTAMAKAN
MEMBACANYA PADA WAKTU TERTENTU.
• Bagian IX: RIWAYAT PENULISAN MUSHAF AL-QUR’AN.
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
17 Imam Nawawi
KEUTAMAAN MEMBACA DAN
MENGKAJI AL-QUR’AN
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab
Allah swt dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian dari rizki
yang Kami anugerahkan kepada mereka dengaan diam-diam dan terangterangan,
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Agar
Allah swt menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah
kepada mereka dari anugerah-Nya. Sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun
lagi Maha Mensyukuri.” (QS Fathiir 35:29-30)
Telah saya sebut dari Usman bin Affan ra, katanya: rasulullah saw
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur’an dan
mengajarkannya.”
(Riwayat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari
dalam shahihnya)
Diriwayatkan daripada Aisyah ra, katanya: Rasulullah saw
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Orang yang membaca Al-Qur’an sedangkan dia mahir
melakukannya, kelak mendapat tempat di dalam Syurga bersama-sama dengan
rasul-rasul yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an,
tetapi dia tidak mahir, membacanya tertegun-tegun dan nampak agak berat
lidahnya (belum lancar), dia akan mendapat dua pahala.” (Riwayat Bukhari dan
1
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
18 Imam Nawawi
Abul Husain Muslim bin Al-Hujjaj bin Muslim Al-Qusyaiy An-Nisabury dalam
dua kitab Shahih mereka.
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy’aru ra, katanya:
rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur’an
adalah seperti buah Utrujjah yang baunya harum dan rasanya enak.
Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur’an seperti buah
kurma yang tidak berbau sedang rasanya enak dan manis. Perumpamaan orang
munafik yang membaca Al-Qur’an adalah seperti raihanah yang baunya harum
sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca
Al-Qur’an adalah seperti hanzhalah yang tidak berbau sedang rasanya pahit.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan dari Umar bin Al-Kattab ra, bahwa Nabi saw
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesunggunya Allah swt mengangkat derajat beberapa
golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan derajat golongan
lainnya.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan daipada Abu Umamah ra, katanya: Aku medengar
Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bacalah Al-Qur’an karena dia akan datang pada hari
Kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya.”
(Riwayat Muslim)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
19 Imam Nawawi
Diriwayatkan dari pada Ibnu Umar ra, dari pada Nabi saw Baginda
Bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Tidak bisa iri hati, kecuali kepada dua seperti orang: yaitu
orang lelaki yang diberi Allah swt pengetahuan tentang Al-Qur’an dan
diamalkannya sepanjang malam dan siang; dan orang lelaki yang dianugerahi
Allah swt harta, kemudian dia menafkahkannya sepanjang malam dan siang.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Telah saya sebut pula dari Abdullah bin Mas’ud ra dengan lafaz:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Tidak bisa iri hati, kecuali kepada dua macam orang: yaitu
orang lelaki yang dianugerahi Allah swt harta, kemudian dia membelanjakannya
dalam keperluan yang benar. Dan orang lelaki yang dianugerahi Allah swt
hikmah (Ilmu), kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan
mengajarkannya.”
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas’ud ra, katanya: Rasulullah saw
bersabda:
(Tekas Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa membaca satu huruf Kitab Allah, maka dia
mendapat pahala satu kebaikan sedangkan satu kebaikan dibalas sepuluh kali
lipat. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf, tetapi Alif, satu huruf
dan Lam satu huruf serta Mim satu huruf.”
(Riwayat Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi dan katanya: hadits
Hasan Shahih)
Diriwayatkan daripada Abu Said Al-Khudri ra daripada NabI saw
Baginda bersabda, Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa disibukkan dengan mengkaji Al-Qur’an dan
menyebut nama-Ku, sehingga tidak sempat meminta kepada-KU, maka Aku
berikan kepadanya sebiak-baik pemberian yang Aku berikan kepada orangAt-
Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
20 Imam Nawawi
orang yang meminta. Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah
seperti, keutamaan Allah atas makhluk-Nya.
(Riwayat Tirmidzi dan katanya: hadits hasan)
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, katanya: Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga
badannya sesuatu dari Al-Qur’an adalah seperti rumah yang roboh.”
(Riwayat Tirmidzi dan katanya: hadits hasan sahih)
Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amrin Ibnul Ash ra dari pada Nabi
saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dikatakan kepada pembaca Al-Qur’an, bacalah dan naiklah
serta bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia karena
kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca.”
(Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’I, Tirmidzi berkata, hadits
hasan sahaih)
Diriwayatkan dari Mu’adz bin Anas ra bahwa Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa membaca Al-Qur’an dan mengamalkan isinya,
Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang
sinarnya lebih bagus dari pada sinar matahari di rumah-rumah di dunia. Maka
bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini.”
(Riwayat Abu
Dawud)
Ad-Darimi meriwayatkan dengan isnadnya dari Abdullah bin mas’ud
daripada Nabi saw:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bacalah Al-Qur’an karena Allah tidak menyiksa hati yang
menghayati Al-Qur’an. Dan sesungguhnya Al-Qur’an ini adalah jamuan Allah,
maka siapa yang masuk di dalamnya, dia pun aman. Dan siapa mencintai Al-
Qur’an, maka berilah kabar gembira.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
21 Imam Nawawi
Diriwayatkan daripada Abdul Humaidi Al-Hamani, katanya: “Aku
bertanya kepada Sufyan Ath-Thauri, manakah yang lebih engkau sukai, orang
yang berperang atau orang yang membaca Al-Qur’an?” Sufyan menjawab:
“Membaca Al-Qur’an. Karena Nabi saw bersabda. ‘Orang yang terbaik di antara
kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan mengajarkannya.”
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
22 Imam Nawawi
KELEBIHAN ORANG YANG
MEMBACA AL-QUR’AN
Ibnu Mas’ud Al-Anshari Al-Badri ra meriwayatkan dari Nabi saw,
sabdanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Orang yang paling berhak menjadi imam dari suatu kaum
adalah orang yang terpandai membaca Kitab Allah diantara mereka. Jika mereka
sama taraf dari segi bacaan. maka yang lebih mengetahuai tentang sunnah.”
(Riwayat Muslim)
(Teks Bahasa Arab)
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas raa, katanya “adalah para pembaca Al-
Qur’an hadir di majelis Umar ra bermusyawarah dengannya, terdiridari orang
tua dan pemuda.”
(Riwayat Bukhari dalah shahihnya)
Setelah ini insya-Allah , saya akan mengemukakan hadits-hadits yang
masuk dalam Bagian ini.
Ingatlah bahwa madzhab yang shahih dan terpilih yang
diambilkan para ulama ialah bahwa membaca Al-Qur’an adalah lebih utama
dari membaca Tasbih dantahlil serta dzikir-dzikir lainnya. Banyak dalil kuat
yang mendukung hal itu, Wallahua’lam.
==
2
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
23 Imam Nawawi
MENGHORMATI DAN MEMULIAKAN
GOLONGAN AL-QUR’AN
Allah Azza wa Jalla telah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka
sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati.
(QS Al-Hajj 22:32)
Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa
mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik
baginya di sisi Tuhannya.”
(QS Al-Hajj 22:29)
Allah berfirman: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang
mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman (mukmin).” (QS Asy-Syu’araa’
26:215)
Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan
mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka
telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”
(QS Al-Azhab 33:58)
Dalam bagian ini terdapat hadits Ibnu Mas’ud Al-Ashari dan hadits Ibnu
Abbas yang telah disebut di dalam bagian kedua.
Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari ra, katanya: Rasulullah saw
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Diriwayatkan dari Abu Musa AL-Asy ari, katanya:
Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya termasuk menggagungkan Allah swt
3
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
24 Imam Nawawi
adalah memuliakan orang tua yang muslim dan pengkaji Al-Qur’an yang tidak
melampau batas dan tidak menyimpang dari padanya serta memuliakan
penguasa yang adil.”
(Riwayat Abu Dawud dan ia hadits hasan)
Diriwayatkan dari Aisyah ra, katanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa beliau berkata:
Rasulullah saw menyuruh kami menempatkan orang-orang dalam kedudukan
mereka.”
(Riwayat Abu Dawud dalam sunnannya dan Al-Bazzar dalam
Musnadnya. Abu Abdillah Al-Hakim berkata dalam Ulumul hadits, dia hadits
sahih).
Diriwayatkan dari Jabir Bin Abdillah ra
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya Nabi saw mengumpulkan antara dua orang
korban perang Uhud, kemudian berkata, ‘Siapa yang lebih banyak hafal Al-
Qur’an di antara keduanya, beliau mendahulukannya masuk ke liang lahat.”
(Riwayat Bukhari)
Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a:
(Teks Bahasa Arab)
“Diriwayatkan dari Nabi saw: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla
berfirman, ’Siapa yang yang mengganggu wali-Ku, maka Aku telah menyatakan
perang kepadanya.”
(Riwayat Bukhari)
Diriwayatkan dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim) dari Nabi saw
bahwa baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa sembahyang Subuh, maka dia berada dalam
jaminan Allah swt. Oleh sebab itu jangan sampai kamu dituntut oleh Allah swt
atas sesuatu dari jaminan-Nya.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
25 Imam Nawawi
Diriwayatkan dari duam imam yang agung yaitu Imam Abu Hanifah dan
Imam Asy-Syafi’i ra, keduanya berkata: “Jika para ulama bukan wali Allah swt,
maka Allah swt tidak punya wali.”
Imam Al-Hafizh Abu Qasim Ibnu Asakir rahimahullah berkata:
“Ketahuilah wahai saudaraku – mudah-mudahan Allah swt memberikan
keridhaan-Nya bagi kita dan menjadikan kita termasuk orang yang takut dan
bertaqwa kepada-Nya dengan taqwa yang sebenarnya bahwa daging para ulama
itu beracun, kebiasaan Allah swt dalam menyingkap tabir para pencela akan
terlihat dengan sendirinya. Dan siapa melecehkan para ulama, Allah swt
menimpakan bencana atasnya sebelum kematiannya dengan kematian hati.”
Allah berfirman:
Terjemahan: “Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-
Nya, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.”
(QS An-Nur 24:63)
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
26 Imam Nawawi
PANDUAN MENGAJAR DAN BELAJAR
AL-QUR’AN
Bagian ini serta dua bagian yang merupakan tujuan penulisan kitab ini.
Bagian ini mengandung pembahasan yang panjang dan luas sekali. Saya telah
berusaha menyajikan tujuan-tujuannya secara ringkas dalam beberapa fasal
supaya mudah diingat dan seterusnya diamalkan, insya Allah.
Masalah ke-1:
Pertama-tama yang mesti dilakukan oleh guru dan pembaca adalah
mengharapkan keridhaan Allah swt:
Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah
Allah swt dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan)
agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan
menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.”
(QS Al-Bayyinah 98:5)
Diriwayatkan dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim) dari Rasulullah
saw:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya dan
sessungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatkannya.”
Hadits ini merupakan tonggak dan dasar Islam.
Telah kami terima riwayat dari Ibnu Abbas ra, katanya: “Sesungguhnya
manusia diberi ganjaran sesuai dengan niatnya.”
Dan dari lainnya: “Sesungguhnya orang-orang diberi ganjaran sesuai
dengan niat-niat mereka.”
Telah kami terima riwayat dari Al-ustadz Abu Qasim Al-Qusyairi
rahimahullah dia berkata: “Ikhlas ialah taat kepada Allah swt saja dengan tujuan
mendekatkan diri kepada Allah swt tanpa sesuatu tujuan lainnya, seperti
berpura-pura kepada makhluk atau menunjukkan perbuatan baik kepad orang
4
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
27 Imam Nawawi
banyak atau mengharap kecintaan atau pujian dari manusia atau sesuatu makna
selain mendekatkan diri kepada Allah swt.” Dan dia berkata: “Bisa dikatakan,
ikhlas itu adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk.”
Diriwayatkan dari Huzaifah Al-Mar’asyi rahimahullah: “Ikhlas ialah
kesamaan antara perbuatan-perbuatan hamba secara lahir dan batinnya.”
Diriwayatkan dari Dzin Nun Rahimahullah, katanya: “Tiga perkata
merupakan tanda ikhals yaitu sama saja tidak terpengaruh oleh pujian dan
celaan orang banyak; lupa melihat di antara amal-amal; dan mengharapkan
pahala amal-amalnya di akhirat.”
Diriwayatkan dari Fudhai bin Iyadh ra, katanya: “Meninggalkan amal
untuk orang banyak adalah riya dan bermal untuk orang banyak adalah syirik,
sedangkan ikhlas adalah jika Allah swt membebaskanmu dari keduanya.”
Diriwayatkan dari Sahl At-Tustari rahimahullah, katanya: “Orang-orang
cerdas mengetahui penafsiran surah Al-Ikhlas, tapi mereka tidak mendapat
selain ini yaitu gerak dan diamnya dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan
orang lain hanya bagi Allah swt semata-mata, tidak bercampur sesuatu apapun
baik nafsu, keinginan ataupun kesenangan dunia.”
Diriwayatkan dari As-Sariyyu rahimahullah, katanya: “Jangan lakukan
sesuatu karena mengharap pujian orang banyak, jangan tinggalkan sesuatu
karena mereka, jangan menutup sesuatu karena mereka dan jangan membuka
sesuatu karena mereka.”
Diriwayatkan dari Al-Qusyairi, katanya: “Kebenaran yang paling utama
adalah kesamaan antara dalam keadaan sunyi (sendiri) ataupun di dalam
kebanyakan orang banyak.”
Diriwayatakan dari Al-Harith Al-Muhasibi rahimahullah, katanya:
“Orang yang benar tidak peduli, meskipun dia keluar dari segala apa yang
ditetapkan dalam hati makhluk terhadapnya untuk kebaikan hatinya. Dan dia
tidak suka orang-orang mengetahui kebaikan perbuatannya sedikit pun dan
tidak benci jika orang-orang mengetahui perbuatannya yang buruk karena
kebenciannya atas hal itu adalah sebagai bukti bahwa dia menyukai tambahan di
kalangan mereka, yang demikian itu termasuk akhlak orang-orang yang lurus.”
Diriwayatkan dari lainnya: “Jika engkau memohon kepada Allah swt
dengan kebenaran, maka Allah swt memberimu cermin di mana engkau melihat
segala sesuatu dari keajaiban dunia dan akhirat.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
28 Imam Nawawi
Banyak pendapat ulama Salaf berkenaan dengan hal ini. Saya hanya
menyinggung sebagian kecil saja sekedar untuk mengingatkan. Saya telah
menyebutkan sejumlah pendapat ulama dan menjelaskannya di awal Syarhil
Muhadzdzan dan saya tambahkan adab-adab orang alim dan pelajar, orang
faqih dan pelajar fiqh yang diperlukan bagi mereka yang sedang menuntut ilmu.
Wallahua’lam.
Masalah ke-2:
Hendaknya seseorang tidak memiliki tujuan dengan ilmu yang
dimilikinya untuk mencapai kesenangan dunia berupa harta atau ketenaran.
Kedudukan, keunggulan atas orang-orang lain, pujian dari orang banyak atau
ingin mendapatkan perhatian orang banyak dan hal-hal seperti itu.
Hendaklah guru tidak mengharapkan dengan pengajarannya itu sesuatu
yang dperlukan dari murid-muridnya, baik itu berupa pemberian harta atau
pelayanan, meskipun sedikit dan sekalipun berupa hadiah yang seandainya dia
tidak mengajarinya membaca Al-Qur’an, tentulah dia tidak diberi hadiah. Allah
berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia,
Kami berikan kepadanya sebagian daripada keuntungan dunia dan tidak ada
baginya suatu bagianpun di akhirat.”
(QS Asy-Syuura 26:20)
Allah berfirman:
Terjemahan: “Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi),
maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang
yang Kami kehendaki.”
(QS Al-Israa’ 17:18)
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, katanya: Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa yang keridhaan Allah swt dari ilmu yang
dipunyainya, sedangkan dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapat
kesenangan dunia, maka diapun tidak mencium bau syurga pada hari kiamat.
Kata Suraij, maksud hadits ini ilalah bau Syurga.”
(Riwayat Abu Dawud dengan isnad Shahih)
Dan masih banyak lagi hadits-hadits seperti itu.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
29 Imam Nawawi
Diriwayatkan dari Anas, Hudzaifah dan Ka’ab bin Malik ra bahwa
Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa menuntut ilmu sekedar untuk mencari
kemenangan berdebat dengan orang-orang yang lemah (bodoh) atau
membanggakan diri kepada para ulama atau memalingkan perhatian orangorang
kepadanya, maka biarlah dia mendapatkan tempat yang celaka di
neraka.” Abu Isa berkata: Hadits ini adalah hadits Gharib.
Masalah ke-3:
Hendaklah dia waspada agar tidak memaksakan banyak orang yang
belajar dan orang yang datang kepadanya, hendaklah dia tidak membenci
murid-muridnya yang belajar kepada orang lain selain dirinya. Ini musibah yang
menimpa sebagian pengajar yang lemah dan itu bukti jelas dari pelakunya atas
niatnya yang buruk dan batinnya yang rusak. Bahkan itu adalah hujah yang
meyakinkan bahwa dia tidak menginginkan keridhaan Allah Yang Maha
Pemurah dengan pengajarannya itu. Karena jika dia menginginkan keridhaan
Allah swt dengan pengajarannya, tentulah dia tidak membenci hal itu, tetapi dia
akan mengatakan kepada dirinya: “Aku menginginkan ketaatan dengan
pengajarannya. Dengan belajar kepada orang lain dia ingin menambah ilmu,
maka tidak ada yang salah dengan dirinya.”
Telah kami terima riwayat dalam Musnad Imam yang diakui
keafsahannya dan kepemimpinannya Abu Muhammad Ad-Daarimi
rahimahullah dari Ali bin Abu Thalib ra, katanya: “Wahai orang-orang berilmu!
Amalkanlah ilmumu karena orang alim itu ialah orang yang mengamalkan apa
yang diketahuinya dan ilmunya sesuai dengan amalnya. Akan muncul orangorang
yang mempunyai ilmu dan tidak melampaui tenggorokan mereka dan
perbuatan mereka bertentangan dengan ilmu mereka dan batin mereka
bertentangan dengan zahirnya. Mereka duduk di majelis-majelis dan sebagian
mereka membanggakan diri kepada sebagian lainnya sampai ada orang yang
marah kepada kawan duduknya karena belajar kepada orang lain dan dia
meninggalkannya. Amal-amal yang mereka lakukan di majelis-majelis itu tidak
akan sampai kepada Allah swt.”
Telah sah riwayat dari Imam Asy-Syafi’i ra bahwa beliau berkata: “Aku
berharap kiranya -orang belajar ilmu ini – yakni ilmu dan kitab-kitabnya – agar
kiranya dia tidak menisbahkan kepadaku satu huruf pun daripadanya.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
30 Imam Nawawi
Masalah ke-4:
Pengajar mesti memiliki akhlak yang baik sebagaimana ditetapkan
syarak, berkelakuan terpuji dan sifat-sifat baik yang diutamakan Allah swt,
seperti zuhud terhadap keduniaan dan mengambil sedikit daripadanya, tidak
mempedulikan dunia dan pecintanya, sifat pemurah dan dermawan serta budi
pekerti mulia, wajah yang berseri-seri tanpa melampaui batas, penyantun, sabar,
bersikap warak, khusyuk, tenang, berwibawa, rendah hati dan tunduk,
menghindari tertawa dan tidak banyak bergurau. Dia mesti selalu mengerjakan
amalan-amalan syar’iyah seperti membersihkan kotoran dan rambut yang
disuruh menghilangkannya oleh syarak, seperti mencukur kumis dan kuku,
menyisir jenggot, menghilangkan bau busuk dan menghindari pakaian-pakaian
tercela. Hendaklah dia menjauhi sifat dengki, riya, sombong dan suka
meremehkan orang lain, meskipun tingkatan orang itu di bawahnya.
Sudah sepatutnya dia menggunakan hadits-hadits yang diriwayatkan
berkenaan dengan tasbih, tahlil, dzikir-dzikir dan doa-doa lainnya. Dan
hendaknya dia selalu memperhatikan Allah swt dalam kesunyian ataupun
dalam kebanyakan, serta memelihara sikap itu dan hendaklah bersandar kepada
Allah swt dalam semua urusannya.
Masalah ke-5:
Seorang pengajar sudah sepatutnya bersikap lemah-lembut kepada orang
yang belajar kepadanya dan menyambutnya serta berbuat baik kepadanya
sesuai dengan keadaannya.
Kami telah meriwayatkan dari Abu Harun Al-Abdi, katanya: “Kami
mendatangi Abu Said Al-Khudri ra, kemudian katanya: ‘Selamat datang dengan
wasiat Rasulullah saw, sesungguhnya Nabi saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Orang-orang akan
mengikuti kamu dan ada orang-orang yang datang kepada kamu dari berbagai
penjuru bumi belajar ilmu agama. Jika mereka datang kepadamu, berwasiatlah
kamu kepada mereka dengan baik.”
(Riwayat Tirnidzi dan Ibnu Majah dan lainnya)
Telah kami terima riwayat seperti itu dalam Musnad Ad-Daarimi dari
Abu Darda’ ra
Masalah ke-6:
Seorang guru mesti memberikan nasihat bagi mereka karena Rasulullah
saw bersabda:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
31 Imam Nawawi
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Agama itu nasihat, bagi Allah swt, Kitab-Nya, Rasul-Nya,
para pemimpin muslimin dan orang awam di antara mereka.”
(Riwayat Muslim)
Termasuk nasihat bagi Allah swt dan Kitab-Nya ialah memuliakan
pembaca Al-Qur’an dan pelajarnya, membimbingnya kepada maslahatnya,
bersikap lemah-lembut kepadanya dan membantunya untuk mempelajarinya
sedapat mungkin serta membujuk hati pelajar di samping bersikap mudah
ketika mengajarinya, bersikap lemah-lembut kepadanya dan mendorongnya
untuk belajar.
Hendaklah dia mengingatkannya akan keutamaan hal itu untuk
membangkitkan kegiatannya dan menambah kecintaanya, membuatnya zuhud
terhadap kesenangan dunia dan menjauhkan dari kecondongan serta
mencegahnya agar tidak terpedaya olehnya.
Seorang guru hendaklah mengingatkan dia akan keutamaan
menyibukkan diri dengan mengkaji Al-Qur’an dan ilmu-ilmu syar’iyyah
lainnya. Itu adalah jalan orang-orang yang teguh dan arif serta hamba-hamba
Allah yang sholeh dan itu adalah derajat para nabi, mudah-mudahan sholawat
dan salam Allah swt tetap atas mereka.
Hendaklah seorang guru menyayangi muridnya dan memperhatikan
kemaslahatan-kemaslahatannya seperti perhatiannya terhadap maslahatmaslahat
anak-anak dan dirinya sendiri.
Dan hendaklah murid itu diperlakukan seperti anaknya sendiri yang
mesti disayangi dan diperhatikan akan kebaikannya, sabar menghadapi
gangguan dan kelakuannya yang buruk. Dan memaafkan atas kelakuannya yang
kurang baik dalam sutu waktu karena manusia cenderung berbuat kesalahan
dan tidak sempurna, lebih-lebih lagi jika mereka masih kecil.
Sudah sepatutnya guru menyukai kebaikan baginya sebagai mana dia
menyukai kebaikan bagi dirinya dan tidak menyukai kekurangan baginya secara
mutlak sebagaiamana dia tidak menyukai bagi dirinya.
Terdapat riwayat di dalam Shahihain dari Rasulullah saw bahwa baginda
Bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
32 Imam Nawawi
Terjemahan: “Tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu hingga dia
mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.”
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, katanya: “Orang yang termulia di
sampingku adalah kawan dudukku yang melangkah melalui diantara manusia
hingga dia duduk menghadapku. Seandainya aku sanggup mencegah lalat
hinggap diwajahnya, niscaya aku melakukannya.”
Dalam suatu riwayat: “Sungguh lalat yang hinggap di atasnya
menggangguku.”
Masalah ke-7:
Sudah sepatutnya guru tidak menyombongkan diri kepada para pelajar,
tetapi bersikap lemah-lembut dan rendah hati terhadap mereka.
Telah banyak keterangan berkenaan dengan tawadhuk terhadap
kebanyakan manusia. Maka bagaimana pula terhadap mereka ini yang seperti
anak-anaknya di samping kesibukan mereka dengan Al-Qur’an dan hak
pergaulannya pada mereka dan keseringan mereka datang kepadanya.
Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa Baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bersikaplah lemah-lembut kepada orang yang kamu ajari
dan guru yang mengajari kamu.”
Diriwayatkan dari Abu Ayub As-Sakhtiyani rahimahullah, katanya:
“Patutlah orang yang alim meletakkan tanah di atas kepalanya karena merendah
diri terhadap Allah Azza wa Jalla.”
Masalah ke-8:
Sudah sepatutnya pelajar dididik secara berangsur-angsur dengan adabadab
yang luhur dan perilaku yang baik serta dilatih dirinya atas perkaraperkara
kecil yang terpuji.
Hendaklah guru membiasakan diri memelihara dri dalam semua urusan
yang batin dan terang di samping mendorongnya dengan perkataan dan
perbuatan yang berulangkali untu menunjukkan keikhlasan dan berlaku benar
serta memiliki niat yang baik serta memperhatikan Allah swt pada setiap saat.
Hendaklah guru memberitahu kepada pelajar bahwa dengan sebab itu
terbukalah cahaya makrifat di atasnya, dadanya menjadi lapang, memancar dari
hatinya sumber-sumber hikmah dan pengetahuan, Allah swt akan memberikan
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
33 Imam Nawawi
berkat pada ilmu dan perbuatannya dan memberikan petunjuk pada setiap
perbuatan dan perkataannya.
Masalah ke-9:
Mengajari para pelajar adalah fardu kifayah. Jika tidak ada orang yang
mampu kecuali seorang maka wajiblah ke atasnya. Jika ada beberapa orang yang
setengah dari mereka bisa mengajar tetapi mereka menolak, maka mereka
berdosa. Jika setengah dari mereka mengerjakannya, gugurlah tanggung jawab
dari yang selainnya. Jika salah seorang dari mereka diminta sedang dia menolak,
maka pendapat yang lebih tepat ialah dia tidak berdosa, tetapi dihukumkan
makruh ke atasnya jika tiada halangan.
Masalah ke-10:
Diutamakan bagi pengajar agar mementingkan pengajaran mereka
dengan melebihkannya di atas kemaslahatan dirinya yang bersifat duniawi yang
bukan keperluan utama/asas yang amat mendesak. Hendaklah dia
mengosongkan hatinya dari segala hal yang menyibukkannya, ketika dia duduk
untuk mengajari mereka. Hendaklah dia berusaha keras menjadikan mereka
mengerti dan memberi masing-masing dari mereka memperoleh bagian yang
layak ke atasnya. Maka janganlah dia mengajari banyak perkara kepada pelajar
yang tidak bisa menerima banyak dan jangan meringkas bagi siapa yang
menonjol kecerdasannya semala tidak dibimbingkan akan terjadi fitnah ke
atasnya karena timbul rasa bangga atau lainnya.
Siapa yang kurang perhatiannya, seorang guru bisa menegurnya dengan
lemah-lembut selama dia tidak takut murid itu akan lari. Janganlah dengki
kepada salah seorang dari mereka karena kepandaian yang menonjol dan jangan
mengganggap dirinya istimewa karena nikmat yang dianugerahkan Allah swt
kepadanya.
Karena kedengkian kepada orang lain amat diharamkan, apalagi terhadap
pelajar yang memiliki kedudukan seperti anak. Kepandaiannya adalah atas jasa
gurunya yang mendapat pahala yang banyak di akhirat dan pujian yang baik
didunia. Hanya Allah Yang memberi taufik.
Masalah ke-11:
Jika jumlah mereka banyak, maka dahulukan yang pertama, kemudian
yang berikutnya. Jika yang pertama rela gurunya mendahulukan lainnya, maka
bisa mendahulukannya. Patutlah guru menunjukkan kegembiraan dan muka
yang berseri-seri, memeriksa keadaan mereka dan keadaan mereka dan
menanyakan siapa yang tidak hadir dari mereka.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
34 Imam Nawawi
Masalah ke-12:
Para ulama berkata: “Janganlah guru menolak mengajari seseorang
karena niatnya tidak benar.”
Sufyan dan yang kain bertanya berkenaan dengan niat murid-murid yang
menuntut ilmu kepadanya. Mereka berkata: “Kami belajar ilmu untuk selain
Allah swt”, maka Sufyan enggan mengajar mereka dan berharap agar tidak
melakukannya kecuali untuk Allah swt. Yakni ilmu itu digunakan hanya
semata-mata karena Allah swt.
Masalah ke-13:
Termasuk adab seorang guru yang amat ditekankan dan perlu
diperhatikan ilaha guru mestinya menjaga kedua tanganya ketika mengajar dari
bermain-maian dan menjaga kedua matanya dari memandang kemana-mana
tanpa keperluan.
Hendaklah dia duduk dalam keadaan suci menghadap kiblat dan duduk
tengang dengan memakai baju yang putih bersih. Jika sampai ketempat
duduknya, dia sembahyang dua rakaat sebelum duduk, sama ada tempat itu
masjid atau lainnya. Jika sebuah masjid, maka adab itu lebih di tekankan karena
dihukumkan makruh duduk di situ sebelum sembahyang dua rakaat. Dia bisa
duduk bersila atau dengan cara lainnya.
Diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Dawud As-Sijistani dengan
isnadnya dari Abdullah bin Mas’ud r.a: “Beliau pernah mengajar manusia dia
masjid sambil duduk berlutut.”
Masalah ke-14:
Termasuk adab guru yang amat ditekankan dan perlu diperhatikan ialah
tidak diperkenankan merendahkan ilmu dengan pergi ke tempat yang dihuni
pelajar untuk belajar dari padanya. Sekalipun pelajar itu Khalifah atau di bawah
kedudukannya. Bagaimanapun dia mesti menjaga ilmu dari hal itu sebagaimana
silakukan para ulama Salaf ra cerita-cerita mereka tentang hal ini banyak dan
sudah diketahui.
Masalah ke-15:
Hendaklah dia mempunyai majlis atau ruang kelas yang luas supaya
murid-murid boleh duduk di situ. Dalam hadits dari Nabi s.a.w sabdanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sebaik-baik majlis ialah yang paling luas.”
(Riwayat Abu Dawud dalam Sunannya)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
35 Imam Nawawi
Hadits itu telah disebutkan di awal kitab Al-Adab dengan isnad sahih
riwayat Abu Said Al-Khudri ra
Masalah ke-16:
Adab pelajar dan penuntut ilmu. Semua yang saya sebutkan berkenaan
dengan adab pengajar (guru) juga merupakan adab bagi pelajar. Termasuk adab
pelajar ialah menjalani hal-hal yang menyibukkan sehingga tidak boleh
memusatkan perhatian untuk belajar, kecuali hal yang mesti dilakukan kerana
keperluan. Hendaklah dia membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran dosa
supaya boleh menerima Al-Qur’an, manghafal dan memanfaatkannya.
Diriwayatkan dari Rasulullah s.a.w bahawa Baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia
segumpal daging. Jika daging itu baik, seluruh tubuh menjadi baik. Jika daging
itu rosak, seluruh tubuh menjadi rosak. Ingatlah, daging itu ialah hati.”
Sungguh baik perkataan orang yang mengatakan: “Hati itu menjadi baik
dengan ilmu sebagaimana bumi menjadi baik kerana dijadikan pertanian.”
Hendaklah pelajar bersikap merendah hati terhadap gurunya dan sopan
kepadanya, meskipun lebih muda, kurang terkenal dan lebih rendah nasab dan
keturunannya dari pada dia. Hendaklah pelajar bersikap merendah hati untuk
belajar ilmu. Dengan sikapnya yang merendah hati dia boleh mendapat ilmu.
Seorang penyair menendangkan sebuah madah:
Ilmu itu tidak boleh mencapai pemuda
Yang menyombongkan diri,
Sebagaimana air bah
Tidak boleh mencapai tempat yang tinggi.
Pelajar mesti patuh kepada gurunya dan membicarakan dengannya
dalam urusan-urusannya. Dia terima perkataannya seperti orang sakit yang
berakal menerima nasihat doktor yang menasihati dan mempunyai kepandaian,
maka yang demikian itu lebih utama.
Masalah ke-17:
Janganlah dia belajar kecuali dari orang yang lengkap keahliannya,
menonjol keagamaanya, nyata pengetahuannya dan terkenal kebersihan dirinya.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
36 Imam Nawawi
Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas serta para ulama salaf lainnya
berkata: “Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil
agama kamu.”
Pelajar mesti memuliakan gurunya dan meyakinkan kesempurnaan
keahliannya dan keunggulannya dia atas golongannya kerana hal itu lebih dekat
untuk mendapat manfaat dari padanya.
Sebagian ulama masa lalu (ulama Mutaqaddimin) apabila pergi kepada
gurunya, dia sedekahkan sesuatu seraya berkata: “Ya Allah, tutupilah
keburukan guruku dariku dan jangan hilangkan keberkatan ilmunya dariku.
“Rabi, sahabat Asy-Syafi’i rahumahullah berkata: “Aku tidak berani minum air
sementara Asy-Syafi’i memandang kepadaku kerana kewibawaannya.”
Telah kami terima riwayat yang bersumber dari Amirul Mukminin Ali bin
Abu Thalib ra, katanya: “Termasuk kewajibanmu terhadap guru ialah engkau
memberi salam kepada orang-orang secara umum dan mengkhususkannya
dengan suatu penghormatan. Hendaklah engkau duduk di depannya dan tidak
memberi isyarat di dekatnya dengan tanganmu ataupun mengerdipkan kedua
matamu.”
Janganlah engkau katakan, si fulan berkata lain dari yang engkau
katakan. Jangan mengumpat seseorang di dekatnya dan jangan bermusyawarah
dengan kawan dudukmu di majlisnya. Jangan memegang bajunya jika dia
hendak berdiri, jangan mendesaknya jika dia malas dan jangan merasa bosan
kerana lama bergaul denganya. Patutlah pelajar melaksanakan adab-adab yang
ditunjukkan oleh Allah s.w.t.
Hendaklah pelajar menolak umpatan terhadap gurunya jika dia mampu.
Jika tidak mampu menolaknya, hendaklah dia tinggalkan majlis itu.
Masalah ke-18:
Hendaklah pelajar masuk ke ruang/majlis gurunya dalam keadaan
memiliki sifat-sifat sempurna sebagaimana yang saya sebutkan perlu ada pada
guru. Antara lain dengan bersuci menggunakan siwak dan menggosokkan hati
dari hal-hal yang menyibukkan. Janganlah dia masuk sebelum minta izin jika
gurunya berada di suatu tempat yang perlu minta izin untuk memasukinya.
Hendaklah pelajar memberi salam kepada para hadirin ketika masuk dan
mengkhususkan gurunya dengan penghormatan tertentu. Dia memberi salam
kepada gurunya dan kepada mereka ketika dia pergi sebagaimana disebut di
dalam hadits:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
37 Imam Nawawi
“Bukanlah salam yang pertama itu lebih baik daripada yang kedua?”
Janganlah dia melangkahi bahu orang lain, tetapi hendaklah dia duduk di
mana tempat majlis berakhir, kecuali jika guru mengizinkan baginya untuk maju
atau dia ketahui dari keadaan mereka bahawa mereka lebih menyukai hal itu.
Janganlah dia menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya. Jika orang lain
mengutamakannya, jangan diterima, sesuai dengan sikap Umar ra kecuali jika
dengan mengikutinya terdapat maslahat bagi orang-orang yang hadir atau guru
menyuruhnya berbuat demikian. Janganlah dia duduk di tengah halaqah
(majlis), kecuali jika ada keperluan. Janganlah duduk diantara dua kawan tanpa
izin keduanya. Tetapi jika keduanya melapangkan tempat untuknya, dia pun
bolehlah duduk merapatkan dirinya.
Masalah ke-19:
Hendaklah dia menunjukkan adab terhadap kawan-kawannya dan orangorang
yang menghadiri majlis guru itu. Hal itu merupakan sikap sopan terhadap
guru dan pemeliharaan terhadap majlisnya. Dia duduk dihadapan guru dengan
cara duduk sebagai seorang pelajar, bukan cara duduknya guru. Janganlah dia
menguatkan suaranya tanpa keperluan, jangan tertawa, jangan banyak bercakap
tanpa keperluan, jangan bermain-main dengan tangannya ataupun lainnya.
Jangan menoleh ke kanan dan kekiri tanpa keperluan, tetapi menghadap kepada
guru dan mendengar setiap perkataanya.
Masalah ke-20:
Perkara lain yang perlu diperhatikan ialah tidak belajar kepada guru
dalam keadaan hati guru sedang sibuk dan dilanda kejemuan, ketakutan,
kesedihan, kegembiraan, kehausan, mengantuk, kegelisahan dan hal-hal lain
yang dapat menghalangi guru untuk dapat mengajar dengan baik dan serius.
Hendaklah dia manfaatkan waktu-waktu di mana gurunya dalam keadaan
sempurna.
Termasuk sebagian dari adabnya ialah menahan ketegasan guru dan
keburukan akhlaknya. Janganlah hal itu menghalangnya untuk menzaliminya
dan meyakini kesempurnaannya. Hendaklah dia mentakwilkan perbuatanperbuatan
dan perkataan-perkataan zahir gurunya yang kelihatantidak baik
dengan takwil-takwil yang baik. Tidaklah boleh melakukan itu kecuali orang
yang mendapat sedikit taufik atau tidak mendapatnya. Jika gurunya berlaku
kasar; hendaklah dia yang lebih dahulu meminta maaf dengan mengemukakan
alasan kepada guru dan menujukkan bahawa dialah yang patut dipersalahkan.
Hal itu lebih bermanfaat baginya didunia dan diakhirat serta lebih
membersihkan hati guru.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
38 Imam Nawawi
Mereka berkata: “Barangsiapa tidak sabar menghadapi kehinaan ketika
belajar, maka sepanjang hidupnya tetap dalam kebodohan. Dan barangsiapa
yang sabar menghadapinya, maka dia akan mendapat kemuliaan di dunia dan
akhirat.” Senada dengan nasihat itu ialah athar yang mansyur dari Ibnu Abbas
r.a: “Aku menjadi hina sebagai pelajar dan menjadi mulia sebagai guru.”
Alangkah indahnya madah penyair berikut ini:
Barangsiapa tidak tahan merasakan kehinaan sesaat,
Maka dia melalui seluruh hidupnya dalam keadaan hina.
Masalah ke-21:
Termasuk adab pelajar yang amat ditekankan ialah gemar dan tekun
menuntut ilmu pada setiap waktu yang dapat dimanfaatkannya dan tidak puas
dengan yang sedikit sedangkan dia boleh belajar banyak. Janganlah dia
memaksa dirinya melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukannya supaya
tidak jemu dan hilang apa yang diperolehnya. Ini berbeza sesuai dengan
perbezaan manusia dan keadaan mereka. Jika tiba di majlis guru dan tidak
menemukannya, dia mesti menunggu dan tetap tinggal di pintunya. Janganlah
meninggalkan tugasnya, kecuali jika dia takut gurunya tidak menyukai hal itu
dengan mengetahui bahawa gurunya mengajar dalam waktu tertentu dan tidak
mengajar ketika lainnya.
Jika menempati guru sedang tidur atau sibuk dengan sesuatu yang
penting, janganlah dia minta izin untuk masuk, tetapi bersabar sehingga dia
bangun atau selesai dari kesibukkannya.
Bersabar lebih utama sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas ra dan
lainnya. Hendaklah dia mendorong dirinya dengan berijtihad dalam menuntut
ilmu ketika lapang, dalam keadaan giat dan kuat, cerdas pikiran dan sedikit
kesibukkan sebelum nampak tanda-tanda ketidak-mampuan dan sebelum
mencapai kedudukan yang tinggi.
Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab ra berkata: “Tuntutlah ilmu
sebelum kamu menjadi pemimpin. Yakni berijtihadlah dengan segenap
kemampuanmu ketika kamu menjadi pengikut sebelum menjadi pemimpin yang
diakui, kamu enggan belajar lantaran kedudukanmu yang tinggi dan
pekerjaanmu yang banyak. Inilah makna perkataan Imam Asy-Syafi’i r.a:
“Tuntutlah ilmu sebelum engkau menjadi pemimpin. Jika engkau sudah
menjadi pemimpin, maka tiada lagi waktu untuk menuntut ilmu.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
39 Imam Nawawi
Masalah ke-22:
Hendaklah dia pergi kepada gurunya untuk belajar di pagi hari
berdasarkan hadits Nabi s.a.w:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi hari.”
Hendaklah dia memelihara bacaan hafalannya dan tidak mengutamakan
orang lain pada waktu gilirannya kerana mengutamakan orang lain dalam hal
ibadah adalah makruh. Lain halnya dengan kesenangan nafsu, maka hal itu
disukai. Jika guru melihat adanya maslahat dalam mangutamakan orang lain
pada suatu makna syar’i, kemudian menasihatinya agar berbuat sedemikian,
maka dia perlu mematuhi perintahnya.
Di antara yang wajib dan wasiat yang ditekankan daripadanya ialah
jangan iri hati kepada seorang kawannya atau lainnya atau suatu keutamaan
yang dianugerahkan Allah s.w.t kepadanya dan jangan membanggakan dirinya
atas sesuatu yang diistemewakan Allah s.w.t baginya. Telah saya kemukakan
penjelasan hal ini dalam adab-adab guru.
Cara menghilangkan kebanggaan itu ialah dengan mengingatkan dirinya
bahawa dia tidak mencapai hal itu dengan daya dan kekuatannya, tetapi
merupakan anugerah dari Allah s.w.t. Tidaklah patut dia membanggakan
sesuatu yang tidak diciptakannya, tetapi diamanahkan oleh Allah s.w.t padanya.
Cara untuk menghilangkan iri hati ialah dengan menyadari bahawa
hikmah Allah s.w.t, menghendaki untuk memberikan keutamaan tertentu
kepada orang yang dikehendaki-Nya. Maka patutlah dia tidak menyanggahnya
dan tidak membenci hikmah yang sudah ditetapkan Allah s.w.t.
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
40 Imam Nawawi
PANDUAN MENGHAFAZ AL-QUR’AN
Sebenarnya adab-adab ini sudah saya kemukakan sebagiannya pada
bagian yang sebelum ini. Bagaimanapun, tidak ada salahnya mengulanginya
sekali lagi di sini.
Diantara adab-adab menghafaz Al-Qur’an ialah: Dia mesti berada dalam
keadaan paling sempurna dan perilaku paling mulia, hendaklah dia menjauhkan
dirinya dari segala sesuatu yang dilarang Al-Qur’an, hendaklah dia terpelihara
dari pekerjaan yang rendah, berjiwa mulia, lebih tinggi darjatnya dari para
penguasa yang sombong dan pencinta dunia yang jahat, merendahkan diri
kepada orang-orang sholeh dan ahli kebaikan, serta kaum miskin, hendaklah dia
seorang yang khusyuk memiliki ketenangan dan wibawa.
Diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab ra bahawa dia berkata:
“Wahai para qari (yang mahir membaca) Al-Qur’an, angkatlah kepalamu! Jalan
telah jelas bagimu dan berlombalah kamu untuk berbuat kebaikan dan janganlah
kamu menggantungkan diri kepada orang lain.”
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud ra, katanya: “Hendaklah
penghafaz Al-Qur’an menghidupkan malamnya dengan membaca Al-Qur’an
ketika orang lain sedang tidur dan siang harinya ketika orang lain sedang
berbuka. Hendaklah dia bersedih ketika orang lain bergembira dan menangis
ketika orang lain tertawa, berdiam diri ketika orang lain bercakap dan
menunjukkan kekhusyukkan ketika orang lain membanggakan diri.”
Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali ra, katanya: “Sesungguhnya orangorang
sebelum kamu, menganggap Al-Qur’an sebagai surat-surat dari Tuhan
mereka. Maka mereka merenungkan pada waktu malam dan mengamalkannya
pada waktu siang.”
Diriwayatkan dari Al-Fuadhai bin Iyadh, katanya: “Penghafaz Al-Qur’an
tidak boleh meminta keperluannya dari seorang khalifah (penguasa) dan dari
orang yang berada di bawah kekuasaannya.”
Diriwayatkan dari Al-Fudhai juga, katanya: “Penghafaz Al-Qur’an
adalam pembawa bendera Islam. Tidaklah patut dia bermain bersama orang
yang bermain dan lupa bersama orang yang lupa, serta tidak berbicara yang siasia
dengan kawannya untuk mengagungkan Al-Qur’an.”
5
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
41 Imam Nawawi
Masalah ke-23:
Hal yang perlu diberi penekanan dari apa yang diperintahkan kepada
penghafaz Al-Qur’an ialah agar menghindarkan diri dari perbuatan menjadikan
Al-Qur’an sebagai sumber penghasilan atau pekerjaan dalam kehidupannya.
Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Syibil ra, katanya: Rasulullah s.a.w
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bacalah Al-Qur’an dan jangan menggunakannya untuk
mencari makan, jangan mencari kekayaan dengannya, jangan menjauhinya dan
jangan melampaui batas di dalamnya.”
Diriwayatkan dari Jabir ra, dari Nabi s.a.w: “Bacalah Al-Qur’an sebelum
datang suatu kaum yang mendirikannya seperti menegakkan anak panah
dengan terburu-buru dan mereka tidak mengharapkan hasilnya di masa depan.”
(Riwayat Abu Dawud)
Dia meriwayatkannya dengan maknanya dari riwayat Sahl bin Sa’ad,
artinya mereka mengharapkan upahnya dengan segera berupa uang atau
kemasyuran dan sebagainya.
Diriwayatkan dari Fudhai bin Amrin ra, katanya: “Dua orang sahabat
Rasulullah s.a.w memasuki satu masjid. Ketika imam memberi salam seorang
lelaki berdiri kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Qur’an, kemudian dia
meminta upah. Salah seorang dari keduanya berkata, Innaa lillahi wa innaa ilaihi
raaji’un.’”
Aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: “Akan datang suatu kaum
yang meminta upah kerana membaca Al-Qur’an. Maka siapa yang meminta
upah kerana membaca Al-Qur’an, janganlah kamu memberinya.”
Isnad hadits ini terputus kerana Al-Fudhai bin Amrin tidak mendengar
dari sahabat.
Sementara mengambil upah kerana mengajar Al-Qur’an, maka para
ulama berlainan pendapat.
Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi menceritakan larangan mengambil upah
kerana membaca Al-Qur’an dari sejumlah ulama, di antaranya Az-Zuhri dan
Abu Hanifah. Sejumlah ulama mengatakan boleh mengambil upah jika tidak
mesyaratkannya, iaitu pendapat Hasan Bashri, Sya’bi dan lainnya berpendaapat
boleh mengambil upah. Jika menyinggung dan dengan akad yang benar, ada
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
42 Imam Nawawi
hadits sahih yang mengharuskannya kerana telah kerana telah ada hadits-hadits
sahih yang mengharuskannya.
Ulama yang melarangnya berhujah dengan hadits Ubadah bin Shamit
bahawa dia mengajarkan Al-Qur’an kepada seorang lelaki penghuni Shuffah,
kemudia dihadiahkan kepadanya sebuah busur. Maka Nabi s.a.w berkata
kepadanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Jika engkau suka dipakaikan kalung dari api di lehermu,
maka terimalah hadiah itu.”
Hadits itu adalah hadits masyur yang diriwayatkan oleh Abu Dawud
dan lainnya. Dan berhujjah pula dengan banyak athar dari ulama Salaf.
Para ulama yang mengharuskan boleh mengambil upah tadi menjawab
tentang hadits Ubadah itu dengan dua jawapan:
a) Bahawa dalam isnad hadits itu ada masalah.
b) Orang itu menyumbangkan tenaga untuk mengajar, sudah tentu dia
tidak berhak mendapat apa-apa. Kemudian dia diberi hadiah sebagai tanda
terima kasih, maka dia tentu tidak boleh mengambilnya. Lain halnya dengan
orang yang mengadakan akad dengannya sebelum mengajar. Wallahu’alam.
Masalah ke-24:
Hendaklah dia memelihara bacaan Al-Qur’an dan memperbanyak
bacaanya. Ulama salaf mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang berlainan tentang
tempo dan jangka masa mengkhatamkan Al-Qur’an. Ibnu Abi Dawud
meriwayatkan dari sebagian ulama Salaf bahawa mereka mengkhatamkan Al-
Qur’an sekali dalam setiap dua bulan, manakala setengah dari mereka
mengkhatamkan Al-Qur’an dalam setiap bulan.
Setengah dari mereka mengkhatamkannya sekali dalam sepuluh malam
dan setengahnya mengkhatamkan sekali dalam setiap delapan malam. Banyak
dari mereka mengkhatamkan dalam setiap tujuh malam. setengahnya
mengkhatamkannya dalam setiap enam malam. Dsan ada pula dari mereka
mengkhatamkannya dalam setiap lima malam.
Sedangkan setengah dari mereka ada yang mengkhatamkannya dalam
setiap empat malam, setiap tiga malam atau setiap dua malam. bahkan setengah
dari mereka mengkhatamkannya sekali dalam sehari semalam.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
43 Imam Nawawi
Di antara mereka ada yang mengkhatamkannya dua kali dalam sehari
semalam dan ada yeng tiga kali. Bahkan setengah dari mereka
mengkhatamkkannya delapan kali, yaitu empat kali pada waktu malam dan
empat kali pada waktu siang.
Diantara orang-orang mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam sehari
semalam ialah Usman bin Affan ra Tamim Ad-Daariy, Said bin Jubair, Mujahid,
Asy-Syafi’i dan lainnya.
Diantara orang-orang yang mengkhatamkan tiga kali dalam sehari
semalam ialah Sali bin umar ra Qadhi Mesir pada masa pemerintahan
Mu’awiyyah.
Diriwayatkan bahawa Abu Bakr bin Abu Dawud ra mengkhatamkan Al-
Qur’an tiga kali dalam semalam.
Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Kindi dalam kitabnya berkenaan dengan
Qadhi Mesir bahawa dia mengkhatamkan Al-Qur’an empat kali dalam semalam.
Asy-Syeikh Ash-Shahih Abu Abdurahman As-Salami ra berkata:
“Aku mendengar Asy-Syeikh Abu Usman Al-Maghribi berkata,
‘Ibnu Khatib ra mengkhatamkan Al-Qur’an empat kali pada waktu siang dan
empat kali pada waktu malam.”
Ini adalah jumlah terbanyak yang saya ketahui dalam sehari semalam.
Diriwayatkan oleh As-Sayyid, Ahmad Ad-Dauraqi dengan
isnadnya dari Manshur bin Zaadzan ra, seorang tabi’in ahli ibadah bahawa dia
mengkhatamkan Al-Qur’an di antara waktu Zuhur dan Ashar, kemudian
mengkhatamkannya pula antara maghrib dan Isyak pada bulan Ramadhan dua
kali. Mereka mengakhirkan sembahyang Isyak pada bulan Ramadhan hingga
berlalu seperempat malam.
Diriwayatkan dari Manshur, katanya: “Ali Al-Azadi mengkhatamkan Al-
Qur’an di antara Maghrib dan Isyak setiap malam pada bulan Ramadhan.”
Diriwayatkan dari Ibrahim bin Said, katanya: “Ayahku duduk sambil
melilitkan serbannya pada badan dan kedua kakinya dan tidak melepaskannya
hingga selesai mengkhatamkan Al-Qur’an.”
Sedangkan orang yang mengkhatamkannya dalam satu rakaat banyak
sekali hingga tidak terhitung jumlahnya. Diantara orang-orang yang terdahulu
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
44 Imam Nawawi
ialah Usman bin Affan, Tamim Ad-Daariy dan Said bin Jubair ra yang
mengkhatamkan dalam setiap rakaat di Kaabah.
Manakala yang mengkhatamkan Al-Qur’an sekali dalam seminggu, di
antara mereka adalah Usman bin Affan r.a: Abdullah bin Mas’ud, Zaid bin
Thabit dan Ubai bin Ka’ab ra Dan dari tabi in antara lain ialah Abdurrahman bin
Zaid, Alqamah dan Ibrahim rahimahullah. Hal itu berbeda menurut perbedaan
orang-orangnya.
Barangsiapa yang ingin merenungkan dan mempelajari dengan cermat,
hendaklah dia membatasi diri pada kadar yang menimbulkan pemahaman yang
sempurna atas apa yang dibacanya. Demikian jugalah siapa yang sibuk
menyiarkan ilmu atau tugas-tugas agama lainnya dan kemaslahatan kaum
muslimin yang bersifat umum, hendaklah dia membatasi pada kadar tertentu
sehingga tidak mengganggu apa yang wajib dilakukannya.
Jika kita belum termasuk ke peringkat yang di capai orang-orang yang
disebut ini, maka bolehlah kita memperbanyak membaca Al-Qur’an sedapat
mungkin tanpa menimbulakan kejemuan dan tidak terlalu cepat membacanya.
Sejumlah ulama terdahulu tidak suka mengkhatamkan Al-Qur’an dalam
sehari semalam. Mereka bertolak dari hadits sahih yang diriwayatkan Abdullah
bin Amrin bin Al-Ash ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersada:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Tidaklah orang yang membaca (mengkhatamkan) Al-
Qur’an dalam waktu kurang dari tiga hari.”
(Riwayat Adu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I dan lainnya)
Tirmidzi berkata, ini hadits hasan sahih. Wallahua’lam.
Sementara waktu permulaan dan pengkhataman bagi orang yang
mengkhatamka Al-Qur’an dalam seminggu, maka telah diriwayatkan oleh Abu
Dawud bahawa Usman bin Affan ra memulai membaca Al-Qur’an pada malam
jumat dam mengkhatamkannya pada malam Khamis.
Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Al-Ihya: “Cara
yang lebih baik ialah mengkhatamkan sekali pada waktu malam dan sekali pada
waktu siang dan menjadikan pengkhataman siang pada hari Isnin dalam dua
rakaat fajar atau sesudahnya serta menjadikan pengkhataman malam pada
malam jumaat dalam dua rakaat Maghrib atau sesudahnya supaya awal
siangnya berhadapan dengan akhirnya.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
45 Imam Nawawi
Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud dari Umar bin Murrah At-Tabi’I,
katanya: “Mereka suka mengkhatamkan Al-Qur’an dari awal malam atau dari
awal siang.”
Diriwayatkan dari Thalhah bin Musharif seorang At-Tabi’I Al-Jalil,
katanya: “Barangsiapa mengkhatamkan Al-Qur’an pada waktu manapun pada
waktu siang, maka para malaikat mendoakan baginya sampai petang. Dan siapa
yang mengkhatamkan Al-Qur’an pada waktu manapun dari waktu malam,
maka para malaikat mendoakan baginya sampai pagi.” Diriwayatkan juga dari
Mujahid hadits seperti itu.
Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Msunadnya dengan isnadnya dari
Sa’ad bin Abi Waqqash ra katanya: “Jika pengkhataman Al-Qur’an bertetapan
dengan awal malam, maka para malaikat mendoakan baginya sampai pagi. Dan
apabila pengkhatamannya bertetapan dengan akhir malam, maka para malaikat
mendoakan baginya sampai petang.” Ad-Darimi berkata, ini hadits hasan dari
Sa’ad.
Diriwayatkan dari Habib Abi Thabit seorang tabi’in bahawa dia
mengkhatamkan Al-Qur’an sebelum rukuk. Ibnu Abi Dawud berkata,
“Demikianlah dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal rahimahullah.”
Selanjutnya fasal ini akan dikemukakan lagi pada bagian berikutnya,
insya-Allah .
Masalah ke-25:
Memelihara membaca Al-Qur’an pada waktu malam. Hendaklah seorang
penghafaz Al-Qur’an lebih banyak membaca Al-Qur’an pada waktu malam dan
dalam sembahyang malam. Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “…diantara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus,
mereka membaca ayat-ayat Allah s.w.t pada beberapa waktu di malam hari,
sedang mereka juga bersujud (sholat). Mereka beriman kepada Allah s.w.t dan
hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari
yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) berbagai kebajikan; mereka
itu termasuk orang-orang yang sholeh.
(QS Ali Imran: 113-114)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
46 Imam Nawawi
Diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dari Rasulullah
s.a.w bahawa baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sebaik-baik lelaki ialah Abdullah, seandainya di
sembahyang pada waktu malam.”
Dalam hadits lainnya dalam kitab Shahih disebutkan bahawa Nabi s.a.w
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan;
dia kerjakan sembahyang malam, kemudian meninggalkannya.”
Diriwayatkan oleh Thabrani dan lainnya dari Sahl bin Sa’ad ra dari
Rasulullah s.a.w baginda bersabda:
“Kemulian orang mukmin adalah sembahyang di malam hari.”
Banyak hadits dan athar diriwayatkan berkenaan dengan hal ini.
Diriwayatkan dari Abu Ahwash Al-Jusyamiy, katanya: “Ada orang mendatangi
sebuah kemah pada waktu malam. Dia mendengar suara dari penghuninya
seperti dengungan lebah. Katanya: “Kenapa mereka merasa aman dari apa yang
ditakutkan oleh orang lain?”
Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha’I bahawa dia berkata: “Bacalah Al-
Qur’an pada waktu malam, walaupun lamanya seperti memerah susu kambing.”
Diriwayatkan dari Yazid Ar-Raqasyi, katanya: “Jika aku tidur, kemudian aku
terbangun, kemudian aku tidur, maka kedua mataku tidak dapat tidur.”
Saya katakan: “Sesungguhnya sembahyang malam dan membaca Al-
Qur’an ketika itu amat diutamakan kerana ia lebih menyatukan hati dan lebih
jauh dari hal-hal yang menyibukkan dan melalaikan. Di samping itu ia lebih
mampu menjaga dari riya’ dan hal-hal lain yang sia-sia. Dan ia menjadi sebab
timbulnya kebaikan-kebaikan pada waktu malam.”
Sesungguhnya Isra’ Rasulullah s.a.w terjadi pada waktu malam. disebut
di dalam hadits:
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
47 Imam Nawawi
Terjemahan: “Tuhanmu turun setiap malam ke langit dunia ketika berlalu
sepertiga malam yang awal, kemudian berkata: “Aku adalah Raja (2x), siapa
yang memohon daripada-Ku maka Aku perkenankan.”
Diriwayatkan dalam hadits bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Pada waktu malam ada suatu saat di mana Allah s.w.t
mengabulkan doa setiap malam.”
Diriwayatkan oleh penulis Bahjatul Asraar dengan isnadnya dari
Sulaiman Al-Anmathi, katanya: “Aku pernah melihat Ali bin Abu Thalib ra
dalam mimpi berkata:
“Kalau bukan kerana orang yang sembahyang di malam hari dan lainnya
puasa pada waktu siang. Niscaya bumimu telah digoncangkan dari bawahmu
kerana kamu kaum yang buruk dan tidak taat.”
Ingatlah bahawa keutamaan sembahyang malam dan membaca Al-Qur’an
ketika itu akan menghasilkan sesuatu dan tercapainya yang sedikit dan yang
banyak. Semakin banyak hal itu dilakukan, semakin baik, kecuali jika meliputi
seluruh malam kerana yang demikian itu makruh dan boleh membahayakan
dirinya.
Hal yang menunjukkan tercapainya keutamaan itu dengan amalan sedikit
ialah hadits Abdullah bin Amrin Ibnu Al-Ash ra, katanya: Rasulullah s.a.w
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa sembahyang malam dan membaca sepuluh
ayat, dia tidak ditulis (dimasukkan) kedalam golongan orang yang lalai.
Barangsiapa yang sembahyang dengan membaca seratus ayat, dia ditulis dalam
golongan orang yang taat. Dan barangsiapa yang sembahyang membaca seribu
ayat, dia ditulis ke dalam golongan orang yang berlaku adil.”
(Riwayat Abu Dawud dan lainnya)
Ath-Tha’labi menceritakan dari Ibnu Abbas ra, katanya: “Barangsiapa
sembahyang dua rakaat pada waktu malam, lalu dia bermalam dalam keadaan
sujud dan berdiri menghadap Allah s.w.t.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
48 Imam Nawawi
Masalah ke-26:
Perintah memelihara Al-Qur’an dan peringatan agar tidak melupakannya.
Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari ra dari Nabi s.a.w, baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Peliharalah Al-Qur’an ini. Demi Tuhan yang nyawa
Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh dia lebih mudah lepas dari unta
dalam ikatannya.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahawa Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya perumpamaan penghafaz Al-Qur’an adalah
seperti unta yang terikat. Jika dia memperhatikan unta itu, dia boleh
menahannya. Dan jika dilepaskan, ia akan pergi.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ditunjukkan kepadaku pahala-pahala umatku hingga
(pahala) kotoran yang dikeluarkan seseorang dari Masjid. Dan ditunjukkan
kepadaku dosa-dosa umatku. Maka tidaklah kulihat dosa yang lebih besar
daripada surah atau ayat dari Al-Qur’an yang dihafaz oleh seseorang, kemudian
dilupakannya.”
(Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi)
Hadits ini dipersoalkan darjat dan kedudukannya.
Diriwayatkan dari Sa’ad bin Ubadah dari Nabi s.a.w, banginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa membaca Al-Qur’an, kemudian
melupakannya, dia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat
dalam keadaan sedih yang amat.”
(Riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
49 Imam Nawawi
Masalah ke-27:
Orang yang tertidur sebelum membaca wiridnya. Diriwayatkan dari
Umar bin Al-Khatab ra, katanya: Rasulullah s.a.w bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa tertidur sebelum membaca hizibnya pada
waktu malam atau sebagian dari padanya, kemudian membacanya antara
sembahyang Fajar dan sembahyang Zuhur, maka dia ditulis seolah-olah
membacanya pada waktu malam.”
(Riwayat Muslim)
Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, katanya: “Abu Usaid ra berkata,
“Semalam aku tertidur sebelum membaca wiridku sehingga pagi. Apabila tiba
waktu pagi, aku mengucapkan istirja’ (Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji’uun).
Wiridku adalah surah Al-Baqarah. Kemudian aku bermimpi seolah-oleh seekor
lembu menandukku.”
(Riwayat Ibnu Abi
Dawud)
Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari salah seorang penghafaz Al-
Qur’an bahawa pada suatu malam dia tertidur sebelum membaca hizibnya
kemudian dia bermimpi seolah-olah ada orang berkata kepadanya:
Aku heran pada tubuh yang sihat,
Dan pemuda yang tidur sehingga pagi.
Sedang kematian tidak boleh dihindari kedatangannya,
Bahkan di kegelapan malam pun ia mungkin akan tiba.
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
50 Imam Nawawi
ADAB DAN ETIKA MEMBACA
AL-QUR’AN
Boleh dikatakan bagian inilah merupakan tujuan utama penulisan kitab
ini, sehingga banyak hala yang mesti dipersoalkan dengan lebih teliti dan
mendetail untuk memperoleh kejelasan yang sempurna. Dengan segala usaha,
saya cuba menjelaskan beberapa hal dari tujuannya dengan menghindari
pembahasan yang panjang lebar, supaya tidak menjemukan pembaca.
Sebab orang yang membaca Al-Qur’an sudah sepatutnya menunjukkan
keikhlasan – sebagaimana yang telah saya kemukakan – dan menjaga adab
terhadap Al-Qur’an. Maka patutlah dia menghadirkan hatinya kerana dia
sedang bermunajat kepada Allah s.w.t dan membaca Al-Qur’an seperti keadaan
orang yang melihat Allah s.w.t, jika dia tidak boleh melihat-Nya, maka
sesungguhnya Allah s.w.t melihatnya.
Masalah ke-28:
Jika hendak membaca Al-Qur’an, hendaklah dia membersihkan mulut
dengan siwak atau lainnya. Pendapat yang lebih terpilih berkenan dengan siwak
ialah menggunakan kayu Arak. Boleh juga dengan kayu-kayu lainnya atau
dengan sesuatu yang dapat membersihkan, seperti kain kasar dan lainnya.
Adapun tentang penggunaan jari yang kasar ada tiga pendapat di
kalangan pengikut Asy-Syafi’i. Pendapat yang lebih masyur adalah tidak
mendapat sunahnya. Kedua adalah dapat menghasilkan sunahnya. Dapat
sunahnya jika tidak mendapat lainnya dan tidak boleh jika ada lainnya.
Dan hendaklah dia bersugi mulai dari sebelah kanan mulutnya dan
berniat menjalankan sunahnya. Salah seorang ulama berkata, hendaklah
seseorang mengucapkan ketika bersugi: “Allahumma baarik lii fiihi, ya arhamar
rahimin.”
Al-Mawardi seorang pengikut Asy-Syafi’i berkata: “diutamakan bersugi
pada bagian luar gigi dan dalamnya.”
Siwak itu digosokkan pada ujung-ujung giginya dan bagian bawah
gerahamnya serta bagian atasnya dengan lembut. Mereka berkata: “Hendaklah
bersugi menggunakan siwak yang sedang, tidak terlalu kering dan tidak terlalu
basah. Jika terlalu kering, maka siwaknya dilembutkan dengan air. Tidaklah
mengapa jika menggunakan siwak orang lain dengan izinnya. Manakala kalau
mulutnya najis kerana darah atau lainnya, maka tidaklah disukai baginya
membaca Al-Qur’an sebelum mencucinya.
6
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
51 Imam Nawawi
Apakah itu haram? Ar-Rauyani, pengikut Asy-Syafi’i, mengambil katakata
ayahnya: “Terdapat dua pendapat. Pendapat yang lebih kuat (sahih) ialah
tidak haram.”
Masalah ke-29:
Diutamakan bagi orang yang membaca Al-Qur’an dalam keadaan suci.
Jika membaca Al-Qur’an dalam keadaan berhadas, maka hukumnya harus
berdasar ijma’ul muslimin. Hadits-hadits berkenaan dengan perkara tersebut
sudah dimaklumi. Immamul Haramain berkata: “Tidaklah boleh dikatakan dia
melakukan sesuatu yang makruh, tetapi meninggal yang lebih utama.” Jika tidak
menemukan air, dia bertayamum. Wanita mustahadhah dalam waktu yang
dianggap suci mempunyai hukum yang sama dengan hukum orang yang
berhadas.
Sementara orang yang berjunub dan wanita yang haid, maka haram atas
keduanya membaca Al-Qur’an, sama saja satu ayat atau kurang dari satu ayat.
Bagi keduanya diharuskan membaca Al-Qur’an di dalam hati tanpa
mengucapkannya dan boleh memandang ke dalam mushaf. Ijmak muslim
mengharuskan bagi yang berjunub dan yang haid mengucapkan tasbih, tahlil,
tahmid, takbir dan membaca shalawat atas Nabi s.a.w serta dzikir-dzikir lainnya.
Para sahabat kami berkata, jika orang yang berjunub dan perempuan
yang haid berkata: “Khudzil kitaaba biquwwatin” sedang tujuannya adalah
selain Al-Qur’an, maka hukumnya boleh.
Demikian pula hukumnya upaya yang serupa dengan itu. Keduanya
boleh mengucapkan: “Innaa lillahi wa innaa ilahi raaji’uun”. Ketika mendapat
musibah, jika tidak bermaksud membaca Al-Qur’an. Para sahabat kami dari
Khurasan berkata, ketika menaiki kendaraan, keduanya boleh mengucapkan:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Maha Suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini bagi
kami dan tidaklah kami mampu menguasainya sebelum ini.”
(QS Az-Zukhruf 43:13)
Dan ketika berdoa:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Wahai Tuhan Kami, berilah kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
52 Imam Nawawi
(QS Al-Baqarah 2:102)
Hukum tersebut berlaku selagi keduanya tidak bermaksud
membaca Al-Qur’an. Imamul Haramain berkata, apabila orang yang berjunub
mengucapkan: “Bismillah wal hamdulillah, maka jika dia bermaksud membaca
Al-Qur’an, dia durhaka. Jika dia bermaksud berdzikir atau tidak bermaksud
membaca apa-apa, dia tidak berdosa. Juga diharuskan bagi keduanya membaca
ayat yang telah dihapus tilawahnya seperti:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Orang lelaki yang tua dan perempuan yang tua, jika
keduanya berzina, maka rajamlah keduanya sehingga mati.”
Masalah ke-30:
Jika orang yang berjunub atau perempuan yang haid tidak menemukan
air, maka dia bertayamun dan diharuskan baginya membaca Al-Qur’an,
sembahyang serta lainnya. Jika dia berhadas, haram atasnya mengerjakan
sembahyang dan tidak haram membaca dan duduk di dalam masji atau lainnya
yang tidak haram atas orang yang berhadas sebagaimana jika dia mandi,
kemudian berhadas. Ini adalah sesuatu yang dipersoalkan dan dianggap aneh.
Maka dikatakan, orang berjunub dilarang sembahyang dan tidak dilarang
membaca Al-Qur’an dan duduk di masjid tanpa keperluan, bagaimana
bentuknya? Inilah bentuknya. Kemudian yang lebih dekat ialah tidak ada
bezanya antara tayamum orang yang berjunub di kota tempat tinggalnya dan
ketika musafir.
Seorang ulama pengikut Asy-Syafi’i berkata, bahawa jika dia bertayamum
di kota tempat tinggalnya, maka diharuskan sembahyang dan tidak membaca
Al-Qur’an sesudahnya atau duduk di masjid. Pendapat yang lebih sahih ialah
boleh melakukan itu sebagaimana telah saya kemukakan. Sekiranya dia
bertayamum, kemudian sembahyang dan membaca Al-Qur’an, kemudian ingin
bertayamum kerana berhadas atau untuk mengerjakan sembahyang fardhu
lainnya maka tidak haram atasnya membaca Al-Qur’an menurut madzhab yang
sahih dan terpilih.
Terdapat pendapat dari sebagian pengikut Asy-Syafi’i yang mengatakan
hal itu tidak boleh. Pendapat yang lebih terkenal adalah pendapat pertama. Jika
orang yang berjunub tidak menemukan air ataupun tanah, maka dia boleh
sembahyang untuk memuliakan waktu menurut keadaannya dan haram atasnya
membaca Al-Qur’an di luar sembahyang. Diharamkan atasnya membaca dalam
sembahyang lebih dari Al-Fatihah.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
53 Imam Nawawi
Apakah haram atasnya membaca Al-Fatihah? Terdapat dua pendapat
berkenaan dengan masalah ini.
Pendapat pertama: Ini pendapat yang lebih sahih dan terpilih ialah tidak
haram, bahkan wajib kerana sembahyang itu tidak sah tanpa membaca Al-
Fatihah. Manakala diharuskan sembahyang dalam keadaan darurat, dalam
keadaan janabah, maka diharuskan juga membaca Al-Qur’an.
Pendapat kedua: Tidak boleh, akan tetapi dia hendaklah membaca dzikirdzikir
yang dibaca oleh orang yang tidak mampu dan tidak hafaz sedikit pun
dari Al-Qur’an. Kerana orang ini tidak mampu menurut syarak, maka dia seperti
orang yang tidak mampu menurut kenyataan. Pendapat yang lebih benar adalah
pendapat yang pertama. Cabang-cabang yang saya sebutkan ini diperlukan
olehnya. Oleh sebab ini saya menyinggung kepadanya dengan kalimat yang
paling ringkas. Kalau ingin lebih lengkap, maka ada dalil-dalil dan keterangan
lebih lanjut yang banyak dan dikenal dalam kitab-kitab fiqh. Wallahua’lam.
Masalah ke-31:
Membaca Al-Qur’an disunahkan di tempat yang bersih dan terpilih.
Justru, sejumlah ulama menganjurkan membaca Al-Qur’an di masjid kerana ia
meliputi kebersihan dan kemuliaan tempat serta menghasilkan keutamaan lain,
iaitu Itikaf. Maka setiap orang yang duduk di masjid patut beriktikaf, sama saja
duduknya lama atau sebentar. Bahkan pada awal masuknya ke masjid
sepatutnya dia berniat iktikaf. Adab ini patut diperhatikan dan disebarkan agar
dikatahui oleh anak-anak ataupun orang awam kerana ia selalu diabaikan.
Manakala membaca Al-Qur’an di tempat mandi, maka para ulama salaf
berlainan pendapat berkenaan dengan makruhnya. Sahabat-sahabat kami
berpendapat, tidak dihukumkan makruh. Imam yang mulia Abu Bakar Ibnu
Mundzir menukilnya dalam Al-Ayaraaf dari Ibrahim An-Nakha’I dan Malik dan
itu jugalah pendapat Atha’.
Beberapa jamaah diantaranya Ali bin Abu Thalib ra menghukumkannya
makruh. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan pendapat ini daripadanya. Ibnu
Mundzir menceritakan dari sejumlah tabi’in, diantaranya Abu Wail Syaqiq bin
Salamah, Asy-Sya’bi, Hasan Al-Bashri, Makhul dan Qabishah bin Dzuaib. Kami
meriwayatkannya pula dari Ibrahim An-Nakha’i. Para sahabat kami
meriwayatkannya dari Abu Hanifah ra
Asy-Sya’bi berkata, makruh membaca Al-Qur’an di tiga tempat: Di
tempat mandi, tempat buang air dan tempat penggilingan gandum.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
54 Imam Nawawi
Diriwayatkan dari Bau Maisarah, katanya:
“Tidaklah disebut nama Allah s.w.t, kecuali di tempat yang baik.”
Sementara membaca Al-Qur’an di jalan, maka pendapat yang terpilih
adalah boleh dan tidak makruh, jika pembacanya tidak lalai. Jika lalai, maka
dihukumkan makruh sebagaimana Nabi s.a.w tidak menyukai membaca Al-
Qur’an oleh orang yang mengantuk kerana takut keliru. Diriwayatkan oleh Abu
Dawud dari Abu darda’ ra bahawa dia membaca Al-Qur’an di jalan.
Diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahawa dia mengizinkan
membaca Al-Qur’an di jalan.
Ibnu Abi Dawud berkata, diceritakan kepadaku oleh Abu Ar’Rabi’,
katanya: Diberitahukan kepada kami oleh Ibnu Wahab, katanya: “Aku bertanya
kepada Malik tentang orang yang sembahyang di akhir malam, kemudian keluar
ke masjid dan masih tertinggal sedikit lagi dari surah yang dibacanya. Malik
menjawab, “Aku tidak tahu pembacaan yang berlangsung di jalan. Hal itu
makruh dan ini adalah isnad yang sahih dari Malik rahimahullah.
Masalah ke-32:
Diutamakan bagi pembaca Al-Qur’an di luar sembahyang supaya
menghadap kiblat. Hal ini telah banyak disebut dalam beberapa hadits:
“Sebaik-baik majlis adalah yang menghadap kiblat.”
Hendaklah dia duduk dengan khusyuk dan tenang sambil menundukkan
kepalanya dan duduk sendiri dengan adab baik dan tunduk seperti duduknya di
hadapan gurunya, inilah yang paling sempurna. Diharuskan baginya membaca
sambil berdiri atau berbaring atau di tempat tidurnya atau dalam keadaan
lainnya dan dia mendapat pahala, akan tetapi nilainya kurang dari yang
pertama.
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (keagungan Allah s.w.t) bagi
orang-orang yang berakal. (Iaitu) orang-orang yang mengingat Allah s.w.t
sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka
memikirkan tentang penciptaan langit dan Bumi…”
(QS Ali-Imran 3:190-191)
Diriwayatkan dalam Shahih dari Aisyah ra.a, katanya:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
55 Imam Nawawi
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bahawa Rasulullah s.a.w bersandar di pangkuanku ketika
aku sedang haid dan beliau membaca Al-Qur’an.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Dalam suatu riwayat: “Beliau membaca Al-Qur’an sedang kepalanya
berada dipangkuanku.”
Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari ra, katanya: “Aku membaca Al-
Qur’an dalam sembahyangku dan membacanya di atas tempat tidurku.”
Diriwayatkan dari Aisyah r.a, katanya: “Sungguh aku membaca hizibku ketika
aku berbaring di atas tempat tidurku.”
Masalah ke-33:
Jika hendak mulai membaca Al-Qur’an, maka dia memohon
perlindungan dengan mengucapkan: A’uudzu billaahi minasy-syaithaanir rajiim
(Aku Berlindung kepada Allah s.w.t dari Syaitan yang terkutuk). Sebagian
ulama salaf berkata: Ta’awwudz itu sepatutnya dibaca sesudah membaca Al-
Qur’an berdasarkan firman Allah s.w.t:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Jika kamu membaca Al-Qur’an, hendaklah kamu meminta
perlindungan kepada Allah s.w.t dari syaitan yang terkutuk.”
(QS An-Nahl 16:98)
Maksud ayat ini menurut majoriti ulama, apabila kamu ingin membaca
Al-Qur’an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah s.w.t dari syaitan yang
terkutuk.
Sejumlah ulama salaf berpendapat, ‘Auudzu billaahis sami’il ‘aliimi
minasy-syaithaanir rajiim (aku memohon perlindungan kepada Allah Yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang terkutuk). Tidaklah
mengapa jika mengucapkan perkataan ini.
Bagaimanapun yang terpilih adalah bentuk ta’awwudz yang pertama.
Kemudian, sesungguhnya ta’awwudz itu mustahab (disunahkan) dan bukan
wajib. Ta’awwudz itu disunahkan bagi setiap pembaca Al-Qur’an, sama saja di
dalam sembahyang atau di luarnya. Di dalam sembahyang diutamakan
membacanya dalam setiap rakaat menurut pendapat yang sahih dari dua
pendapat tersebut.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
56 Imam Nawawi
Menurut pendapat yang kedua diutamakan membacanya pada rakaat
pertama. Jika ditinggalkan pada rakaat pertama, maka hendaklah dia
membacanya pada rakaat kedua.
Diutamakan pula membaca ta’awwudz dalam takbir pertama
sembahyang jenazah, menurut pendapat yang lebih sahih di antara dua
pendapat.
Masalah ke-34:
Hendaklah orang yang membaca Al-Qur’an selalu membaca bismillahir
Rahmaanir Rahiim pada awal setiap surah selain surah Bara’ah kerana sebagian
besar ulama mengatakan, ia adalah ayat, sebab ditulis di dalam Mushaf.
Basmalah ditulis di awal setiap surah, kecuali Bara’ah. Jika tidak membaca
basmalah, maka dia meninggalkan sebagian Al-Qur’an menurut sebagian besar
ulama.
Kalau bacaan itu kerana tugas yang diwajibkan atasnya sebagai orang
yang diupah dan digaji, maka perhatian atas bacaan basmalah lebih ditekankan
untuk memastikan pembacaan khatam. Kerana jika ditinggalkannya, maka dia
tidak mendapat sesuatu kerana waqaf, bagi orang yang mengatakan bahawa
basmalah adalah termasuk ayat di awal surah. Ini adalah penjelasan berharga
yang ditekankan agar diperhatikan dan disebarkan.
Masalah ke-35:
Jika mulai membaca, hendaklah bersikap khusyuk dan merenungkan
maknanya ketika membaca. Dalil-dalilnya terlalu banyak untuk dihitung dan
sudah masyur serta terlalu jelas untuk disebut. Itulah maksud yang dikehendaki
dan dengan demikian itu dada menjadi lapang serta hati menjadi tenang. Allah
Azza wa jalla berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur’an?”
(QS An-Nisa’ 4:82)
Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ini adalah suatu Kitab yang Kami turunkan kepadamu
penuh dengan berkat supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya…”
(QS Shaad 38:29)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
57 Imam Nawawi
Banyak hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan perkara tersebut dan
pendapat-pendapat ulama salaf tentang hal itu cukup masyur. Sejumlah ulama
Salaf ada yang membaca satu ayat sambil merenungkannya dan mengulangulanginya
sehingga pagi.
Sejumlah ulama Salaf telah pengsan ketika membaca Al-Qur’an. Banyak
pula yang mati dalnm keadaan membaca Al-Qur’an.
Telah kami terima riwayat dari Bahzin bin Hakim bahawa Zurarah bin
Aufa seorang tabi’in yang mulia mengimami sejumlah orang dalam sembahyang
fajar. Dia membaca Al-Qur’an sehingga ayat:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Jika ditiup sangkakala maka waktu itu adalah waktu
(datangnya) hari yang sukar.”
(QS Al-Mudaththir 74:8-9)
Tiba-tiba dia tumbang dan mati. Banzin berkata: “Aku termasuk orangorang
yang memikulnya.”
Ahmad bin Abul Hawari ra yang dijuluki Raihanatus Syam sebagaimana
dikatakan oleh Abul Qasim Al-Junaidi rahimahullah, apabila dibacakan Al-
Qur’an di dekatnya, dia menjerit dan jatuh pengsan.
Ibnu Abi Dawud berkata, Al-Qasim Ibnu Usman Al-Jau’i rahimahullah
mengingkari hal itu atas Ibnu Abil Hawari. Al-Jau’i seorang yang terkemuka dan
ahli hadits yang menetap di Damsyiq. Dia lebih utama dari Ibnu Abil Hawari.
Katanya: demikian jugalah di ingkari oleh Abul Jauza’ dan Qais bin Hubtar serta
lainnya.
Saya katakan, yang benar ialah tidak adanya keingkaran, kecuali siapa
yang mengaku bahawa dia lakukan itu dengan berpura-pura. Wallahua’lam.
As-Sayyid yang mulia dan pemilik berbagai anugerah serta makrifat,
Ibrahim Al-Khawash ra.a berkata: “Ubat penyembuh hati ada lima perkara, iaitu:
1. Membaca Al-Qur’an dan merenungi maknanya.
2. Perut yang kosong.
3. Sembahyang malam.
4. Berdoa dengan penuh tawadhuk di hujung malam.
5. Duduk bersama orang-orang sholeh.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
58 Imam Nawawi
Masalah ke-36:
Anjuran mengulang-ulang ayat untuk direnungkan. Telah kami
kemukakan dalam fasal sebelumnya anjuran untuk merenungkan dan
menjelaskan pengaruhnya serta peninggalan tradisi ulama Salaf. Telah kami
terima riwayat dari Abu Dzarr ra Dia berkata:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Nabi s.a.w mengulang-ulangi satu ayat sehingga pagi.”
Ayat itu adalah:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Jika Engkau siksa mereka, sesungguhnya mereka adalah
hamba-hamba-Mu” Surah Al-Maidah: 118
(Riwayat Nasa’I dan Ibnu Majah)
Diriwayatkan dari Tamim Ad-Dariy ra bahawa dia mengulang-ulang ayat
ini sehingga pagi:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu
menyangka bahawa Kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang
beriman dan mengerjakan amal shaleh.”
(QS Al-Jaathiyah 45:21)
Diriwayatkan dari Ubbad bin Hamzah, katanya: Aku masuk kepada
Asma’ra dan dia sedang membaca:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Maka Allah s.w.t memberikan anugerah kepada kami dan
memelihara kami dari siksa neraka.”
(QS Ath-Thuur 52:27)
Maka saya berhenti di sampingnya dan Asma’ terus mengulanginya serta
berdoa. Saya cukup lama berhenti di situ, maka aku pergi ke pasar. Setelah
selesai membeli keperluan-keperluanku, aku kembali lagi padanya dan dia
masih mengulang-ulang bacaan ayat tersebut dan berdoa. Kami meriwayatkan
kisah ini dari Aisyah ra
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
59 Imam Nawawi
Ibnu Mas’ud mengulang-ulang ayat:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Tuhanku, tambahilah ilmuku.”
(QS Thaha: 114)
Said bin Jubair mengulang-ulang ayat:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan peliharalah dirimu dari (siksa yang berlaku pada) hari
yang pada waktu itu kamu dikembalikan kepada Allah s.w.t.”
(QS Al-Baqarah 2:281)
Dia juga mengulang-ulang ayat:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Kelak mereka akan mengetahui belenggu dan rantai
diikatkan di leher mereka…”
(QS Al-Mu’min 40:70-71)
Dia juga mengulang-ulang ayat:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat
durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.”
(QS Al-Infithar 82:6)
Dhahak apabila membaca firman Allah s.w.t sebagai berikut dia
mengulang-ulang sehingga waktu sahur. Iaitu firman Allah s.w.t:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bagi mereka lapisan-lapisan dari api atas mereka dan di
bawah mereka pun lapisan-lapisan (dari Api) juga.”
(QS Az-Zumar 9:16)
Masalah ke-37:
Menangis ketika membaca Al-Qur’an. Telah diterangkan dalam dua fasal
yang terdahulu berkaitan dengan hal-hal yang menimbulkan tangis ketika
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
60 Imam Nawawi
membaca Al-Qur’an. Menangis ketika membaca Al-Qur’an merupaan sifat
orang-orang yang arif dan syiar hamba-hamba Allah Yang shaleh. Allah
berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan mereka menyukur atas muka mereka sambil menangis
dan mereka bertambah khusyuk.”
(QS Al-Israa 17:109)
Diriwayatkan sejumlah hadits dan athar Salaf. Antara lain,
diriwayatkan dari Nabi s.a.w sabdanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bacalah Al-Qur’an dan menangislah. Jika kamu tidak
menangis, maka usahakanlah supaya menangis.”
Diriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab ra bahawa dia mengimami jamaah
sembahyang Subuh dan membaca Surah Yusuf. Dia menangis hingga mengalir
air matanya hingga membasahi tulang bahunya. Dalam suatu riwayat, kejadian
itu berlangsung dalam sembahyang Isyak. Maka hal itu menunjukkan
berlakunya pengulangan bacaan. Dalam suatu riwayat, dia menangis hingga
mereka mendengar tangisannya dari belakang shaf-shaf. Diriwayatkan dari Abu
Raja’, katanya: “Kulihat Ibnu Abbas di bawah kedua matanya nampak bekas
seperti tali selipar yang usang lantaran air mata.”
Diriwayatkan dari Abu Shahih, katanya: Beberapa orang datang dari
Yaman menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq ra mereka membaca Al-Qur’an dan
mereka menangis. Kemudian Abu Bakar berkata: “Demikianlah keadaan kami
jika membaca Al-Qurna.”
Diriwayatkan dari Hisyam, katanya: “Terkadang aku mendengar
tangis Muhammad bin Sirin pada waktu malam ketika dia sedang sembahyang.”
Banyak athar yang menerangkan yang demikian itu yang tidak mungkin
menghitungnya. Apa yang telah saya kemukakan dan saya tunjukkan kiranya
sudah memadai. Wallahua’lam.
Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata: “Menangis itu disunahkan pada
waktu membaca Al-Qur’an. Cara dapat menangis adalah menghadirkan
kesedihan di dalam hati dengan merenungkan peringatan dan ancaman keras
serta janji-janji yang terdapat di dalamnya, kemudian merenungi dosa-dosa yang
terlanjur diperbuat.” Jika tidak boleh menimbulkan kesedihan dan tangisan
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
61 Imam Nawawi
sebagaimana dialami oleh orang-orang terpilih, maka hendaklah dia menangis
atas kegagalan itu kerana hal itu termasuk musibah yang besar.
Masalah ke-38:
Hendaklah membaca Al-Qur’an dengan tartil. Para ulama telah
sependapat atas anjuran melakukan tartil. Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan tartil.”
(QS Al-Muzzammil 73:4)
Diriwayatkan dari Ummi Salamah ra bahawa dia menggambarkan bacaan
Rasulullah s.a.w sebagai bacaan yang jelas huruf demi huruf.”
(Riwayat Abu Dawud, Nasa’I dan Tirmidzi. Tirmidzi berkata: hadits
hasan sahih)
Diriwayatkan dari Mu’awiyyah bin Qurrah ra dari Abdullah bin
Mughaffal ra dia berkata:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Aku melihat Rasulullah s.a.w pada hari penaklukan Mekah
di atas untanya sedang membaca Surah Al-Fatihah dan mengulang-ulang
bacaannya.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra Dia berkata: “Aku lebih suka membaca
satu surah secara tartil daripada membaca Al-Qur’an seluruhnya.”
Diriwayatkan dari Mujahid bahawa dia ditanya tentang dua orang,
seorang membaca surah Al-Baqarah dan Ali-Imran sedangkan lainnya membaca
surah Al-Baqarah saja. Waktunya, rukuk, sujud dan duduknya sama. Mujahid
menjawab: “Orang yang membaca Surah Al-Baqarah saja lebih baik.”
Dilarang membaca Al-Qur’an secara asal jadi dengan cepat sekali.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud bahawa seorang lelaki berkata
kepadanya: “Aku membaca Al-Mufashshal dalam satu rakaat.” Maka Abdullah
bin Mas’ud menjawab: “Demikianlah, demikianlah syair itu. Sesungguhnya ada
orang yang membaca Al-Qur’an dan tidak melampaui tenggorokan mereka.
Bagaimanapun jika masuk di hati dan menjadi kukuh di dalamnya, maka ia pun
berguna.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
62 Imam Nawawi
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Para ulama berkata: “Membaca Al-Qur’an dengan tartil itu disunahkan
untuk merenungkan artinya.” Mereka berkata: “Membaca dengan tartil
disunahkan bagi orang bukan Arab yang tidak memahami maknanya kerana hal
itu lebih dekat kepada pengagungan dan penghormatan serta lebih berpengaruh
di dalam hati.”
Masalah ke-39:
Diutamakan jika melalui ayat yang mengandung rahmat agar memohon
kepada Allah s.w.t dan apabila melalui yang mengandung siksaan agar
memohon perlindungan kepada Allah s.w.t dari kejahatan dan siksaan. Atau
berdoa: “Ya Allah, aku mohon kesehatan kepada-Mu atau keselamatan dari
setiap bencana.” Jika melalui ayat yang mengandung tanzih (penyucian) Allah
s.w.t maka dia sucikan Allah s.w.t dengan ucapan, Subhanalahi wa Ta’ala atau
Tabaroka wa Ta’ala atau Jallat Azhamatu Rabbina.
Diriwayatkan dari Hudzifah Ibnul Yaman ra Dia berkata: “Pada suatu
malam aku sembahyang bersama Nabi s.a.w Beliau memulai dengan Surah Al-
Baqarah, beliau rukuk ketika mencapai seratus ayat, kemudian meneruskan.
Maka saya katakan, beliau rukuk dengan membacanya. Kemudian beliau
memulai surah An-Nisa’ dan membacanya, kemudian memulai suart Ali-Imran
dan membacanya dengan perlahan-lahan. Jika melalui suatu ayat yang terdapat
tasbih di dalamnya, beliau bertasbih. Dan apabila melalui permohonan, beliau
memohon. Jika melalui ta’awuudz, beliau memohon perlindungan.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Letak Surah An-Nisa’ pada waktu itu didahulukan sebelum Surah Ali-
Imran.
Para sahabat kami rahimahullah berkata, memohon, meminta
perlindungan dan bertasbih itu disunahkan bagi setiap pembaca Al-Qur’an,
sama saja di dalam sembahyang atau di luarnya. Mereka berkata: “Semua itu
disunahkan dalam sembahyang sendirian. Kerana itu adalah doa maka merea
semnua sama dalam hal itu, seperti ucapan Aamiin sesudah Al-Fatihah.
Apa yang saya sebutkan berkenaan dengan sunahnya, memohon
dan isti’adzah tersebut adalah menurut madzhab Asy-Syafi’i ra dan majoriti
ulama rahimahullah. Abu Hanifah rahimahullah berkata: “Hal itu tidak
diutamakan, bahkan tidak disukai dalam sembahyang.” Pendapat yang lebih
benar adalah pendapat majoriti sebagaimana saya kemukakan.
Masalah ke-40:
Hal yang perlu diperhatikan dan amat ditekankan adalah memuliakan Al-
Qur’an dari hal-hal yang kadang-kadang diabaikan oleh sebagian orang yang
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
63 Imam Nawawi
lalai ketika membaca bersama-sama. Diantaranya menghindari tertawa, berbuat
bising dan bercakap-cakap di tengah pembacaan, kecuali perkataan yang perlu
diucapkan.
Hendaklah dia mematuhi firman Allah s.w.t:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah baikbaik
dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.”
(QS Al-A’raf 7:204)
Hendaklah dia mengikuti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari
Ibnu Umar ra bahawa apabila membaca Al-Qur’an dia tidak bercakap sehingga
selesai. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam shahihnya dan dia
berkata: “Tidak bercakap-cakap hingga selesai membaaca.” Dia menyebutnya
dalam kitab At-Tafsir berkenaan dengan firman Allah s.w.t:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Isetri-isterimu adalah ladang bagimu.”
(QS Al-Baqarah 2:223)
Termasuk perbuatan tercela adalah mempermainkan tangan lainnya
kerana dia sedang bermunajat kepada Allah s.w.t. Maka janganlah dia bermain
di hadapan-Nya. Diantaranya adalah memandang kepada sesuatu yang dapat
melalaikan dan melencengkan pikiran dan tumpuan.
Lebih buruk dari semua itu adalah memandang kepada sesuatu yang
tidak boleh dipandang, seperti orang lelaki yang mulus wajahnya dan yang
seumpamanya. Kerana memandang kepada laki-laki yang berwajah mulus dan
tampan tanpa keperluan adalah haram, sama saja dengan syahwat ataupun
tanpa syshwat, sama saja aman dari fitnah atau tidak aman. Ini adalah madzhab
yang shahih dan terpilih di kalangan ulama. Imam Asy-Syafi’i dan para ulama
yang tidak sedikit jumlahnya telah menyebutkan pengharamannya.
Dalilnya ialah firman Allah s.w.t:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:
Hendaklah mereka menahan pandangannya.”
(QS An-Nur 24:30)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
64 Imam Nawawi
Kerana lelaki mulus lagi cantik cenderung dijadikan pasangan homoseks,
sama dengan perempuan. Bahkan boleh jadi sebagian atau banyak dari mereka
lebih bagus dari banyak perempuan dan lebih memungkinkan terjadinya
kejahatan padanya serta lebih mudah dari perempuan. Maka pengharamannya
itu lebih utama. Pendapat-pendapat ulama saja yang memperingatkan terhadap
mereka banyak sekali jumlahnya. Para ulama menanamkan mereka orang busuk
kerana menimbulkan rasa jijik menurut syarak.
Manakala memandang kepadanya ketika berjual beli, mengambil dan
memberi, berubat dan mengajar serta hal-hal lain yang diperlukan, hukumnya
boleh kerana adanya keperluan yang dibenarkan secara syar’i. Bagaimanapun
pandangannya adalah sekedar keperluan dan tidak terus memandang tanpa
keperluan. Demikian jugalah guru yang diharuskan memandang sesuatu yang
diperlukannya dan haram atas mereka dalam segala keadaan memandang
dengan syahwat.
Ini tidak khusus berkaitan dengan lelaki yang mulus wajahnya, bahkn
haram atas setiap mukallaf memandang dengan syahwat kepada setiap orang,
sama saja lelaki ataupun perempuan. Sama saja perempuan itu masih
mahramnya atau bukan, kecuali isteri atau hamba perempuan yang boleh
digalauli. Bahkan sahabat kami mengatakan: Diharamkan memandang dengan
syahwat kepada mahramnya seperti suadara perempuannya dan ibunya.”
Wallahua’lam.
Diwajibkan atas orang-orang yang menghadiri majlis membaca Al-Qur’an
jika melihat sesuatu kemungkaran-kemungkaran tersebut atau lainnya agar
melarangnya sekuat tenaga dengan tangan bagi siapa yang mampu dan dengan
lisan bagi siapa yang tidak mampu melakukannya dengan tangan dan mampu
melakukannya dengan lisan. Jika tidak sanggup dengan semua itu, maka dengan
hatinya (membencinya adalah hati). Wallahua’lam.
Masalah ke-41:
Tidak boleh membaca Al-Qur’an dengan selain bahasa Arab, sama saja
dia boleh berbahasa Arab dengan baik atau tidak boleh, sama saja di dalam
sembahyang ataupun di luar sembahyang. Jika dia membaca Al-Qur’an dalam
sembahyang dengan selain bahasa Arab, maka sembahyangnya tidak sah. Ini
adalah madzhab kami dan madzhab Imam Malik, Ahmad, Dawud dan Abu
Bakar Ibnul Mundzir. Sedangkan Abu Hanifah berkata: “Diharuskan membaca
dengan selain bahasa Arab dan sembahyangnya sah.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
65 Imam Nawawi
Abu Yusuf dan Muhammad berkata: “Boleh bagi orang yang tidak baik
bahasa Arabnya dan tidak boleh bagi orang yang boleh membaca bahasa Arab
dengan baik.”
Masalah ke-42:
Diharuskan membaca Al-Qur’an dengan tujuh qiraat seperti bacaan yang
disetujui. Dan tidak boleh dengan selain yang tujuh bacaan itu dan tidak pula
dengan riwayat-riwayat asing yang ditulis (diambil) dari ketujuh ahli qiraah itu.
Akan dijelaskan dalam bahagian ketujuh InsyaAllah swt berkenaan
dengan kesepakatan para fuqaha untuk menyuruh bertaubat bagi orang yang
membaca dengan bahasa asing apabila dia membacanya demikian. Sahabat kami
dan lainnya berkata: “Sekiranya membaca dengan bahasa asing di dalam
sembahyang, batallah sembahyangnya jika dia mengetahui. Jika tidak
mengetahui, maka tidak batal sembahyangnya dan tidak dikira bacaan itu
baginya.”
Imam Abu Umar bin Andul Bar Al-Hafizh telah menulis jima’ul
muslimin. Bahawa tidak boleh membaca dengan bacaan yang asing (syadz) dan
tidak boleh sembahyang di belakang orang yang membaca dengan bacaan
syadz. Para ulama berkata: “Barangsiapa membaca dengan bacaan syadz sedang
dia tidak mengetahuinya atau tidak mengetahui pengharamannya, maka dia
diberitahu tentang hal itu. Jika kembali melakukannya atau dia mengetahui
bacaan syadz itu, maka dia pun dihukum dengan keras hingga berhenti
melakukannya.”
Setiap orang yang sanggup menegur dan mencegahnya wajib menegur
dan mencegahnya.
Masalah ke-43:
Jika dia memulai dengan bacaan salah seorang ahli qiraah, maka
hendaknya dia tetap dalam qiraah itu selama bacaannya berkaitan dengannya.
Kalau hubungannya berakhir, dia boleh membaca dengan bacaan salah seorang
dari ketujuh qari (yang mahir mambaca) Al-Qur’an. Pendapat yang lebih utama
adalah tetap dalam keadaan pertama di majlis itu.
Masalah ke-44:
Para ulama berkata: “Pendapat yang lebih terpilih adalah membaca
menurut tertib Mushaf, maka dia baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah,
kemudian Ali-Imran, kemudian surah-surah sesudahnya menurut tertibnya,
sama saja dia membaca dalam sembahyang atau di luarnya. Salah seorang
sahabat kami mengatakan: “Jika dia membaca pada rakaat pertama surah Qul
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
66 Imam Nawawi
A’Udzu bi rabbin Naas, maka dia baca ayat sesudah Al-Fatihah dari surah Al-
Baqarah.”
Salah seoang sahabat kami berkata: Disunahkan jika membaca suatu
surah agar membaca surah berikutnya. Dalil ini ialah bahawa tertib Mushaf
dijadikan demikian kerana mengandung suatu hikmah. Maka patutlah dia
memeliharanya, kecuali sesuatu yang telah ditentukan dalam syarak yang
merupakan pengecualian, seperti sembahyang Subuh pada hari Jumaat.
Rakaat pertama dalam sembahyang Subuh membaca surah As-Sajadah
dan rakaat kedua surah Al-Insan. Dan sembahyang Hari Raya pada rakaat
pertama membaca surah Qaaf dan rakaat kedua membaca surah Iqtarabatis
saa’atu.
Dalam dua rakaat sembahyang sunat Fajar, pada rakaat pertama
membaca surah Qulyaa ayyuhal kaafiruun dan rakaat kedua membaca Qul
huwAllah hu Ahad. Dan tiga rakaat sembahyang witir, pada rakaat pertama,
membaca surah Al-A’laa dan pada rakaat kedua membaca surah Qul yaa
ayyuhal Kaafiruun dan pada rakaat ketiga membaca, Qul Huwallahu Ahad dan
Al-Mu’awwidzatain.
Sekiranya tidak berturutan dengan membaca surah yang bukan surah
berikutnya atau menyalahi tertib dan membaca suatu surah, kemudian membaca
surah sebelumnya, hal itu diharuskan. Banyak athar diriwayatkan berkenaan
dengan perkara tersebut.
Umar Ibnul Khattab ra. telah membaca surah Al-Kahfi pada rakaat
pertama sembahyang Subuh dan surah Yusuf pada rakaat kedua.
Bagaimanapun, sejumlah ulama tidak menyukai jika menyalahi tertib Mushaf.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Al-Hasan, bahawa dia tidak
suka membaca Al-Qur’an kecuali menurut tertibnya dalam Mushaf. Dan dia
meriwayatkan dengan isnadnya yang shahih dari Abdullah bin Mas’ud ra
bahawa dikatakan kepadanya: “Si fulan membaca Al-Qur’an terbalik, bagaimana
pendapatmu?” Abdullah menjawab: “Orang itu terbalik hatinya.”
Sementara membaca surah mulai dari akhir hingga awalnya, dilarang
dengan tegas. Kerana perbuatan itu menghilangkan berbagai-bagai I’jaaz dan
hikmah dari tertibnya ayat-ayat. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari
Ibrahim An-Nakha’I seorang imam tabi’in yang mulia dan Imam Malik bin Anas
bahawa keduanya tidak menyukai hal itu. Malik mencela perbuatan itu dan
berkata: “Ini dosa besar.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
67 Imam Nawawi
Manakala mengajari anak-anak kecil dari akhir Mushaf hingga awalnya,
maka itu adalah baik dan bukan termasuk bahagian ini. Sesungguhnya itu
adalah bacaan untuk hari-hari yang berbeza-beza di samping memudahkan
mereka menghafaznya. Wallahua’lam.
Masalah ke-45:
Membaca Al-Qur’an dari Mushaf lebih utama dari pada membacanya
dengan hafalan kerana memandang dalam Mushaf adalah ibadah yang
diperintahkan, maka berkumpullah bacaan dan pandangan itu. AL-Qadhi
Husain dan Abu Hamid Al-Ghazali menulis dalam Al-Ihya bahawa banyak
sahabat Nabi saw dulu membaca dari Mushaf. Mereka tidak suka keluar suatu
hari tanpa memandang ke dalam Mushaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud
pembacaan dalam Mushaf dari banyak ulama Salaf dan saya tidak melihat
adanya perselisihan berkenaan dengan perkara tersebut.
Seandainya dikatakan: “Hal itu berbeza-beza menurut orang-orangnya,
maka dipilihlah pembacaan dalam Mushaf bagi orang yang sama kekhusyukan
dan perenungannya dalam kedua keadaan yaitu membaca dalam Mushaf dan
dengan hafalan. Dan dipilih pembacaan dengan hafalan bagi siapa yang tidak
boleh khusyuk jika membaca dengan Mushaf dan dipilih membaca dalam
Mushaf jika kekhusyukan dan perhatiannya bertambah, ini pendapat yang baik.
Hal yang jelas pendapat ulama Salaf dan perbuatan mereka diertikan menurut
perincian ini.
Masalah ke-46:
Anjuran membaca Al-Qur’an oleh jemaah secara bersama-sama dan
keutamaan bagi orang-orang yang membaca bersama-sama dan yang
mendengarkannya serta keutamaan orang yang mengumpulkan, mendorong
dan menganjurkan mereka melakukan hal itu.
Ingatlah bahawa membaca Al-Qur’an oleh jemaah secara bersama adalah
mestahab berdasarkan dalil-dalil yang jelas dan perbuatan-perbuatan ulama
Salaf dan Khalaf secara jelas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Said Al-
Khudri ra dari Nabi saw bahawa Baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Tidaklah suatu kaum menyebut nama Allah swt bersamasama,
kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat dan turun
ketenangan ke atas mereka serta Allah swt menyebut mereka di antara para
malaikatnya di sisi-Nya.”
(Riwayat Tirmidzi dan dia berkata, hadith ini hasan shahih)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
68 Imam Nawawi
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah ra dari Nabi saw sabdanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu
rumah Allah swt dengan membaca Kitabullah dan mengkajinya di antara
mereka, kecuali turun ketenangan di antara mereka dan mereka diliputi rahnmat
serta dikelilingi malaikat dan Allah swt menyebut mereka di antara para
malaikat di sisi-Nya.”
(Riwayat Muslim dan Abu Dawud dengan isnad shahih berdasarkan
syarah Bukhari dan Muslim)
Diriwayatkan dari Mu’awiyah ra:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya Rasulullah saw keluar menemui sekelompok
sahabatnya. Beliau berkata, ‘Untuk apa kamu duduk?’ Mereka menjawab” ‘Kami
duduk untuk menyebut nama Allah swt dan memuji-Nya kerana Dia
memberikan petunjuk dan menganugerahkan Islam kepada kami.’ Kemudian
Nabi saw bersabda, ‘Jibril as datang kepada kami, kemudian memberitahu aku
bahawa Allah swt membanggakan kamu kepada para malaikat.”
(Riwayat Tirmidzi dan Nasa’i. Tirmidzi berkata:
hadith hasan sahih)
Hadith-hadith berkenaan dengan perkara tersebut banyak jumlahnya.
Ad-Darimi meriwayatkan dengan isnadnya dari Ibnu Abas ra katanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa mendengar suatu ayat dari Kitabullah (Al-
Qur’an), maka ayat itu menjadi cahaya baginya.”
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud ra, sesungguhnya Abu Darda’
tadarrus (membaca Al-Qur’an secara bersama-sama) dengan beberapa orang
yang membaca bersama-sama. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan tadarrus Al-
Qur’an bersama-sama secara berjemaah merupakan keutamaan-keutamaan
ulama Salaf dan Khalaf serta para qadhi dan Al-Auza’I bahawa keduanya
berkata: “Orang yang pertama-tama mengadakan tadarrus Al-Qur’an di masjid
Damsyiq adalah Hisyam bin Ismail ketika pemerintahan Abu Muluk.”
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Adh-Dhahak bin Abdurrahman
bin Arzab: “Bahawa dia mengingkari pengajian itu.” Dia berkata: “Aku tidak
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
69 Imam Nawawi
pernah melihat dan tidak pernah mendengar dan aku telah mendapati para
sahabat Rasulullah saw yakni tidak kulihat seorang pun melakukannya.”
Diriwayatkan dari Wahab, katanya: “Aku berkata kepada Malik, tidakkah
engkau pernah melihat orang-orang yang berkumpul dan membaca bersamasama
suatu surah hingga mengkhatamkannya?” Maka dia mengingkari dan
berkata: “Bukanlah demikian yang dilakukan mereka, tetapi seseorang
membacakan kepada orang lain.”
Pengingkaran kedua orang itu bertentangan dengan apa yang diyakini
bersama oleh ulama Salaf dan Khalaf dan berdasarkan dalil yang
mendukungnya. Maka anggapan itu ditinggalkan dan yang diambil kira adalah
pendapat yang menganjurkannya. Bagiamanapun membaca Al-Qur’an secara
berjemaah (dalam keadaan berkumpul) mempunyai syarat-syarat tertentu
seperti yang akan saya kemukakan dan patut diperhatikan. Wallahua’lam.
Sementara keutamaan orang yang mengumpulkan mereka untuk
membaca Al-Qur’an, maka di dalamnya terdapat banyak nas seperti sabda Nabi
saw:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Orang yang menunjukkan kepada kebaikan adalah seperti
pelakunya.”
Dan sabda Nabi saw:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Demi Allah, seorang yang diberi petunjuk oleh Allah swt
dengan perantaraan lebih baik bagimu daripada unta merah.”
Hadith-hadith berkenaan dengan perkara tersebut banyak dan mahsyur.
Allah swt telah berfirman:
“Dan hendaklah kamu saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.”
(QS Al-Maidah 5:2)
Tidak ada keraguan berkenaan dengan besarnya pahala orang yang
mengusahakan hal itu.
Masalah ke-47:
Membaca Al-Qur’an sambung-menyambung secara bergantian.
Maksudnya adalah sejumlah orang berkumpul, setengah dari mereka membaca
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
70 Imam Nawawi
sepuluh ayat atau sebahagian atau selain itu, kemudian diam dan lainnya
meneruskan bacaan, kemudian lainnya lagi. Ini boleh dilakukan dan baik. Malik
Rahimahullah telah ditanya dan dia menjawab: “Tidak ada masalah
dengannya.”
Masalah ke-48:
Membaca Al-Qur’an dengan suara kuat. Ini merupakan fasal yang
penting dan patut diperhatikan. Ingatlah bahawa banyak hadith dalam kitab
sahih dan lainnya menunjukkan anjuran menguatkan suara ketika membaca.
Terdapat beberapa athar yang menunjukkan anjuran memperlahankan
(merendahkan) suara, di antaranya akan saya sebutkan, insya-Allah .
Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya menyatakan, cara
menggabungkan antara hadith-hadith dan athar-athar berkenaan dengan ini
ialah bahawa memperlahankan suara lebih jauh dari riak. Merendahkan suara
lebih utama bagi orang yang takut berbuat riak. Jika tidak takut berbuat riak,
maka menguatkan suara lebih baik kerana lebih banyak diamalkan dan
berfaedah meluas kepada orang lain.
Maka dengan demikian lebih baik daripada yang hanya berkenaan
dengan diri sendiri. Dan kerana bacaan dengan suara kuat menggugah hati
pembaca dan menyatukan keinginannnya untuk memikirkan dan mengarahkan
pendengarannya kepadanya, mengusir tidur, manambah kegiatan dan
menggugah orang lain yang tidur dan orang yang lalai serta menggiatkannya.
Mereka berkata: “Meskipun keutamaan tersebut bergantung pada
niatnya, namun menguatkan suara jauh lebih baik, jika niat-niat ini berkumpul,
maka pahalanya berlipat ganda.
Al-Ghazali berkata: “Justeru, kami katakan:
“Membaca di dalam Mushaf lebih baik, ini adalah hukum masalahnya.”
Banyak athar yang menulis berkenaan dengan perkara tersebut dan saya
kemukakan sebahagian daripadanya. Diriwayatkan dalam kitab sahih dari Abu
Hurairah ra katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti yang di dengar-
Nya dari seorang Nabi yang bagus suaranya melagukan Al-Qur’an dan
menguatkan suaranya.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
71 Imam Nawawi
Perkataan “mendengar” itu adalah isyarat kepada keridhaan dan
penerimaan. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy’ari ra bahawa Rasulullah saw
bersabda kepadanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Engkau telah diberi seruling dari seruling-seruling keluarga
Dawud.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Dalam suatu riwayat Muslim disebutkan bahawa Rasulullah saw berkata
kepadanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Aku bermimpi mendengar bacaanmu semalam.”
(Riwayat Muslim)
Dia meriwayatkannya dari Barid Ibnu Ak-Khushaib.
Diriwayatkan dari Fudhalah bin Ubaid ra, katanya: Rasulullah saw
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sungguh Allah lebih mendengar orang yang membaca Al-
Qur’an dengan suara yang merdu daripada pemilik hamba perempuan kepada
hamba perempuannya.”
(Riwayat Ibnu Majah)
Diriwayatkan dari Abu Musa pula, katanya: Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sungguh aku mengenal suara rombongan Al-Asy’ariyyin
waktu malam ketika mereka masuk dan aku mengenal tempat-tempat mereka
dari suara mereka ketika membaca Al-Qur’an waktu malam, meskipun aku tidak
melihat tempat-tempat mereka ketika mereka berhenti pada waktu siang.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan dari Al-Bara’ bin Azib ra, katanya: Rasulullah saw
bersabda:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
72 Imam Nawawi
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Hiasilah Al-Qur’an dengan suaramu.”
(Riwayat Abu Dawud Nasa’i dan lainnya)
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ali ra bahawa dia mendengar
suara orang-orang membaca Al-Qur’an di dalam masjid, kemudian dia berkata:
“Beruntunglah mereka ini. Mereka orang-orang yang paling disukai Rasulullah
saw.”
Terdapat banyak hadith berkenaan dengan membaca Al-Qur’an dengan
suara kuat. Manakala athar-athar tentang perkataan dan perbuatan para sahabat
dan tabi’in, maka jumlahnya tidak terhitung banyaknya dan amat mahsyur.
Semua ini berkenaan dengan orang yang tidak takut riak dan tiak takut
menyombongkan diri ataupun perbuatan-perbuatan buruk lainnya serta tidak
menganggagu jemaah kerana mengacaukan sembahyang mereka dan
mengelirukannya.
Telah dituliskan dari jemaah Salaf bahawa mereka lebih suka
memperlahankan suara kerana takut apa yang kita sebutkan itu.
Diriwayatkan dari Al-A’Masy, katanya: “Aku masuk ke rumah Ibrahim
yang sedang membaca Mushaf Al-Qur’an. Kemudian seorang lelaki minta izin
kepadanya, lalu dia menutupinya sambil berkata: “Jangan sampai orang itu
mengetahui kalau aku membacanya setiap masa.”
Diriwayatkan dari Abu Al-‘Aliyah, katanya: “Aku duduk bersama para
sahabat Rasulullah saw. Salah seorang dari mereka berkata, ‘Semalam aku
membaca dari sini.’ Maka mereka berkata, ‘Itu bahagian kamu.”
Dia berdalil kepada mereka ini dengan hadith Uqbah bin Amir ra,
katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Orang yang membaca Al-Qur’an dengan suara yang kuat
seperti orang yang bersedekah terang-terangan dan orang yang membaca Al-
Qur’an dengan diam-diam seperti orang yang bersedekah dengan diam-diam.”
(Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i)
Tirmidzi menyatakan bahawa hadith tersebut adalah hadith hasan,
katanya: “Maksudnya ialah orang yang membaca Al-Qur’an dengan diam-diam
lebih baik daripada orang yang membacanya dengan suara kuat. Sebab sedekah
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
73 Imam Nawawi
dengan diam-diam lebik baik menurut ahli ilmu daripada sedekah secara terangterangan.”
Dia menyatakan, makna hadith ini menurut ahli ilmu adalah supaya
orang terhindar dari kesombongan atas dirinya sebagaimana diragukan atasnya
jika melakukannya dengan terang-terangan.
Saya katakan, semua itu sesuai dengan penjelasan yang telah saya
jelaskan secara terperinci di awal fasal ini. Jika takut mengalami sesuatu yang
tidak diinginkan dengan sebab menguatkan suara, maka janganlah menguatkan
suara. Jika tidak takut mengalami hal itu, diutamakan menguatkan suara. Jika
bacaan dilakukan oleh jemaah secara bersama-sama, maka diutamakan sekali
agar menguatkan suara berdasarkan alasan yang kemudian dan kerana cara itu
bermanfaat bagi orang lain. Wallahua’lam.
Masalah ke-49:
Sunah mengindahkan suara pada waktu membaca Al-Qur’an. Para ulama
Salaf dan Khalaf daripada sahabat dan tabi’in serta para ulama Anshar
(Baghdad, Bashrah dan Madinah) dan imam-imam muslimin sependapat dengan
sunahnya mengindahkan suara ketika membaca Al-Qur’an. Perkataan dan
perbuatan mereka berkenaan dengan perkara tersebut amat mahsyur, maka
kami tidak perlu memetik sesuatu pun satu-persatunya. Dalil-dalil berkenaan
dengan perkara tersebut sudah dimaklumi orang-orang terkemuka ataupun
orang awam. Antara lain seperti hadith berikut ini:
Terjemahan: “Hiasilah Al-Qur’an dengan suaramu.”
Terjemahan: “Orang ini telah diberi seruling.”
Atau hadith yang artinya: “Tidak Allah mendengar….” dan hadith:
“Sungguh Allah lebih mendengar….”
Kesemuanya telah dikemukakan dalam bab terdahulu. Demikian pula
berkenaan dengan keutamaan tartil pada hadith Abdullah bin Mughaffal,
berkenaan dengan membaca Al-Qur’an oleh Nabi saw dengan perlahan-lahan.
Dan seperti hadith Sa’ad bin Abi Waqqash dan hadith Abu Lubabah ra bahawa
Nabi saw bersabda:
“Barangsiapa tidak melagukan Al-Qur’an, maka dia bukan dari golongan
kami.”
(Riwayat Abu Dawud)
Berkenaan dengan isnad Sa’ad terdapat perselisihan yang tidak sampai
mengganggu.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
74 Imam Nawawi
Majoriti ulama berkata: “Tidak melagukan” ertinya “tidak mengindahkan
suaranya.”
Begitu juga hadith daripada Al-Barra’ ra artinya:
“Aku mendengar Rasulullah saw membaca dalam sembahyang Isyak
surah Wattiini waz-zaitun dan aku tidak mendengar seorang pun yang lebih
bagus suaranya daripada Baginda.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Para ulama berkata: “Sunah membaca Al-Qur’an dengan suara yang
bagus dan tertib selama tidak melampaui batas. Jika sampai malampui batas
hingga menambah atau menyembunyikan satu huruf, maka perbuatan itu
haram. Manakala membaca dengn lahn (irama/pelat), maka Asy-Syafi’i
rahimahullah berkata dalam suatu pendapat: “Aku tidak menyukainya.”
Para sahabat kami menyatakan itu bukan dua pendapat, tetapi ada
perincian berkenaan dengannya. Jika keterlaluan sehingga melampaui batas,
itulah yang tidak disukainya, jika tidak sampai melampaui batas maka tidak
makruh.
Imam Al-Mawardi berkata dalam kitabnya Al-Haawi berkata: “Membaca
dengan lahn (irama/pelat) yang dibuat-buat, jika mengeluarkan lafaz Al-Qur’an
dari bentuknya dengan memasukkan harakat-harakat di dalamnya atau
mengeluarkan harakat-harakat daripadanya atau memendekkan yang panjang
dan memanjangkan yang pendek atau memanjangkan hingga menyembunyikan
sebahagian lafaznya dan menyamakan ertinya, maka perbuatan itu haram dan
pembacanya menjadi fasik serta orang yang mendengarnya pun ikut berdosa.
Kerana itu bermakna ia mengalihkannya dari jalan yang lurus ke jalan yang
bengkok.”
Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Al-Qur’an dalam bahasa Arab yang tidak kebengkokan (di
dalamnya)….”
(Aurat Az-Zumar: 28)
Al Mawardi berkata: “Jika tidak sampai terjadi lahn yang keluar dari
lafaznya dan membacanya secara tartil, maka dibenarkan kerana lahnnya itu
menambah kebagusannya.” Ini adalah pendapat Qadhil Qudrat.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
75 Imam Nawawi
Seperti halnya membacaan dengan lahn yang diharamkan, adalah
musibah bagi sebahagian orang bodoh dan jahil yang membacanya untuk
jenazah dan di sebahagian majlis. Ini adalah bid’ah haram dan setiap
pendengarnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi. Demikian
jugalah setiap orang yang sanggup menghilangkan atau melarangnya berdosa
jika tidak melakukannya. Saya telah berusaha sekuat tenaga ketika membuat itu
dan berharap dari anugerah Allah Yang Maha Pemurah agar memberikan
petunjuk untuk menghilangkannya dari orang yang demikian itu dan
menjadikannya dalam kesembuhan.
Asy-Syafi’i berkata dalam Mukhtasar Al-Muzani, bahawa dia indahkan
suaranya dengan cara apapun ketika membaca Al-Qur’an, dia berkata: “Cara
yang lebih baik adalah membaca dengan perlahan-lahan dan suara lembut.”
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan isnadnya dari Abu Hurairah
ra bahawa dia membaca “Idzasy-syamsu kuwwirat” dengan suara lembut
seperti meratap.
Dalam Sunan Abu Dawud, dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah:
“Bagaimana pendapatmu jika suaranya tidak bagus?” Dia menjawab:
“Hendaklah dia elokkan suaranya sedapat mungkin.”
Masalah ke-50:
Sunah mencari guru Al-Qur’an yang baik dan bagus suaranya. Ingatlah
bahawa para jemaah ulama Salaf, meminta para pembaca Al-Qur’an yang
bersuara bagus agar membacanya sedang mereka mendengarnya. Anjuran
melakukan ini disetujui oleh para ulama dan itu adalah kebiasaan orang-orang
baik dan ahli ibadah serta hamba-hamba Allah Yang soleh. Perbuatan itu adalah
sunnah dari Rasulullah saw.
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud ra, katanya: “Rasulullah saw
berkata kepadaku, ‘Bacakanlah Al-Qur’an kepadaku.’ Aku berkata, ‘Ya
Rasulullah, apakah aku wajar membaca Al-Qur’an untukmu sedang kepadamu
ia diberitakan?’ Nabi saw menjawab, ‘Sesungguhnya aku ingin mendengarnya
dari orang lain.’ Kemudian aku bacakan kepadanya An-Nisa’ hingga ketika
sampai pada ayat ini:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila
kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
76 Imam Nawawi
mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai
umatmu).”
(QS An-Nisa 4:41)
Beliau kemudian berkata, ‘Cukuplah bagimu sekarang.’ Kemudian aku
menoleh kepadanya. Ternyata kedua matanya berlinang air mata.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan lainnya dengan sanad-sanad mereka
dari Umar Ibnu Al-Khattab ra bahawa dia berkata kepada Abu Musa Al-Asy’ari:
“Ingatlah kami kepada Tuhan kamu.” Kemudian Abu Musa membaca Al-Qur’an
di dekatnya. Athar-athar berkenaan dengan hal ini sudah dimaklumi. Telah
meninggal dunia sejumlah orang soleh dengan sebab membaca Al-Qur’an oleh
orang yang mereka minta untuk membacakannnya. Wallahua’lam.
Para ulama telah menganjurkan agar memulai majlis hadith Nabi saw dan
mengkhatamkannya dengan bacaan sebahagian ayat-ayat Al-Qur’an oleh
pembaca yang bagus suaranya. Kemudian, pembaca di tempat-tempat ini,
hendaklah membaca ayat-ayat yang sesuai dengan majlisnya.
Hendaklah dia membaca ayat-ayat yang membangkitkan harapan dan
menimbulkan rasa takut, mengandung nasihat-nasihat, menyebabkan zuhud
terhadap keduniaan, menimbulkan kesukaan kepada akhirat dan persiapan
untuknya serta pendek angan-angan dan kemuliaan budi pekerti.
Masalah ke-51:
Jika pembaca memulai dari tengah surah atau berhenti di tempat yang
bukan akhirnya, agar memulai permulaan kalam yang saling berkaitan antara
satu sama lain (dan berhenti pada kalam berkenaan), serta tidak terikat dengan
bahagian-bahagiannya kerana boleh terjadi di tengah kalam yang berhubungan
seperti bahagian (juzuk) yang terdapat dalam Firman Allah swt:
“Dan (haram juga kamu mengawini) wanita yang bersuami…”
(QS An-Nisa 4:24)
Dan firman Allah swt:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan aku tidak membebaskan driku (dari kesalahan)…”
(QS Yusuf 12:53)
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
77 Imam Nawawi
Terjemahan: “Maka tidak lain jawapan kaumnya….”
(QS An-Naml 27:56)
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan barangsiapa di antara kamu sekalian (isteri-isteri Nabi)
tetap taat kepada Allah swt dan Rasul-Nya….”
(QS Al-Ahzab 33:31)
Dan firman Allah swt:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia
(meninggal dunia) suatu pasukan pun dari langit….”
(QS Yaasin 36:28)
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Kepada-Nyalah dikembalikan pengetahuan tentang
kiamat….”
(QS Fushshilat 41:47)
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan (jelaslah) bagi mereka akibat buruk dari apa yang telah
mereka perbuat….”
(QS Az-Zumar 9:48)
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ibrahim bertanya, ‘Apakah urusanmu, wahai para utusan.’”
(QS Adz-Dzaariyaat 51: 31)
Demikian jugalah dalam firman Allah swt:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah swt dalam
beberapa hari yang tertentu….”
(QS Al-Baqarah 2:203)
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
78 Imam Nawawi
Terjemahan: “Katakanlah, ‘Ingatlah aku khabarkan kepadamu apa yang
lebih baik daripada yang demikian itu….”
(QS Ali-Imran 3:15)
Maka semua itu dan yang seumpamanya, sepatutnya pembaca Al-Qur’an
tidak memulai dengannya dan tidak berhenti di situ kerana itu berkaitan dengan
yang sebelumnya. Janganlah keliru kerana banyaknya pembaca yang lalai dan
tidak memperhatikan adab-adab ini dan tidak pula memikirkan maknamaknanya.
Ikutilah pendapat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah
dengan isnadnya dari As-Sayyid yang mulai Al-Fudhail bin ‘Iyadh ra katanya:
“Janganlah merasa kesepian di jalan kebenaran kerana sedikit pengikutnya dan
jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang rosak dan janganlah
mengganggumu kerana kurangnya orang-orang yang menempuhnya.”
Untuk makna inilah para ulama berkata: “Membaca suatu surah yang
pendek secara lengkap lebih baik daripada membaca sebahagian surah panjang
seperti surah pendek kerana kadang-kadang sebahagian orang tidak mengetahui
hubungannya dalam sebahagian keadaan.”
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan isnadnya dari Abdullah bin
Abul Huzail ra. seorang tabi’in terkenal, katanya: “Mereka tidak suka membaca
sebahagian ayat dan meninggalkan sebahagiannya.”
Masalah ke-52:
Makruh membaca Al-Qur’an dalam beberapa keadaan. Ingatlah bahawa
membaca Al-Qur’an disunahkan secara mutlak, kecuali dalam keadaan-keadaan
tertentu dilarang oleh syarak. Saya sebutkan sebahagian yang saya ingat secara
ringkas tanpa menyebut dalil-dalilnya kerana cukup mahsyur.
Makruh membaca Al-Qur’an dalam keadaan rukuk, sujud dan tasyahud
serta keadaan-keadaan sembahyang lainnya, kecuali jika berdiri. Makruh
membaca lebih dari Al-Fatihah bagi makmum dalam keadaan sembahyang yang
dikeraskan bacaannya jika dia mendengar bacaan imam. Dan makruh pula
membacanya dalam keadaan duduk di tempat buang hajat dan dalam keadaan
mengantuk. Juga dihukumkan makruh mambacanya jika menemui kesukaran,
demikian pula dalam keadaan khutbah bagi orang yang mendengarnya.
Tidaklah dihukumkan makruh bagi orang yang tidak mendengarnya,
bahkan diutamakan untuk membacanya.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
79 Imam Nawawi
Inilah pendapat yang terpilih dan sahih.
Diriwayatkan daripada Thawus berkenaan dengan hukum makruhnya
dan Ibrahim berpendapat tidak makruh. Boleh digabung antara kedua pendapat
itu dengan apa yang kami katakan sebagaimana disebutkan oleh sahabat kami.
Tidak makruh membaca Al-Qur’an ketika tawaf. Ini adalah mazhab kami
dan mazhab sebahagian besar ulama. Ibnu Mundzir menceritakannnya dari
‘Atha’, Mujahid, Ibnul Mubarak, Abu Thaur dan Ashabur Ra’yi.
Diceritakan dari Hasan Al-Bashri, Urwah bin Zubair dan Malik,
mengenai makruhnya membaca Al-Qur’an ketika thawaf. Pendapat yang lebih
sahih adalah pendapat pertama. Telah dijelaskan sebelumnya tentang
perselisihan berkenaan dengan membaca Al-Qur’an di tempat mandi dan di
jalan serta orang yang di mulutnya ada najis.
Masalah ke-53:
Termasuk bid’ah-bid’ah apa yang dilakukan oleh orang-orng bodoh yang
mengimani orang banyak dalam sembahyang Tarawih ketika membaca surat Al-
An’aam pada rakaat terakhir pada malam ketujuh dengan menyakini bahwa hal
itu mustahab (sunah).
Maka mereka kumpulkn hal-hal yang tercela, antara lain menyakininya
sebagai mustahab dan menyebabkan orang awam beranggapan seperti itu. Di
antaranya menjadikan rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama,
sedangkan yang sunah adalah memanjangkan rakaat pertama.
Diantaranya memanjangkan sembahyang terhadap para makmum. Juga
bacaan surat yang amat laju.
Termasuk bid’ah-bid’ah yang menyerupai ini adalah pembacaan sajdah
dalam sembahyang Subuh hari Jumaat, tetapi nukan sajdah Alif Laam Mim
Tanziil. Sedangakan yang sunah adalah membaca Alif Laam Mim Berita pada
rakaat pertama dan surat Hal Ataa pada rakaat kedua.
Masalah ke-54:
Masalah-masalah aneh yang perlu diketahui. Di antaranya ialah apabila
membaca surat, kemudian anging mengganggunya (menguap), maka hendaklah
dia menghentikan bacaanya hingga sempurna keluarnya, kemudian kembali
membaca. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud dan lainnya
dari Atha’ dan itu adalah adab yang baik.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
80 Imam Nawawi
Diantaranya ialah apabila seseorang menguap, dia hentikan bacaannya
hingga selesai menguap, kemudian meneruskan bacaan. Mujahid berkata: “Itu
adalah baik.”
Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ra, Katanya: Rasulullah saw
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Jika seseorang dari kamu menguap, hendaklah dia
menutup mulutnya dengan tangannya karena syaitan akan masuk.”
(Riwayat Muslim)
Diantaranya apabila membaca Firman Allah ‘Azza wa Jalla:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Kaun Yahudi berkata: ‘Uzair putera Allah swt’ dan kaum
Nasrani berakata, ‘Al-Masih putera Allah swt.”
(QS At-Taubah 9:30)
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan kaum Yahudi berkata: Tangan Allah swt terbelnggu.”
(QS Al-Maidah 5:64)
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan mereka berkata: Tuhan Yang Maha Pemurah telah
mengambil (mempunyai) anak…”
(QS Maryam 19:88)
Dan ayat-ayat lain yang seumpama itu. Maka hendaklah dia
memperlahankan suaranya ketika membacanya. Demikianlah yang dilakukan
oleh Ibrahim An-Nakha’ ra.
Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dawud dengan
isnad dhaif dari Asy-Sya’b’ bahwa dikatakan kepadanya, jika manusia membaca:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungguhnya Allah swt dan para malaikat-Nya
bersholawat kepada Nabi.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
81 Imam Nawawi
(QS Al-Ahzab 33:56)
Dia pun mengucapkan sholawat untuk Nabi saw Asy-Sya’bi menjawab:
“Ya”.
Diantaranya ialah disunahkan baginya mengucapkan apa yang
diriwayatkan oleh Abu Hurtairah ra daripada Nabi saw bahwa Baginda
bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa membaca (Wattiini waz-zaituuni) dan sehingga
pada (Alaisa Allah swtu bi ahkamil haakimiin), hendaklah dia mengucapkan:
Balaa wa ana ‘alaa dzaalika minays-syaahidiin.”
(Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dengan isnad dhaif)
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Tirmidzi berkata: “Hadits ini
diriwayatkan dengan isnad ini, dari orang badui dari Abu Hurairah.” Dia
berkata: “Dan tidak disebut namanya.”
Ibnu Abi Dawud dan lainnya meriwayatkan dalam hadits ini, sebagai
tambahan riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Barangsiapa membaca akhir surat Al-Qiyamah, (Alaisa
dzaalika bi qaadirin ‘alaa an yuhyiya al-nautaa), hendaklah dia mengucapkan:
‘Balaa wa ana asyhadu’. Dan Barangsiapa membaca (Fa bi ayyi hadiithin
ba’dahu yu’minuun), hendaklah dia mengucapkan, ‘Aamantu billahi.”
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, Ibnu Zubair dan Abu Musa Al-
Asy’ari’ra bahwa apabila seseorang dari mereka membaca: Sabbihisma rabbikal
a’laa mereka mengucapkan Subhaan Rabbiyal A’laa (Maha Suci Tuhanku Yang
Maha Tinggi). Diriwayatkan dari Umar Ibnu Khattab ra bahwa dia
mengucapkan pada ayat itu Subhaana Rabbiyal a‘laa tiga kali. Diriwayatkan dari
pada Abdullah bin Mas’ud ra bahwa dia sembahyang dan membaca akhir surat
Bani Israil. Kemudian dia ucapkan Alhamdullilahi ladzii lam yattakhidz
waladan.
Salah seorang sahabat kami telah menyebut bahwa sunah mengucapkan dalam
sembahyang apa yang telah kami kemukakan dan dalam hadits Abu Huarairah
berkenaan dengan ketiga surat itu. Demikian jugalah disunahkan mengucapkan
lainnya dari yang kami sebutkan dan yang semakna dengannya. Wallahua’lam.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
82 Imam Nawawi
Masalah ke-55:
Bacaan Al-Qur’an yang dimaksudkan sebagai Kalam. Ibnu Abi Dauwd
menyebutkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal ini. Diriwayatkan dari
Ibrahim An-Nakha’I ra bahwa dia tidak suka membaca Al-Qur’an dengan tujuan
urusan dunia.
Diriwayatkan dari Umar Ibnu Khattab ra bahwa dia membaca dalam
sembahyang Maghrib di Mekah, (Wattini waz zaituuni) dan menguatkan
suaranya dan berkata, (Wa haadzal baladil amiini). Diriwayatkan dari Hukaim
bin Sa’ad bahwa seorang lelaki dari Al-Muhakkamati datang kepada Ali yanbg
sedang menunaikan sembahyang Subuh, kemudian berkata, Lain asyrakta
layahbathanna amaluka (jika kamu mempersekutukan-Tuhan- niscaya akan siasialah
amalmu. (QS Ar-Ruum 30:60). Maka Ali menjawabnya dalam
sembahyang:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah swt
adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini
(kebenaran ayat-ayat Allah swt itu menggelisahkan kamu).”
(QS Ar-Ruum 30:60)
Para sahabat kami mengatakan, apabila seorang manusia minta izin
masuk kepada orang yang sedang sembahyang, kemudian orang yang
sembahyang itu mengatakan: “Udkhuluuha bi salaamin aaminiin (Masukkal
kamu dengan selamat dan aman), maka jika dia maksudkan pembacaan ayat
atau membaca ayat dan pemberitahuan, tidaklah batal sembahyangnya. Jika dia
mekasudkan mmeberitahu dan tidak ada niat membaca ayat, batallah
sembahyangnya.
Masalah ke-56:
Jika dia membaca sambil berjalan, kemudian melalui sejumlah manusia,
diutamakan memutuskan bacaan dan memberi salam kepada mereka, kemudian
melanjutkan bacaannya. Jika dia mengulangi ta’awwudz, maka perbuatan itu
lebih baik. Sekiranya membaca sambil duduk, kemudian ada orang lalu di
depannya, maka dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Wahidi: “Pendapat yang
lebih utama adalah tidak memberi salam kepada pembaca Al-Qur’an karena dia
sibuk membaca.”
Dan jika berkata: “Jika seseorang memberi salam kepadanya, cukuplah
dia menjawab dengan isyarat.” Masih menurut Abu Hasan, “Jika ingin
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
83 Imam Nawawi
menjawab dengan lafaz salam, dia bisa menjawabnya kemudian dia mulai
membaca isti’adzah dan meneruskan bacaannya.”
Pendapat yang dikemukakan itu lemah. Hal yang jelas adalah kewajiban
menjawab lafaz. Para sahabat kami berkata: “Jika orang yang masuk memberi
salam pada hari Jumaat dalam keadaan imam berkhutbah, sedangkan kami
mengatakan bahwa diam adalah sunah, maka wajiblah ke atasnya menjawab
salam menurut pendapat yang lebih sahih di antara dua pendapat. Jika mereka
katakan bahwa ini adalah dalam keadaan Khutbah, sedangkan terdapat
perselisihan berkenaan dengan kewajiban diam dan pengharaman berbicara,
maka dalam keadaan pembacaan yang tidak haram berbicara di dalamnya
berdasarkan ijmak adalah lebih utama di samping hukum menjawab salam
adalah wajib.” Wallahua’lam.
Sementara itu, jika dia bersin dalam keadaan membaca, maka diutamakan
mengucapkan, “Alhamdulillah”. Demikian pula halnya di dalam sembahyang.
Sekiranya orang lain bersin sedang dia membaca Al-Qur’an di luar sembahyang
dan orang itu mendoakannya dengan mengatakan “Yarhamukallah.”
Sekiranya pembaca Al-Qur’an mendengar Adzan, dia hentikan bacaannya
dan menjawabnya dengan mengikutinya mengucapkan lafaz-lafaz adzan dan
iqamat, kemudian dia kembali kepada bacaannya. Ini disetujui oleh para sahabat
kami.
Jika dia orang punya keperluan dengannya, sedangkan dia dalam
keadaan membaca Al-Qur’an dan memungkinkan baginya untuk menjawab
orang yang bertanya dengan isyarat yang dapat difamahmi dan dia yakin bahwa
hal itu tidak mengecewakan hatinya dan tidak mengganggu hubungan antara
keduanya, maka sebaiknya dia menjawabnya dengan isyarat dan tidak
menghentikan bacaan. Jika dia menghentikannya, maka hal itu diharuskan.
Wallahua’lam.
Masalah ke-57:
Jika datang kepada pembaca Al-Qur’an orabg yang berilmu atau
terhormat atau orang tua yang terpandang atau mereka miliki kehormatan
sebagai pemimpin atau lainnya, maka tidaklah mengapa berdiri untuk
menghormati DAN memuliakannya, bukan karena riya dan membanggakan
diri. Bahkan perbuatan itu mustahab (sunah). Berdiri sebagai penghormatan
adalah termasuk dari perbuatan Nabi saw dan perbuatan para sahabatnya di
hadapan beliau dan dengan perintahnya, serta perbuatan para tabi’in dan ulama
yang sholeh setelah mereka.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
84 Imam Nawawi
Telah saya kumpulkan sebagian tentang berdiri dan saya sebutkan di
dalamnya hadits-hadits dan athar-athar berkenaan dengan sunahnya dan yang
melarangnya. Saya jelaskan kelemahan riwayat yang lemah dan kesahihan
riwayat yang sahih daripadanya. Saya sebutkan pula jawaban tentang sangkaan
adanya larangan atas hal itu, padahal tiada larangan di dalamnya.
Saya jelaskan semua itu dengan memuji Allah maka siapa yang
meragukan sesuatu dari hadits-haditsnya, hendaklah dia mempelajarinya,
niscaya dia dapati keterangan yang menghilangkan keraguannya, insya Allah.
Masalah ke-58:
Hukum-hukum berharga yang berkaitan dengan membaca Al-Qur’an
dalam sembahyang. Saya sampaikan pembahasan ini secara ringkas karena
cukup mansyur dalam kitab-kitab fiqh. Di antaranya wajib membaca Al-Qur’an
dalam sembahyang fardhu berdasarkan ijmak ulama. Kemudian Malik, Imam
Asy-Syafi’i, Ahmad dan mayoritas ulama berpendapat, diwajibkan membaca Al-
Fatihah dalam setiap rakaat. Abu Hanifah dan jamaah berkata, “Tidak
diwajibkan membaca Al-Fatihah untuk selamanya.” Dan katanya: “Tidak wajib
membaca Al-Fatihah dalam dua rakaat terakhir.” Pendapat yang lebih benar
adalah pendapat pertama. Banyak dalil dari Sunnah yang menyokong pendapat
itu. Cukuplah memahami sabda NabI saw dalam hadits sahih:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Tidak memadai (sah) sembahyang yang tidak dibaca Al-
Fatihah di dalamnya.”
Mereka sependapat atas sunahnya membaca surat sesudah Al-Fatihah
dalam dua rakaat sembahyang Subuh dan dua rakaat pertama dari sembahyangsembahyang
lainnya. Mereka berlainan pendapat tentang anjuran membacanya
pada rakaat ke tiga dan keempat. Menurut Imam Asy-Syafi’i ada dua pendapat
tentang hal itu. Menurut madzhab baru (aqaul jadid) ialah tidak disunahkan dan
menurut madzhab lama (qaul qadim) disunahkan.
Para sahabat kami mengatakan, jika kami katakan bahwa ahl itu
disunahkan, maka tiada perselisihan bahwa pembacaannya tidak lebih dari
pembacaan dalam dua rakaat pertama. Mereka berpendapat bahwa pembacaan
pada rakaat ketiga dan rakaat keempat adalah sama. Apakah pembacaan pada
rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua? Maka ada dua pendapat
berkenaan dengan perkara tersebut. Pendapat yang lebih kuat (sahih) diantara
keduanya menurut mayoritas sahabat kami adalah tidak lebih panjang.
Pendapat kedua, yaitu yang sahih menurut para pengkaji adalah lebih panjang.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
85 Imam Nawawi
Itulah pendapat yang terpilih berdasarkan hadits sahih:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bahwa Rasulullah saw lebih memanjangkan bacaan pada
rakaat pertama dari pada rakaat kedua.”
Faedahnya ialah supaya orang yang tertinggal bisa mendapat rakaat
pertama. Wallahua’lam.
Imam Asy-Syafi’i rahimahullah mengatakan, apabila makmum masbuq
mendapati dua rakaat terakhir dari sembahyang Zuhur dan lainnya bersama
imam, kemudian dia kerjakan dua rakaat baginya, maka diutamakan baginya
membaca Surat. Mayoritas sahabat kami berkata demikian ini atas dua
pendapat. Setengah dari mereka berkata, ini menurut pendapat yang
menganjurkan pembacaan surat dalam dua rakaat terakhir. Manakala menurut
lainnya tidaklah diutamakan. Pendapat yang lebih benar adalah pendapat
pertama supaya sembahyangnya tidak kosong dari surat. Wallahua’lam.
Ini hukum imam dan orang yang sembahyang sendiri. Sementara
makmum, maka jika sembahyangnya pelan bacaannya, wajiblah dia membaca
Al-Fatihah dan diutamakan baginya membaca surat. Jika sembahyang itu
bacaannya keras, sedang dia mendengar bacaan imam, tidaklah disukai baginya
membaca surat.
Adapun tentang kewajiban membaca Al-Fatihah ada dua pendapat.
Pendapat yang lebih kuat (sahih) adalah wajib dan pendapat kedua tidak wajib.
Jika tidak mendengar bacaan imam, maka yang sahih adalah wajib membaca Al-
Fatihah dan diutamakan membaca surat. Tidak dinafikan memang ada orang
yang berpendapat wajib membaca Al-Fatihah da tidak sunah membaca Surat.
Wallahua’lam.
Wajib membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dari sembahyang
jenazah. Manakala membaca Al-Fatihah dalam sembahyang nafilah, maka mesti
dilakukan. Para sahabat kami berlainan pendapat berkenaan dengan
penanamannya dalam sembahyang. Al-Qaffal berkata, dia dinamakan
kewajiban. Kawannya Qadhi Husain berkata, dia dinamakan syarat.
Orang lainnya berkata, dia dinamakan rukun dan itulah yang benar.
Wallahua’lam.
Orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah dalam semua ini maka
hendaklah dia menggantinya dengan membaca ayat-ayat yang setara dengannya
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
86 Imam Nawawi
dari Al-Qur’an. Jika tidak mempu membaca sesuatu, dia berdiri sekedar
lamanya bacaan Al-Fatihah kemudian rukuk. Wallahua’lam.
Masalah ke-59:
Tidaklah mengapa jika menggabungkan dua surat dalam satu rakaat.
Mengikut riwayat yang terdapat di dalam shahihain (Bukhari dan Muslim) dari
hadits Abdullah bin Mas’ud ra, katanya: “Aku telah mengetahui surat-surat
dimana pernah Rasulullah saw menggabungkannya. Dia menyebut dua puluh
surat dari Al-Mufashshal, setiap dua surat dalam rakaat. Telah kami kemukakan
dari jamaah Salaf pembacaan berkhatam dalam satu rakaat.
Masalah ke-60:
Para Ulam muslim sependapat atas sunahnya membaca dengan suara
kuat dalam sembahyang Subuh, Jumaat, dua hari raya dan dua rakaat dari
sembahyang Maghrib dan Isyak, sembahyang Tarawih dan Witir sesudahnya.
Ini adalah mustahab bagi imam dan orang yang sembahyang sendirian.
Sementara makmum, maka ia tidak menguatkan suaranya sesuai dengan ijmak.
Sunah membaca dengan suara kuat dalam sembahyang gerhana bulan dan tidak
membaca dengan keras dalam sembahyang gerhana Matahari, membaca dengan
keras dalam sembahyang Istisqa’ (minta hujan) dan tidak membaca dengan
suara kuat dalam sembahyang jenazah, jika sembahyangnya berlangsung pada
waktu siang, demikian jugalah di malam hari menurut madzhab yang sahih dan
terpilih.
Tidak membaca dengan suara kuat dalam sembahyang nawafil siang hari
kecuali sembahyang Hari Raya dan Istisqa’. Para sahabat kami berlainan
pendapat berkenaan dengan sembahyang nawafil(sunah) di malam hari.
Pendapat yang lebih tepat adalah tidak membaca dengan suara kuat. Pendapat
kedua membaca dengan suara kuat. Pendapt ketiga, yaitu yang lebih sahih dan
didukung bersama oleh Al-Qadhi Husain dan Al-Baghawi ialah membaca antara
kuat dan pelan.
Sekiranya tertinggal sembahyang pada waktu malam, kemudian dia
mengqadhanya pada waktu siang atau tertinggal pada waktu siang dan
mengqadahnya di malam hari, sama saja dikira dalam bacaan kuat dan bacaan
pelan waktu yang tertinggal itu ataukah waktu qadha?
Berkenaan dengan perkara tersebut ada dua pendapat dari pada sahabat
kami. Pendapat yang lebih tepat adalah dikira waktu qadha.
Sekiranya membaca dengan kuat di tempat bacaan pelan atau membaca
dengan pelan di tempat bacaan kuat, maka sembahyangnya sah, tetapi
melakukan perbuatan yang makruh dan tidak sujud karena lupa.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
87 Imam Nawawi
Ingatlah bahwa bersuara pelan dalam mereka membaca Al-Qur’an, takbir
dan dzikir-dzikir lainnya adalah dengan mengucapkannya sehingga terdengar
oleh dirinya dan mesti diucapkan kalau pendengarannya sehat dan tidak ada
penghalangnya. Jika dirinya tidak mendengar bacaannya, maka tidak sah
bacaannya ataupun dzikir-dzikir lainnya tanpa ada perselisihan.
Masalah ke-61:
Para sahabat kami berkata, disunahkan bagi imam dalam sembahyang
yang kuat bacaannya agar diam empat kali dalam keadaan berdiri.
1.Diam sesudah takbiratul ihram untuk membaca doa tawajjuh dan para
makmum membaca takbir.
2.Sesudah Al-Fatihah diam sebentar saja antara akhir Al-Fatihah dan
uacapanm Aamiin supaya tidak timbul sangkaan bahwa Aamiin termasuk Al-
Fatihah.
3.Diam lama setelah mengucapkan Aamiin.
4.Setelah membaca surat untuk memisahkan dengannya antara
pembacaan surat dan takbir untuk melakukan rukuk.
Masalah ke-62:
Disunahkan bagi setiap pembaca, sama saja dalam sembahyang atau di
luar sembahyang, jika selesai membaca Al-Fatihah agar menguacapkan Aamiin.
Hadits-hadits berkenaan dengan perkara tersebut banyak dan mansyur. Telah
kami kemukakan dalam bab sebelumnya bahwa disunahkan memisahkan antara
akhir Al-Fatihah dan ucapan Aamiin dengan diam sebentat. Aamiin artinya: “Ya
Allah, kabulkanlah. Tidak dinafikan memang ada orang yang berpendapat,
“Demikianlah, maka jadilah.”
Ada orang yang berpendapat, lakukanlah. Ada orang yang berpendapat
artinya tidak ada seorangpun yang dapat melakukan ini selain Engkau.
Tidak dinafikan memang ada orang yang berpendapat artinya “Jangan
sia-siakan harapan kami.” Ada orang yang berpendapat, artinya adalah “Ya
Allah, selamatkanlah kami dengan kebaikan.” Ada orang yang berpendapat, ia
pelindung dari Allah swt untuk hamba-hamba-Nya dengan menolak berbagai
bencana dari mereka. Ada orang yang berpendapat, ia adalah derajat di Syurga
yang dianugerahkan kepada siapa yang mengucapkannya. Ada orang yang
berpendapat, ia adalah salah satu nama Allah swt Para pengkaji menolak
pendapat ini. Ada orang yang berpendapat, ia adalah nama Ibrani yang tidak
diarabkan. Abu Bakar Al-Warraq berkata, ia adalah kekuatan untuk berdoa dan
permintaan turunnya rahmat. Ad orang yang berpendapt selain itu.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
88 Imam Nawawi
Terdapat beberapa cara mengucapkan Aamiin. Para ulama berkata, yang
paling fasih adalah Aamiin dengan memanjangkan Hamzah dan meringankan
mim, cara kedua dengan memendekkannya. Kedua pendapat ini mansyur. Cara
ketiga dengan imaalah diserta mad. Al-Wahidi menceritakan hal itu dari
Hamzah dan Al-Kisaa’i. Cara keempat dengan tasydid pada mim disertai mad.
Al-Wahidi menceritakannya dari Al-Hasan dan Al-Husain bin Al-Fudhail.
Katanya: itu ditegaskan oleh apa yang diriwayatkan dari Jaafar Ash-
Shidiq ra, katanya: Artinya adalah kami menuju kepada-Mu sedang Engkau
Maha Pemurah hingga tidak menyia-nyiakan orang yang menuju. Ini pendapat
Al-Wahidi. Cara keempat ini asing sekali. Kebanyakan ahli bahasa
menganggapnya sebagai kesalahan ucapan dari golongan orang awam.
Sebagian dari sahabat kami berpendapat, barangsiapa mengucapkan cara
keempat, batallah sembahyangnya. Ahli bahasa Arab berkata, haknya dalam
bahasa Arab adalah waqaf (berhenti) karena kedudukannya seperti suara. Jika
disambung, huruf nuun diberi harakat fathah karena adanya pertemuan dua
sukun sebagaimana dia diberi harakat fathah pada Aina dan Kaifa, maka tidak
diberi harakat kasrah karena beratnya bacaan kasrah sesudah ya’. Inilah
penjelasan yang berkaitan dengan lafaz Aamiin.
Saya telah menjelaskan hal itu dengan banyak bukti dan pendapat
tambahan dalam kitab Tahdziibul Asmaa’ wal Lughaat.
Para ulama berkata, diutamakan mengucapkan Aamiin dalam
sembahyang bagi imam, makmum dan orang yang sembahyang sendirian. Imam
dan orang yang sembahyang sendirian membaca Aamiin dengan suara kuat
dalam sembahyang yang jahar bacaannya. Mereka berlainan pendapat
berkenaan dengan bacaan kuat oleh makmum. Pendapat yang sahih ialah
membaca dengan suara kuat. Pendapat kedua tidak membaca dengan suara
kuat. Pendapat ketiga membaca dengan suara kuat jika banyak jumlahnya.
Kalau tidak banyak, maka tidak membaca dengan kuat. Ucapan Aamiin oleh
makmum bersamaan dengan ucapan Aamiin oleh imam, tidak sebelumnya
ataupun sesudahnya sesuai dengan sabda Nabi saw dalam hadits sahih:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Jika imam mengucapkan ‘Wa ladhdhaalliin,’ ucapkanlah
‘Aamiin’ karena barangsiapa yang ucapan ‘Aamiin’nya bertepatan dengan
ucapan ‘Aamiin’ para malaikat, maka Allah mengampuni dosanya yang
terdahulu.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
89 Imam Nawawi
Manakala sabda Nabi saw dalam hadits sahih: “Jika imam mangucapkan
Aamiin, maka ucapkanlah Aamiin.” Artinya ialah apabila ingin mengucapkan
Aamiin.
Para sahabat kami berkata, tidak ada dalam sembahyang suatu tempat
yang diutamakan agar ucapan makmum bersamaan dengan ucapan imam,
kecuali dalam ucapan Aamiin. Sementara dalam ucapan-ucapan lainnya, maka
ucapan makmum datang kemudian setelah imam.
Masalah ke-63:
Sujud Tilawah. Para ulama sependapat atas perintah melakukan Sujud
Tilawah. Mereka berlainan pendapat sama saja perintah itu merupakan sunah
atau wajib?
Majoriti ulama mengatakan, tidak wajib, tetapi mustahab (sunah). Ini
pendapat Umar Ibnu Al-Khattab ra, Ibnu Abbas, Imran bin Hushairi, Malik, Al-
Auza’i, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tahur, Dawud dan lainnya.
Abu Hanifah rahimahullah berkata, hukumnya wajib. Dia berhujah
dengan firman Allah swt:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Mengapa mereka tidak beriman. Dan apabila Al-Qur’an
dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud.”
(QS Al-Insyiqaaq 84:20-21)
Majoriti ulama berhujah dengan hadsi sahih dari Umar Ibnu Al-
Khattab ra, “Bahwa dia membaca di atas mimbar pada hari Jumaat surat An-
Naml hingga sampai ayat sajadah, dia turun kemudian sujud dan orang lain pun
sujud. Sehingga pada hari Jumaat berikutnya dia membacanya hingga tiba pada
ayat sajadah, katanya: ‘Wahai para manusia. Sesungguhnya kita melalui tempat
sujud, maka barangsiapa yang sujud, dia telah melakukan sesuatu yang benar.
Dan siapa yang tidak sujud, dia tidak berdosa,’ dan Umar tidak sujud.”
(Riwayat Bukhari)
Perbuatan dan perkataan Umar ra di majelis ini adalah dalil yang jelas.
Sementara jawaban terhadap ayat yang dijadikan hujjah oleh Abu
Hanifah ra adalah jelas karena yang dimaksud adalah mencela mereka yang
meninggalkan sujud sebagai ungkapan pendustaan, sebagaimana firman Allah
swt sesudahnya:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
90 Imam Nawawi
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan (nya)”
(QS Al-Insyiqaaq 84:22)
Diriwayatkan dalam Shahihain dari Zaid bin Thabit ra. “bahwa dia
membca di hadapan Nabi saw. ‘Wa-Najmi’ dan beliau tidak sujud.”
Diriwayatkan dalam Shahihain “bahwa Nabi saw sujud ketika membaca
surat An-Najm.” Maka semua itu menunjukkan bahwa Sujud Tilawah tidak
wajib.
Masalah ke-64:
Penjelasan tentang jumlah Sujud Tilawah dan tempatnya. Manakala
jumlahnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i rahimahullah danm
mayoritas ulama adalah 14 sajadah, yaitu: Surat Al-A’raaf, Ar-Ra’ad, An-Nahl.
Al-Israa’, Maryam, dalam surat Al-Hajj ada dua sujud, Al-Furqan, An-Naml, Alif
Laam Tanziil, Haa Mim As-Sajadah, Al-Insyiqaaq dan Al-‘Alaq.
Sementara sajadah dalam surat Shaad, maka hukumnya mustahab dan
tidak ditekankan untuk melakukan sujud. Diriwayatkan dalah Shahih Muslim
dari Ibnu Abbas ra, katanya: “Sajadah dalam surat Shaad bukanlah sujud yang
ditekankan dan aku telah melihat Nabi saw sujud pada ayat itu. “Ini adalah
madzhab Asy’Asy-Syafi’i dan orang yang berpendapat seperti dia.
Abu Hanifah berkata, jumlahnya ada 14 sajadah, tetapi dia
menggugurkan sajadah kedua surat Al-Hajj dan menetapkan sajadah dalam
surat Shaad serta menjadikannya sebagai sajadah yang diharuskan sujud.
Diriwayatkan dari Ahmad ada dua riwayat. Yang satu seperti Asy’Asy-Syafi’i
dan yang kedua ada 15 sajadah dengan tambahan dalam surat Shaad. Ini adalah
pendapat Abul Abbas bin Syuraih dan Abu Ishaq Al-Marzuki dari pengikut Asy-
Syafi’i dan paling terkenal dari keduannya adalah 11 sajadah. Dia
menggugurkan sajadah dalam surat An-Najm, Al-Insyiqaaq dan Al-‘Alaq.
Ini adalh pendapat lama dari Asy-Syafi’i dan yang sahih adalah apa yang
kami kemukakan. Hadits-hadits yang sahih menunjukkan hal itu. Manakala
tempat Sujud Tilawah terdapat pada:
1. Akhir Surat Al-A’raf:
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
91 Imam Nawawi
Terjemahan: “Sesungguhnya malaikat-malaikat yang disisi Tuhanmu
tidaklah merasa enggan menyembah Allah swt dan mereka mentasbihkan-Nya
dan hanya kepada-Nyalah mereka bersujud.”
(QS Al-A’raf 7:206)
2. Dalam surat Ar-Ra’d ialah sesudah firman Allah ‘Azza wa Jalla:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “… pada waktu pagi dan petang hari.”
(QS Ar-Ra’d 13:15)
3. Dalam surat An-Nahl:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “…dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada
mereka).”
(QS An-Nahl 16:50)
4. Dalam Al-Israa’:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “… dan mereka bertambah khusyuk.”
(QS Al-Israa’ 17:109)
5. Dalam Surat Maryam:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “… maka mereka menyungkur dengan bersujud dan
menangsis.”
(QS Maryam 19:58)
6. Sajadah pertama dari surat Al-Hajj ialah:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “…Sesungguhnya Allah swt berbuat apa yang dia
kehendaki.”
(QS Al-Hajj 22: 18)
7. Sajadah kedua dalam surat Al-Hajj:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
92 Imam Nawawi
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “…berbutlah kebajikan supaya kamu mendapat
kemenangan.”
(QS Al-Hajj 22:77)
8. Dalam surat Al-Furqan:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “…dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh dari
(iman).”
(QS Al-Furqan 25:60)
9. Dalam surat An-Naml:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan:“… Tuhan Yang Mempunyai ‘Arasy yang agung.”
(QS An-Naml 27:26)
10. Dalam surat Alif Laam Mim Berita:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “… sedang mereka tidak menyombongkan diri.”
(QS As-Sajadah 32: 5)
11. Dalam Surat Haa Mim:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “…sedang mereka tidak merasa jemu.”
(QS Fushshilat 41:15)
12. Akhir surat An-Najm:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Maka bersujudlah kepada Allah swt dan sembahlah (Dia).”
(QS An-Najm 53:62)
13. Dalam surat Al-Insyiqaaq:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
93 Imam Nawawi
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “… mereka tidak sujud.”
(QS Al-Insyiqaaq 84:21)
14. Dan bacalah di akhir surat Al-‘Alaq (QS ke-19)
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan
sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).” (QS Al-‘Alaq 96:19)
Tidak ada perselisihan yang berarti berkenaan dengan suatu tempatnya,
kecuali berkenaan dengan sajadah yang terdapat dalam surat Haa Mim. Dalam
masalah ini para ulama berbeda pendapat. Imam Asy-Syafi’i dan para
pengikutnya berpendapat bahwa tempatnya adalah apa yang kami sebutkan,
yaitu sesudah yas-amuuna. Ini adalah madzhab Said Ibnu Musayyab,
Muhammad bin Sirin, Abu Waail Syaqiq bin Salamah, Sufyan Ath-Thauri, Abu
Hanifah, Ahmad dan Ishaq bin Rahaqaih. Orang lainnya berpendapat bahwa
tempatnya sesudah firman Allah swt In Kuntum iyyaahu ta’ buduun (QS
Fushshilat: 37).
Ibny Nundzir menceritakannya dari Umar Ibnul Khattab, Hasan Al-
Bashri dan para pengikut Abdullah bin Mas’ud, Ibrahim An-Nakha’I, Abu
Shahih, Thalhah bin Masharif, Zubaid Ibnul Harith, Malik bin Anas dan Al-Laith
bin Sa’ad. Ini adalah pendapat sebagian pengikut Asy-Syafi’i, Al-Baghawi
menceritakannya dalam At-Tahdziib.
Sementara pendapat Abul Hasan Ali bin Said Al-Abdi salah seorang
sahabat kami dalam kitabnya Al-Kifayah berkenaan dengan perselisihan fuqaha
di kalangan kami, bahwa sajadah dalam surat An-Naml ayat 25, adalah pada
firman Allah swt, Wa ya’lamu maayukhfuuna wamaa yu’linuun, berkata bahwa
iniadalah madzhab sebagian besar fuqaha.
Malik berkata, bahwa sajadah itu pda firman Allah swt, Rabbul ‘arsyil
‘azhiim (QS An-Naml: 26)
Pendapat ini yang dipetik dari madzhab kami dan madzhab sebagian
besar fuqaha yang tidak dikenal dan tidak diterima, tetapi merupakan kesalahan
yang nyata. Inilah kitab-kitab para sahabat kami yang menegaskan bahwa
sajadah itu pada firman Allah swt, Rabbul ‘arsyil ‘Azhiim.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
94 Imam Nawawi
Masalah ke-65:
Hukum Sujud Tilawah sama dengan hukum sembahyang, nafilah dalam
pensyaratan suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat.
Maka haram Sujud Tilawah pada orang yang di badan atau bajunya terdapat
najis yang tidak dapat dimaafkan. Dan haram atas orang yang berhadas, kecuali
jika dia bertayamum di suatu tempat yang diharuskan bertayamum.
Diharamkan pula menghadap selain kiblat, kecuali dalam perjalanan di
mana bisa menghadap selain kiblat dalam sembahyang nafilah. Semua ini
disetujui oleh para ulama.
Masalah ke-66:
Jika membaca sajadah (dalam Surat Shaad), orang yang berpendapat
bahwa dalam surat itu merupakan ketentuan tempatnya Sujud Tilawah, maka
dia berkata, bisa sujud sama saja ketika dia membacanya di dalam sembahyang
atau di luarnya sebagaimana sajadah-sajadah lainnya. Manakala Asy-Syafi’i dan
lainnya berpendapat bahwa pada tempat itu tidak termasuk tempat tujuan Sujud
Tilawah, maka mereka berkata, apabila membacanya di luar sembahyang,
diutamakan baginya sujud karena Nabi saw sujud pada tempat itu sebagaimana
kami kemukakan.
Jika membacanya dalam sembahyang, dia tidak sujud. Jika sujud, sedang
dia tidak tahu atau lupa, tidaklah batal sembahyangnya, tetapi dia lakukan sujud
Sahwi. Jika dia mengetahui, maka pendapat yang shahih adalah batal
sembahyangnya karena dia menambah dalam sembahyang sesuatu yang bukan
termasuk dari sembahyang, maka batallah sembahyangnya. Sebagaimana jika
dia lakukan sujud syukur, maka sujud itu membatalkan sembahyangnya tanpa
ada perselisihan.
Pendapat kedua adalah tidak batal karena berkaitan dengan sembahyang.
Sekiranya imamnya sujud pada sajadah dalam surat Shaad karena dia
meyakininya termasuk sajadah yang ditekankan untuk sujud sedang makmum
tidak menyakininya, maka dia tidak mengikuti imam, tetapi memsisahkan diri
daripadanya atau menunggunya sambil berdiri. Jika menunggunya, apakah
makmum itu melakukan sujud Sahwi? Berkenaan dengan perkara tersebut ada
dua pendapat. Pendapat yang lebih tepat adalah tidak sujud.
Masalah ke-67:
Berkenaan dengan orang yang disunahkan untuk Sujud Tilawah. Ingatlah
bahwa disunahkan melakukan Sujud Tilawah bagi pembaca Al-Qur’an yang
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
95 Imam Nawawi
bersuci dengan air atau tanah, sama saja dalam sembahyang atau di luarnya.
Disunahkan pula bagi orang yang mendengar dan orang yang mendengar tanpa
sengaja. Bagaimanapun Imam Asy-Syafi’i berkata, bahwa saya tidak
menekankan ke atasnya sebagaimana saya tekankan bagi orang yang
mendengar. Inilah pendapat yang shahih.
Imamul Haramain sahabat kami berkata, bahwa orang yang
mendengar tidak perlu sujud. Pendapat yang mansyur adalah pendapat
pertama. Tiada bedanya sama saja pembacanya dalam sembahyang atau di luar
sembahyang disunahkan bagi orang yang mendengar ataupun yang mendengar
untuk sujud. Sama saja pembacanya sujud atau tidak. Inilah pendapat yang
shahih dan mansyur menurut para sahabat Asy-Syafi’i, Abu Hanifah juga
menyatakan demikian. Sahibul Bayaan dari Ash-Habusy Asy-Syafi’i
menyatakan, bahwa orang yang mendengar bacaan orang yang membaca di
dalam sembahyang, tidak perlu sujud.
Ash-Shaidalani sahabat Asy-Syafi’i berkata, bahwa tidak disunahkan
sujud, kecuali jika pembacanya sujud. Pendapat yang lebih benar adalah
pendapat pertama. Tidak ada bedanya sama saja pembacanya seorang muslim
laki-laki yang sudah baligh dan bersuci atau sorang kafir atau anak kecil atau
berhadas atau seorang perempuan. Ini adalah pendapat yang sahih menurut
pendapat kami dan Abu Hanifah juga berkata demikian.
Sebagian sahabat kami berkata, bahwa tidak perlu sujud untuk bacaan
orang kafir, anak kecil, orang yang berhadas dan orang yang mabuk. Sejumlah
ulama Salaf berkata, bahwa tidak perlu sujud untuk bacaan orang perempuan.
Ibnul Munzir menceritakannya dari Qatadah, Malik dan Ishaq. Pendapat yang
lebih benar adalah apa yang kami kemukakan.
Masalah ke-68:
Tentang meringkas sujud Tilawah. Yang dimaksud adalah membaca satu
atau dua ayat, kemudian sujud. Ibnul Mundzir menceritakan dari Asy-Sya’bi,
Hasan Al-Bashri, Muhammad bin Sirin, An-Nakha’I, Ahmad dan Ishaq bahwa
mereka tidak menyukai hal itu. Diriwayatkan daripada Abu Hanifah,
Muhammad bin Hasan dan Abu Thsaur bahwa hal itu tidak ada masalah
denganya dan ini sesuai dengan madzhab kami.
Masalah ke-69:
Jika sembahyang sendirian, dia bisa sujud untuk bacaan dirinya sendiri.
Seandainya dia meninggalkan Sujud Tilawah dan rukuk, kemudian ingin sujud
untuk tilawah sesudahnya, maka tidak bisa. Jika sudah merebahkan diri untuk
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
96 Imam Nawawi
rukuk tetapi belum sampai ke batas rukuk, maka bisa melakukan Sujud Tilawah.
Jika dia lakukan dengan mengetahuinya, batallah sembahyangnya. Jika dia
sudah merebahkan dirinya untuk sujud Tilawah, kemudian teringat dan berdiri
semula, maka hal itu bisa.
Sementara jika orang yang sembahyang sendirian mendengar bacaan
seorang pembaca dalam sembahyang atau lainnya, maka dia tidak bisa sujud
karena mendengarnya. Jika dia sujud dengan mengetahui, batallah
sembahyangnya.
Manakala orang yang sembahyang berjamaah, apabila dai sebagai imam,
maka dia seprti orang yang sembahyang sendirian. Jika Imam Sujud Tilawah
karena bacaannya sendiri, wajiblah atas makmum untuk sujud bersamanya. Jika
tidak dilakukannya, batallah sembahyangnya, Jika imam tidak sujud, maka
makmum tidak bisa sujud. Jika makmum sujud, batallah sembahyangnya.
Bagaimanapun diutamakan baginya untuk sujud jika selesai sembahyang dan
tidak ditekankan.
Sekiranya imam sujud sedang makmum tidak tahu hingga imam
mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia dimaafkan atas ketertinggalannya
dan dia tidak bisa sujud. Sekiranya dia mengetahui sedang imam dalam keadaan
sujud, wajiblah dia sujud. Sekiranya dia rebahkan diri untuk sujud, kemudian
imam mengangkat kepalanya ketika dia sedang bergerak untuk sujud, maka dia
mesti berdiri semula bersamanya dan tidak bisa sujud.
Demikian orang lemah yang merebahkan untuk sujud bersama imam,
apabila imam bangkit dari sujud sebelum orang yang lemah itu sampai ke
tempat sujud lantaran cepatnya imam dan lambatnya makmum yang lemah itu,
maka dia kembali bersamanya dan tidak bisa meneruskan sujud.
Sementara jika orang yang sembahyang itu sebagai makmum,
maka dia tidak bisa sujud karena bacaannya sendiri ataupun karena bacaan
selain imamnya. Jika dia sujud, batallah sembahyangnya. Dan makruh baginya
membaca ayat sajadah dan mendengar pada bacaan selain imamnya.
Masalah ke-70:
Waktu sujud Tilawah. Para Ulama berkata, bahwa sujud Tilawah itu
mesti dilakukan sesudah ayat sajadah yang dibaca atau didengarnya. Jika dia
tangguhkan dan tidak lama selang waktunya, dia bisa sujud. Jika lama selang
waktunya, maka telah berlalu waktu sujudnya dan tidak perlu mengqadha
menurut madzhab yang sahih dan masyhur, sebagaimana sembahyang gerhana
matahari tidak bisa di qadha. Salah seorang sahabat kami berkata, bahwa ada
pendapat lemah yang mengatakan bahwa sujud itu bisa di qadha sebagaimana
mengqadha sunah-sunah rawatib, seperti sunah Subuh, Zuhur dan lainnya.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
97 Imam Nawawi
Kalau pembaca atau pendengarnya berhadas ketika membaca sajadah,
kemudian bersuci dalam waktu yang tidak lama, dia bisa sujud. Jika bersucinya
terlambat hingga lama selang waktunya, maka pendapat yang sahih dan terpilih
yang ditetapkan oleh sebagian besar ulama adalah tidak sujud.
Ada orang yang berpendapat bahwa dia bisa sujud. Ini adalah pilihan Al-
Baghawi sahabat kami. Dia pun bisa menjawab muadzin (orang yang azan)
setelah selesai sembahyang. Hal yang dikira berkenaan dengan lamanya selang
waktu dalam hal ini adalah menurut kebiasaan sebagai madzhab terpilih.
Wallahua’lam.
Masalah ke-71:
Jika seluruh ayat sajadah atau beberapa sajadah dibaca dalam suatu
majelis, maka dia sujud pada setiap sajadah tanpa ada perselisihan. Jika dia
mengulangi bacaan satu ayat dalam beberapa majelis, maka dia sujud untuk
setiap kali sajadah tanpa ada perselisihan. Jika dia mengulanginya dalam satu
majelis, maka ada beberapa pandangan. Jika tidak sujud untuk kali pertama,
cukuplah baginya sekali sujud untuk semuanya. Jika dia sujud untuk kali yang
pertama, maka ada tiga pendapat berkenaan dengan puasaerkara tersebut. cara
yang lebih sahih adalah sujud sekali untuk setiap bacaan karena adanya sebab
baru setelah memenuhi hukum yang pertama.
Pendapat kedua, cukuplah baginya sujud setelah bacaan pertama untuk
semuanya. Ini adalah pendapat Ibnu Surajj dan MerekaAzhab Abu Hanifah
rahimahullah. Penulis Al-‘Uddah sahabat kami berkata, inilah yang difatwakan.
Asy-Syeikh Nashr Al-Maqdisi Az-Zaahid sahabat kami memilih pendapat ini.
Pendapat ketiga, jika selang waktunya berlangsung lama, dia bisa sujud.
Kalau tidak, cukuplah baginya sujud karena sajadah yang pertama. Jika satu
ayat dibaca berulang-ulang dalam sembahyang dan kalau hal itu dilakukan
dalam satu rakaat, maka seperti satu majelis. Kalau berlangsung dalam dua
rakaat, maka dia seperti dua majelis hingga dia ulangi sujudnya tanpa ada
perselisihan.
Masalah ke-72:
Jika membaca sajadah sambil menaiki kendaraan dalam perjalanan, dia
bisa sujud dangan memberi isyarat. Ini adalah madzhab kami, Imam Malik, Abu
Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zufar, Dawud dan lainnya. Seorang
sahabat Abu Hanifah berkata dia, tidak perlu sujud. Pendapat yang lebih banar
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
98 Imam Nawawi
adalah madzhab mayoritas ulama. Manakala orang yang menaiki kendaraan di
tempat menetap, maka dia tidak bisa sujud dengn memberi isyarat.
Masalah ke-73:
Jika dia membaca ayat sajadah dalam sembahyang sebelum Al-Fatihah,
maka dia bisa sujud. Lain halnya jia dia membaca dalam rukuk atau sujud, maka
dia tidak bisa sujud. Karena berarti adalah tempat membaca. Sekiranya dia
membaca sajadah, kemudian merebahkan diri untuk sujud, kemudian dia ragu
sama saja membaca Al-Fatihah atau belum, maka dia bisa sujud untuk tilawah.
Kemudian dia berdiri lagi dan membaca Al-fatihah karena Sujud Tilawah tidak
bisa ditangguhkan.
Masalah ke-74:
Jika seseorang membaca sajadah dengan bahasa Parsi, maka menurut
pendapat kami tidak perlu sujud, sebagaimana jika ayat sajadah itu ditafsirkan.
Namun Abu Hanifah berpendapat bisa sujud.
Masalah ke-75:
Jika orang yang mendengar ayat sajadah itu sujud bersama pembaca, dia
tidak terikat dengannya dan tidak berniat mengikutinya dan dia bisa bangkit
dari sujud sebelumnya.
Masalah ke-76:
Tidaklah makruh pembacaan ayat sajadah oleh imam, menurut pendapat
kami, sama saja dalam sembahyang yang pelan bacaannya atau dalam
sembahyang yang jahar bacaannya dan dia bisa sujud jika membacanya.
Dalam hal ini Imam Malik berpendapat, bahwa sujud tidak disukai sama
sekali. Abu Hanifah berpendapat, Makruh sujud Tilawah dalam sembahyang
yang pelan bacaannya, bukan sembahyang yang jahar bacaannya.
Masalah ke-77:
Menurut pendapat kami tidak makruh Sujud Tilawah dalam waktuwaktu
yang dilarang sembahyang. Ini juga merupakan pendapat Asy-Sya’bi,
Hasan Al-Bashri, Salim bin Abdullah, Al-Qasim, Atha’, Ikrimah, Abu Hanifah,
Ashabur Ra’yi dan Malik dalam salah satu dari dua riwayat. Sejumlah ulama
tidak menyukai hal itu. Diantara mereka adalah Abdullah bin Umar, Sa’id, Ibnul
Musayyab dan Malik dalam riwayat lain, Ishaq bin Rahawaih dan Abu Thaur.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
99 Imam Nawawi
Masalah ke-78:
Rukuk tidak bisa manggantikan kedudukan sujud Tilawah dalam
keadaan ikhtiar. Ini mazhab kami dan madzhab mayoritas Ulama Salaf dan
Kalaf. Abu Hanifah rahimahullah berpendapat, rukuk bisa menggantikannya.
Dalil yang dipakai oleh mayoritas adalah mengkiaskannya dengan sujud dalam
sembahyang. Sementara orang yang tidak sanggup sujud, maka dia memberi
isyarat untuk Sujud Tilawah sebagaimana dia memberi isyarat untuk sujud
dalam sembahyang.
Masalah ke-79:
Tentang sifat sujud. Ingatlah bahwa orang yang melakukan sujud Tilawah
mempunyai dua keadaan. Yang pertama, di luar sembahyang dan yang kedua di
dalam sembahyang.
Manakala keadaan pertama, maka jika dia ingin sujud, dia niatkan Sujud
Tilawah dan melakukan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan sejajar
dengan kedua bahunya sebagaimana dia melakukan takbiratul ihram untuk
sembahyang. Kemudian dia takbir lagi untuk Sujud Tilawah tanpa mengangkat
tangan. Takbir yang kedua ini mustahab, bukan syarat, seperti takbir sujud
untuk sembahyang. Sementara takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram,
maka ada tiga pendapat dari sahabat-sahabat kami.
Pendapat pertama adalah yang paling tepat yaitu pendapat sebagian
besar dari mereka, bahwa takbir yang pertama (takbiratul ihram) merupakan
rukun dan tidak sah sujud Tilawah kecuali dengannya.
Pendapat kedua adalah mustahab. Sekiranya takbir itu ditinggalkan
sujudnya tetap sah. Ia adalah pendapat Asy-Syeikh Abu Muhammad Al-Juwaini.
Pendapat ketiga tidak mustahab. Wallahua’lam.
Kemudian, jika orang yang ingin sujud itu dalam keadaan berdiri, dia pun
mengucapkan takbiratul ihram, kemudian takbir untuk sujud ketika
merebahkan diri ke tempat sujud. Jika dalam keadaan duduk, maka jamaah
daripada sahabat kami berpendapat: Disunahkan baginya berdiri, kemudian
takbiratul Ihram dalam keadaan berdiri kemudian merebahkan diri untuk sujud,
sebagaimana halnya ketika permulaan dalam keadaan berdiri.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
100 Imam Nawawi
Dalil pendapat ini adalah mengkiaskan takbiratul ihram dan sujud dalam
sembahyang. Orang yang menetapkan ini antara lain imam-imam sahabat kami
Asy-Syeikh Abu Muhammad Al-Juwaini dan AlQadhi Husain dan kedua
sahabatnya ini adalah penulis At-Titimmah dan At-Tahdzib dan Imam Al-
Muhaqiq Abul Qasim Ar-Rafi’i. Imamul Haramainmenceritakannya dari
ayahnya Asy-Syeikh Abu Muhammad.
Kemudian dia mengingkarinya dan berkata, saya tidak melihat dasar
dikemukakannya alasan perkara ini. Apa yang dikatakan oleh Imamul
Haramainini adalah benar. Tidak ada riwayat yang sahih berkenaan dengan hal
ini dari pada Nabi saw dan tidak pula dari ulama Salaf yang bisa dibuat
sandaran. Mayoritas dari sahabat kami tidak ada yang menyebutnya.
Wallahua’lam.
Kemudian ketika sujud dia mesti memperhatikan adab-adab sujud dalam
bentuk (haiah) dan tasbihnya. Manakala berkenaan dengan haiahnya, maka dia
letakkan kedua tangannya setakat kedua bahunya di atas tanah dan merapatkan
jari-jemarinya serta membentangkannya ke arah kiblat dan membentangkan jarijemarinya
dari genggaman sebagaimana orang yang melakukan sujud dalam
sembahyang. Dia jauhkan kedua sikunya dari kedua sisinya dan mengangkat
perutnya dari kedua pahanya kalau seorang lelaki. Jika dia seorang perempuan,
maka dia tidak menjauhkannya. Orang yang sujud mengangkat bagian
bawahnya di atas kepalanya dan merapatkan dahi dan hidungnya di atas
mushalla (alas tempat sembahyang) dan tenang dalam sujudnya.
Sementara tasbih di dalam sujud, maka para sahabat kami berpendapat,
dia bertasbih seperti bertasbih dalam sujud sembahyang. Dia ucapkan tiga kali
Subhana Rabbiyal A’la tiga kali.
Kemudian dia ucapkan:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, kapada-Mu aku sujud, kepada-Mu aku beriman
dan kepada-Mu aku berserah diri. Wajahku sujud kepada Tuhan yang
menciptakannya dan membentuk rupanya, membuat pendengaran dan
penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya. Maha Suci Allah sebaik-baik
Pencipta.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
101 Imam Nawawi
Dan dia ucapkan Subbuhun Qudduusun Rabbul malaaikati warruuh.
Semua ini diucapkan orang yang sembahyang dalam sujudnya ketika
sembahyang. Para sahabat kami juga berkata, diutamakan mengucapkan:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, tulislah bagiku dengan sujud ini pahala di sisi-
Mua dan jadikanlah dia bagiku sebagai simpanan di sisi-Mu, hapuskan dosa
dariku dan terimalah dia dariku sebagaimana Engkau menerimanya dari hamba-
Mu Dawud as.”
Doa ini khusus bagi sujud ini (Sujud Tilawah), maka patutlah dia selalu
dibaca.
Al-Uatad Isma’il Adh-Dharir berkata dalam kitabnya At-Tafsir bahwa
pilihan Asy-Syafi’i ra dalam doa sujud Tilawah adalah mengucapkan:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami
pasti dipenuhi.”
(QS Al-Isra’ 17:108)
Petikan dari Asy-Syafi’i ini aneh sekali dan ia adalah baik. Karena zahir
Al-Qur’an menghendaki ucapan pujian di dalam sujud oleh pelakunya. Maka
disunahkan menggabungkan antara dzikir-dzikir ini seluruhnya dan berdoa
berkenaan dengan urusan-urusan akhirat dan dunia yang diinginkannya. Jika
dia batasi pada sebagiannya, sudah cukup bacaan tasbihnya. Sekiranya tidak
bertasbih dengan sesuatu apa pun, tercapailah sujudnya seperti halnya sujud
dalam sembahyang.
Kemudian ketika selesai dari bertasbih dan berdoa, dia angkat kepalanya
sambil bertakbir.
Apakah Sujud Tilwah memerlukan salam? Terdapat dua pendapat yang
masyhur dari Asy-Syafi’i. Cara yang lebih sahih dari keduanya menurut majoriti
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
102 Imam Nawawi
sahabatnya ialah dia memerlukan salam karena memerlukan takbiratul ihram
dan menjadi seperti sembahyang jenazah. Di didukung oleh riwayat Ibnu Abi
Dawud dengan isnadnya yang sahih dari Abdullah bin Mas’ud ra bahwa apabila
membaca ayat sajadah, dia pun sujud, kemudian memberi salam.
Pendapat kedua, tidak memerlukan salam seperti Sujud Tilawah dalam
sembahyang karena hal itu tidak dinukil dari pada Nabi saw.
Berdasarkan pendapat pertama, apakah dia memerlukan tasyahud?
Terdapat dua pendapat berkenaan dengan perkara tersebut. Cara yang lebih
sahih dari keduanya ialah tidak perlu tasyahud, sebagaimana tidak perlu berdiri.
Salah seorang sahabat kami menggabungkan antara dua masalah dan
berkata, berkenaan dengan tasyahud dan salam ada tiga pendapat:
1. Pendapat yang lebih sahih ialah mesti memberi salam tanpa
membaca tasyahud.
2. Pendapat kedua, dia tidak memerlukan salah satu dari keduanya.
3. Dan pendapat ketiga ialah mesti melakukan keduanya.
Mereka yang berpendapat harus memberi salam, antara lain Muhammad
bin Sirin, Abu Abdurrahman As-Salami, Abul Ahwash, Abu Qalabah dan Ishaq
bin Rahawain.
Mereka yang berpendapat tidak perlu memberi salam, antara lain Hasan
Al-Bashri, Said bin Jubair, Ibrahim An-Nakha’I, Yahya bin Wathab dan Ahmad.
Semua ini dalam keadaan pertama, yaitu sujud di luar sembahyang. Keadaan
kedua, yaitu melakukan Sujud Tilawah dalam sembahyang, maka dia tidak
perlu mengucapkan takbiratul ihram dan diutamakan bertakbir untuk sujud dan
tidak mengangkat kedua tangannya serta bertakbir untuk bangkit dari sujud.
Inilah pendapat yang sahih dan masyhur yang didukung bersama oleh
mayoritas ulama.
Abu Ali bin Abu Huarirah salah seorang sahabat kami berkata, dia tidak
perlu bertakbir untuk sujud ataupun untuk bangkit dari sujud. Pendapat yang
terkenal adalah pendapat pertama.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
103 Imam Nawawi
Manakala adab-adab dalam haiah dan tasbih dalam Sujud Tilawah adalah
seperti dalam sikap sujud yang lalu di luar sembahyang. Kecuali jika orang yang
sujud itu menjadi imam, maka hendaklah dia tidak memanjangkan tasbih,
kecuali jika dia tahu dari keadaan para makmuk bahwa mereka lebih suka
memanjangkannya.
Kemudian, ketika bangkit dari sujud, dia berdiri dan tidak duduk untuk
diam sejenak tanpa ada perselisihan. Ini adalah masalah yang aneh dan jarang
orang menyebutnya. Di antara yang menyebutnya adalah Al_Qadhi Husain, Al-
Baghawi dan Ar-Rafi’i. Ini berlainan dengan sujud sembahyang.
Pendapat yang sahih dan disebutkan oleh Asy-Syafi’i dan terpilih yang
tercatat dalam hadits-hadits sahih riwayat Bukhari dan lainnya adalah anjuran
untuk duduk istirahat sesudah sujud yang kedua dari rakaat pertama dalam
setiap sembahyang dan pada rakaat ketiga dalam sembahyang yang rakaatnya
empat.
Kemudian, apabila bangkit dari Sujud Tilawah, maka harus berdiri tegak.
Disunahkan ketika berdiri tegak adalah membaca sesuatu, kemudian rukuk. Jika
berdiri tegak, kemudian rukuk tanpa membaca sesuatu, maka hukumnya bisa.
Masalah ke-80:
Waktu-waktu terpilih membaca Al-Qur’an. Ingatlah bahwa membaca Al-
Qur’an yang paling baik adalah di dalam sembahyang. Manurut madzhab Asy-
Syafi’i dan lainnya, bahwa berdiri lama dalam sembahyang lebih baik daripada
sujud yang lama.
Sementara membaca Al-Qur’an di luar sembahyang, maka yang paling
utama adalah pada waktu malam dan dalam separuh terakhir dari waktu malam
lebih baik daripada separuh pertama. Membacanya di antara Maghrib dan Isyak
disukai. Manakala pembacaan pada waktu siang, maka yang paling utama
adalah setelah sembahyang Subuh dan tidak ada makruhnya membaca Al-
Qur’an pada waktu-waktu yang mengandung makan.
Sementara yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Mu’adz bin
Rifa’ah dari guru-gurunya bahwa mereka tidak suka membaca Al-Qur’an
sesudah Ashar. Waktu itu adalah waktu orang Yahudi belajar. Riwayat itu tidak
bisa diterima dan tidak ada dasarnya.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
104 Imam Nawawi
Hari-hari yang terpilih ialah Jumaat, Senin, Kamis dan hari Arafah,
sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, sepuluh hari pertama dari bulan
Dzulhijjah; sedang bulan yang paling utama dalah bulan Ramadhan.
Masalah ke-81:
Jika pembaca merasa bingung dan tidak mengetahui tempat sesudah ayat
yang telah dicapainya, maka bertanyalah kepada orang lain. Patutlah dia
mengacu dengan apa yang diriwayatkan daripada Abdullah Abu Mas’ud,
Ibrahium An-Nakha’I dan Basyir bin Abu Mas’ud ra. Mereka berkata, apabila
seseorang dari kamu bertanya kepada saudaranya tentang suatu ayat, hendaklah
dia membaca ayat yang sebelumnya, kemudian diam dan tidak mengatakan
bagaimana bisa begini dan begini, hal itu akan mengelirukannya.
Masalah ke-82:
Jika ingin berdalil dengan suatu ayat, maka dia bisa berkata, Qaalallahu
Ta’ala kadza (Allah telah berfirman demikian) dan dia bisa berkata, Allaahu
Ta’ala Yaquulu kadza (Allah berfirman demikian). Tidak ada makruhnya
sesuatu pun dalam hal ini. Ini adalah pendapat yang sahih dan yang terpilih
yang didukung bersama oleh ulama Salaf dan Kalaf.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Mutharif bin Abdullah Ibn Asy-
Syakhiir seorang tabi’in yang masyhur, katanya: Janganlah kamu katakan,
Innallaaha Ta’ala Yaquulu, tetapi katakanlah, InnAllah swta Ta’ala qaala. Apa
yang diingkari oleh Mutharif rahimahullah ini bertentangan dengan apa yang
disebut di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah dan dilakukan oleh para sahabat
serta para ulama setelah mereka-mudah-mudahan Allah swt meridhaoi mereka.
Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar).”
(QS Al-Ahzab 33:4)
Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Abu Dzarr ra katanya:
Rasulullah saw bersabda, Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
105 Imam Nawawi
Terjemahan: “Barangsiapa berbuat baik, maka dia mendapat ganjaran
sepuluh kali lipat.”
(QS Al-An’am 6:60)
Diriwayatkan dalam shahih Muslim dalam bagian Tafsir; “Lan Tanaalul
birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuun.”
Abu Talhah berkata:
Terjemahan: “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”
(QS Ali-Imran 3:92)
Ini adalah pendapat Abu Thalhah di hadapan Nabi saw
Diriwayatkan dalam hadits sahih dari Masruq rahimahullah, katanya:
Aku berkata kepada Aisyah ra, bukankah Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Tuhan di ufuk
yang terang.”
(QS At-Takwir 81:23)
Maka Aisyah menjawab, tidaklah engkau mendengar bahwa Allah
berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia
dapat melihat segala penglihatan itu.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
106 Imam Nawawi
(QS Al-An’am 6:130)
Atau tidakkah engkau mendengar bahwa Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah
berbicara dengan dia, kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang
tabir.”
(QS Asy-Syuura 26:51)
Kemudian Aisyah berkata dan Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu
dari Tuhanmu.”
(QS Al-Maidah 5:67)
Kemudian Aisyah berkata dan Allah berfirman:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Katakanlah! Tidak ada seorang pun di langit dan dibumi
yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah.”
(QS An-Naml 27:65)
Pendapat ini lebih banyak ditemukan dalam pandangan ulama Salaf dan
Kalaf. Wallahua’lam.
Masalah ke-83:
Adab-adab berkhatam Al-Qur’an dan segala yang berkaitan dengannya.
Dalam bab ini ada beberapa Masalah:
Masalah pertama, berkenaan dengan waktunya telah ditentukan bahwa
pengkhataman oleh pembaca sendirian disunahkan untuk dilakukan dalam
sembahyang. Ada orang yang berpendapat, disunahkan melakukan
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
107 Imam Nawawi
pengkhataman itu dalam dua rakaat sunah Fajar dan dalam dua rakaat sunah
Maghrib, sedangkan dalam dua rakaat Fajar lebih utama.
Disunahkan pengkhataman Al-Qur’an sekali khatam di awal siang dalam
suatu rumah dan mengkhatamkn lainnya diakhir siang di rumah lain. Manakala
yang mengkhatamkan di luar sembahyang dalam jamaah yang mengkhatamkan
bersama-sama, maka disunahkan pengkhataman mereka berlangsung di awal
siang atau di awal malam sebagaimana dikemukakan. Awal siang lebih utama
menurut sebagian ulama.
Masalah kedua, diutamakan berpuasa pada hari pengkhataman, kecuali
jika bertepatan dengan hari yang dilarang syarak puasa hari itu. Diriwayatkan
oleh Ibnu Dawud dengan isnadnya yang sahih, bahwa Thalhah bin Mutharif dan
Habib bin Abu Thabit, serta Al-Musayyib bin Raafi’ para tabi’im Kuffah ra,
dianjurkan berpuasa pada hari di mana mereka mengkhatamkan Al-Qur’an.
Masalah ketiga, diutamakan sekali menghadiri majelis pengkhataman Al-
Qur’an.
Diriwayatkan dalam Shahihain:
Terjemahan: “Bahwa Rasulullah saw menyuruh perempuan-perempuan
yang haid keluar pada hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan doa kaum
muslimin.”
Diriwayatkan oleh Ad-Daarimi dan Ibnu Abi Dawud dengan isnadnya
dari ibnu Abbas ra bahwa dia menyuruh seseorang memperhatikan seorang
yang membaca Al-Qur’an. Jika pembaca Al-Qur’an itu akan khatam, hendaklah
dia memberitahukan kepada Ibnu Abbas, sehingga dia dapat menyaksikan
berkhatam itu.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dengan dua isnadnya yang sahih dari
Qatadah seorang tabi’in besar sahabat Anas ra, katanya: Anas bin Malik ra.
Apabila mengkhatamkan Al-Qur’an, dia kumpulkan keluarganya dan berdoa.
Dia meriwayatkan dengan isnad-isndnya yang sahih dari Al-Hakam bin
Uyainah seorang tabi’in yang mulia.
Katanya: Mujahid dan Utbah bin Lubabah mengutus orang kepadaku,
keduanya berkata, kami mengutus orang kepadamu karena kami ingin
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
108 Imam Nawawi
mengkhatamkan Al-Qur’an. Doa sangat mustajab ketika mengkhatamkan Al-
Qur’an. Dalam suatu riwayat yang sahih disebutkan, bahwa rahmat turun ketika
mengkhatamkan Al-Qur’an.
Diriwayatkan dengan isnadnya yang sahih dari mujahid, katanya: Mereka
berkumpul ketika mengkhatamkan Al-Qur’an dan berkata, rahmat Allah swt
turun.
Masalah keempat, berdoa sesudah pengkhataman Al-Qur’an amat
disunahkan berdasarkan apa yang kami sebutkan dalam masalah sebelumnya.
Diriwayatkan oleh Ad-Daarimi dengan isnadnya dari Humaid Al-A’raj, katanya:
Barangsiapa membaca Al-Qur’an, kemudian berdoa, maka doanya diamini oleh
4.000 malaikat. Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam bedoa dan
mendoakan hal-hal yang penting serta memperbanyak untuk kebaikan kaum
muslimin dan para pemimpin mereka.
Diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah An-Nisaburi dengan isnadnya
bahwa Abdullah Ibn Al-Mubarak ra apabila mengkhatamkan Al-Qur’an, maka
sebagian besar doanya adalah untuk kaum muslimin, Mukminin dan
mukminat. Pada waktu yang sama dia juga berkata seperti itu. Maka hendaklah
orang yang berdoa memilih doa-doa yang menyeluruh, seperti:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, sempurnakanlah hati kami, hilangkanlah
keburukan kami, bimbinglah kami dengan jalan yang terbaik, hiasilah kami
dengan ketaqwaan, kumpulkanlah bagi kami kebaikan akhirat dan dunia dan
anugerahkanlah kami ketaatan kepada-Mu selama Engkau menghidupkan
kami.”
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, mudahkanlah kami ke jalan kemudahan dan
jauhkanlah kami dari kesukaran, lindungilah kami dari keburukan diri kami dan
amal-amal kami yang buruk, lindungilah kami dari siksa neraka dan siksa
kubur, fitnah semasa hidup dan sesudah mati serta fitnah Al-Masih Ad-Dajjal.”
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
109 Imam Nawawi
Terjemahan: “Ya Allah, kami mohon kepada-Mu petunjuk, kekuatan,
kesucian diri dak kecukupan.”
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, Kami amanahkan pada-Mu agama, jiwaraga dan
penghabisan amal-amal kami, keluarga dan orang-orang yang kami cintai, kaum
muslimin lainnya dan segala urusan akhirat dan dunia yang Engkau
anugerahkan kepada kami dan mereka.”
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, kami mohon kepada-Mu maaf dan keselamatan
dalam agama, dunia dan akhirat. Kumpulkanlah antara kami dan orang-orang
yang kami cintai di negeri kemuliaan-Mu dengan anugerah dan rahmat-Mu.”
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, sempurnakanlah para pemimpin muslimin dan
jadikanlah mereka berlaku adil terhadap rakyat mereka, berbuat baik kepada
mereka, menunjukkan kasih sayang dan bersikap lemah-lembut kepada mereka
serta memperhatikan maslahat-maslahat mereka. Jadikanlah mereka mencintai
rakyat dan mereka dicintai rakyat. Jadikanlah mereka menempuh jalan-Mu dan
mengamalkan tugas-tugas agama-Mu yang lurus.”
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, berlembutlah kepada hamba-Mu penguasa kami
dan jadikanlah dia memperhatikan maslahat-maslahat dunia dan akhirat.
Jadikanlah dia mencintai rakyatnya dan jadikanlah dia dicintai rakyat.”
Dia membaca doa-doa lanjutan berkenaan dengan para pemimpin dan
menambahkan sebagai berikut:
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
110 Imam Nawawi
Terjemahan: “Ya Allah, rahmatilah diri dan negerinya, jagalah para
pengikut dan tentaranya, tolonglah dia untuk menghadapi musuh-musuh
agama dan para penantang lainnya. Jadikanlah dia bertindak menghilangkan
berbagai kemungkaran dan menunjukkan kebaikan-kebaikan serta berbagai
bentuk kebajikan. Jadikanlah Islam semakin tersebar dengan sebabnya,
muliakanlah dia dan rakyatnya dengan kemuliaan yang cemerlang.”
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, perbaikilah keadaan kaum muslimin dan
murahkanlah harga-harag mereka, amankanlah mereka di negeri-negeri mereka,
lunasilah hutang-hutang mereka, sembuhkanlah orang-orang yang sakit
diantara mereka, bebaskanlah mereka yang ditawan, sembuhkanlah penyakit
hati mereka, hilangkanlah kemarahan hati mereka dan persatukanlah diantara
mereka.
Jadikanlah iman dan hikmah dalam hati mereka, tetapkanlah mereka
diatas agama Rasul-Mu saw. Ilhamilah mereka agar memenuhi janji-Mu yang
Engkau berikan kepada mereka, tolonglah mereka dalam menghadapi musuh-
Mu dan musuh mereka, wahai Tuhan Yang Maha Besar dan jadikanlah kami
dari golongan mereka.”
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, jadikanlah mereka menyuruh berbuat yang
ma’ruf dan mengamalkannya, mencegah dari yang mungkar dan menjauhinya,
memelihara batas-batas-Mu, melakukan ketaatan kepada-Mu, saling berbuat
baik dan menasihati.”
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ya Allah, jagalah dalam pendapat dan perbuatan mereka,
berkatilah mereka dalam semua keadaan mereka.”
Orang yang berdoa hendaklah memulai dan mengakhiri doanya dengan
ucapan:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
111 Imam Nawawi
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Segala Puji bagi Allah Tuhan sekalian alam dengan pujian
yang memadai dengan nikmat-nikmat-Nya dan sepadan dengan tambahan-Nya.
Ya Allah, limpahkanlah sholwat dan salam ke atas Muhammad dan
keluarga (Penghulu Kami) Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan
sholwat ke atas Ibrahim dan keluarganya.
Berkatilah (Penghulu kami) Muhammad dan keluarga Muhammad
sebagaimana Engkau berkati Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam,
sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.”
Masalah kelima, apabila selesai dari pengkhataman Al-Qur’an, apabila
selesai dari pengkhataman Al-Qur’an, disunahkan memualai lagi membaca Al-
Qur’an sesudahnya. Para Ulama Salaf dan Kalaf telah menganjurkan hal itu.
Mereka berhujah dengan hadits Anas ra bahwa Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sebaik-baik amal adalah al-Hallu dan ar-Rahlah.
Ditanyakan kepada baginda, ‘Apakah keduanya itu?’ Nabi saw menjawab,
‘Memulai membaca Al-Qur’an dan mengkhatamkannya’.”
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
112 Imam Nawawi
ADAB BERINTERAKSI DENGAN
AL-QUR’AN
Diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Tamim Ad-Daariy ra, katanya:
Nabi saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Agama itu nasihat. Kami berkata, ‘Untuk siapa? Nabi saw
menjawab, ‘Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin
dan orang-orang awam mereka.”
Para ulama rahimahullah berkata, nasihat untuk Kitab Allah swt adalah,
“Beriman bahwa ia adalah kalam Allah dan wahyu-Nya, tidak ada sesuatupun
dari makhluk yang menyerupainya dan seluruh makhluk tidak ada yang
mampu berbuat seperti itu.”
Kemudian mengagungkan dan membacanya dengan sebenar-benarnya
dan sebaik-baiknya. Bersikap khusyuk ketika membacanya, seperti makhraj
huruf-hurufnya yang tepat, membelanya dari penakwilan orang-orang yang
menyelewengkannya dan gangguan orang-orang yang melampaui batas,
membenarkan isinya, menjalankan hukum-hukumnya, memahami ilmu-ilmu
dan perumpamaan-perumpamaannya, memperhatikan nasihat-nasihatnya,
memikirkan keajaiban-keajaiban dan mengamalkan ayat-ayatnya yang muhkam
(jelas) dan menerima ayat-ayatnya yang mutasyabih (samar) mencari keumuman
dan kekhususan, nasikh dan mansukhnya, menyebarkan keumuman dan
kekhususan ilmu-ilmunya, menyeri kepadanya.
Masalah ke-84:
Kaum muslimin sependapat atas wajibnya mengagungkan Al-Qur’an
yang mulia secara mutlak, menyucikan dan menjaganya. Dan mereka
sependapat bahwa siapa yang mengingkari satu huruf daripadanya yang telah
disetujui atau menambah satu huruf yang tidak pernah dibaca oleh seorang pun
sedang dia mengetahui hal itu, maka dia kafir.
Imam Al-Hafizh Abul Fadhl Al-Qadhi Iyadh rahimahullah berkata,
“Ingatlah bahwa siapa yang meremehkan Al-Qur’an atau sebagian daripadanya
atau memakainya atau mengingkari satu huruf daripadanya atau mendustakan
sesuatu hukum atau kabar yang ditegaskan di dalamnya atau membenarkan
sesuatu yang dinafikannya atau menafikan sesuatu yang ditetapkannya, sedang
dia mengetahui hal itu atau meragukan sesuatu dari hal itu, maka dia telah kafir
berdasarkan ijma’ul muslimin.
7
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
113 Imam Nawawi
Demikian jugalah jika dia mengingkari Taurat dan Injil atau Kitab-kitab
Allah Yang diberitakan atau kafir dengannya atau memakainya atau
meremehkannya, maka dia telah kafir.
Katanya: Para ulama muslimin sependapat bahwa Al-Qur’an yang dibaca
di negeri-negeri dan tertulis di dalam Mushaf yang berada di tangan kaum
muslimin dan dihimpun di antara dua sampul mulai dari Al-Hamdulillahi rabbil
‘aalamiin hingga akhir Qul A’uudzu birabbin naas adalah Kalamullah dan
wahyu-Nya yang diberitakan kepada Nabi-Nya Muhammad saw.
Dan mereka sependapat bahwa semua yang terdapat di dalamnya adalah
benar dan barangsiapa yang menguranginya dengan sengaja atau menggantikan
sehuruf dengan huruf lain atau menambah sehuruf di dalamnya yang tidak
tercatat dalam Mushaf yang telah disetujui itu serta menyatakan dengan sengaja
bahwa ia bukan termasuk Al-Qur’an, maka dia telah kafir.
Abu Usman Al-Haddad berkata, “Semua ahli tauhid bersepakat bahwa
mengingkari stu huruf dari Al-Qur’an adalah kufur.”
Fuqaha Baghadad sependapat untuk menyuruh bertaubat Ibnu Syahbudz
Al-Muqri seorang imam qari (yang mahir membaca) Al-Qur’an terkemuka
bersama Ibnu Mujahid karena membaca dan mengajarkan bacaan dengan hurufhuruf
yang ganjil dan tidak terdapat dalam Mushaf. Mereka menyuruh
membuat pernyataan untuk berhenti dan bertaubat dengan kesaksiaam mereka
di majelis Al-Waziir Ubay bin Maqlah tahun 323 H. Muhammad bin Abu Zaid
berfatwa berkenaan dengan orang yang mengatakan kepada seorang anak
kecil,” Mudah-mudahan Allah swt mengutuk gurumu dan apa yang
diajarkannya kepadamu?”
Katanya: “Aku maksudkan adab yang tidak baik dan tidak saya
maksudkan Al-Qur’an.” Muhammad berkata: “Orang yang mengatakan itu
perlu dihukum.” Sementara yang mengutuk Mushaf, maka dia bisa dibunuh.
Inilah akhir pendapat Al-Qadhi Iyadh rahimahullah.
Masalah ke-85:
Diharamkan menafsirkan Al-Qur’an tanpa ilmu dan berbicara tentang
makna-maknanya bagi siapa yang bukan ahlinya. Banyak hadits berkenaan
dengan perkara tersebut dan ijmak berlaku atasnya.
Sedangkan penafsirannya oleh ulama, itu sesuatu yang diharuskan dan
baik. Dan ijmak telah menetapkan atas hal itu. Maka siapa yang ahli menafsirkan
dan mempunyai alat-alat untuk mengetahui maknanya dan benar sangkaannya
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
114 Imam Nawawi
terhadap apa yang dimaksud, dia pun bisa menafsirkannya jika dapat diketahui
dengan ijtihad. Seperti makna-makan dan hukum-hukum yang terang ataupun
yang samar, tentang keumuman dan kakhususan serta I’raab dan lainnya.
Kalau tidak dapat diketahui maknanya dengan ijtihad seperti perkaraperkara
yang jalannya adalah menukil dan menafsirkan lafaz-lafaz bahasa, maka
tidak bisa berbicara berkenaang dengannya. Kecuali dengan nukilan yang sahih
oleh ahlinya yang dapat diambil kira. Sementara orang yang bukan ahlinya
karena tidak mempunyai alat-alatnya, maka haramlah atasnya menafsirkan
maknanya. Bagaimanapun dia bisa menukil tafsirnya dari ahlinya yang layak.
Kemudian, orang-orang yang menafsirkan dengan pendapat mereka
tanpa dalil yang sahih ada beberapa golongan.
• Di antara mereka ada yang berhujah dengan ayat untuk membenarkan
madzhabnya dan menguatkan pikirannya, meskipun tidak benar sangkaannya
bahwa itulah yang dimaksud dengan ayat itu. Dia hanya ingin mengalahkan
lawannya.
• Ada yang ingin menyeru kepada kebaikan dan berhujah dengan suatu
ayat tanpa mengetahui petunjuk atas apa yang dikatakannya.
• Bahkan ada yang menafsirkan lafaz-lafaz Arabnya tanpa memahami
makna-makna dari ahlinya, padahal hal itu tidak bisa diambil kecuali dengan
mendengar dari ahli bahasa Arab dan ahli tafsir, seperti penjelasan makna. lafaz
dan I’rabnya, hadzaf, ringkasan, idhmaar, hakekat dan majaz, keumuman dan
kekhususan, ijmaal dan bayan, pendahuluan dan pengakhiran dan sebagainya
dari hal-hal yang berbeda dengan zahirnya.
Disamping itu tidak cukup mengetahui bahasa Arab saja, tetapi mesti
menmgetahui apa yang dikatakan oleh ahli tafsir berkenaan dengannya.
Kadang-kadang mereka bersepakat untuk meninggalkan zahirnya atau
mendatangkan kekususannya atau yang idhmaar dan sebagainya dari sesuatu
yang berbeda dengan zahirnya.
Apabila lafaznya mempunyai beberapa makna, kemudian dia mengetahui
di suatu tempat bahwa yang dimaksud adalah salah satu makna dari beberapa
makna yang dimaksudnya. Kemudian dia menafsirkan dengan apa yang datang
kepadanya, maka ini semua adalah tafsir menurut pendapatnya (tafsir bir ra’yi)
dan hukumnya haram. Wallahua’lam.
Masalah ke-86:
Diharamkan mira’ dalam Al-Qur’an dan berbantah-bantah tentang Al-
Qur’an tanpa alasan yang benar. Misalnya dia melihat petunjuk ayat itu atas
sesuatu yang berlawanan dengan madzhabnya dan mengandung kemungkinan
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
115 Imam Nawawi
yang lemah sesuai dengan madzhabnya, kemudian dia mengartikan menurut
madzhabnya dan mempertahankannya, meskipun ternyata berlawanan dengan
apa yang dikatakannya. Manakala orang yang tidak mengetahuinya, maka dia
dapat dimaafkan.
Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa Baginda bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Berbantah-bantahan berkenaan dengan Al-Qur’an adalah
kufur.”
Al-Khattabi berkata: Maksud perkataan al-Miraa’u adalah keraguan. ada
orang yang berpendapat, berbantah-bantahan yang menimbulkan keraguan.
Ada orang yang berpendapat, berbanrah-bantahan yang dilakukan oleh para
pengikut aliran sesat berkenaan dengan ayat-ayat takdir dan seumpanya.
Masalah ke-87:
Siapa yang ingin mengetahui tentang pendahuluan suatu ayat sebelum
ayat lainnya di dalam Mushaf atau kedudukan ayat ini ditempat ini dan
seumpamanya, sepatutnya dia bertanya: Apa hikmahnya ini?
Masalah ke-88:
Dihukumkan makruh seseorang yang mengatakan, aku lupa ayat ini.
Bagaimanapun dia katakan, “Aku dilupakan terhadapnya atau aku
menggugurkannya.” Mengikut riwayat yang terdapat di dalam Shahihain dari
Abdullah bin Mas’ud ra, katanya: Rasulullah saw bersabda:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Janganlah seseorang dari kamu berkata: ‘Aku lupa ayat
begini dan begini.’ Tetapi ia adalah sesuatu yang dilupakan.”
Menurut suatu riwayat dalam Shahihain juga:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sungguh buruk seseorang dari kamu yang mengatakan
‘aku lupa ayat begini dan begini’ tetapi ia adalah sesuatu yang dilupakan.”
Diriwayatkan dalam Shahihain juga dari Aisyah ra.:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
116 Imam Nawawi
“Bahwa Nabi saw mendengar seorang laki-laki membaca, kemudian
beliau berkata: ‘Mudah-Mudahan Allah mengasihani si fulan, dia telah
mengingatkan aku kepada sesuatu ayat yang aku telah menggugurkannya.”
Dalam suatu riwayat di dalam kitab Ash-Shahih: “Aku dibuat lupa
terhadapnya.”
Sementara yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abu
Abdirrahman As-Salami seorang tabi’in yang mulia, katanya: “Janganlah engkau
katakan: ‘Aku telah menggugurkan ayat begini’ tetapi katakanlah: ‘Aku telah
dibuat lalai’.”
Maka riwayat ini bertentangan dengan yang diriwayatkan dalam hadits
sahih. Justru, yang diambil kira adalah hadits yang menyatakan keharusan
mengatakan: “Aku telah menggugurkan dan tidak ada celaan terhadapnya.”
Masalah ke-89:
Tidak ada halangan menyebut surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat
An-Nisa’, surat Al-Maidah dan surat Al-An’aam. Demikian jugalah surat-surat
lainnya. Sebagian ulama Salaf tidak suka perkara seperti, sebaliknya mereka
berkata: Surat yang disebut Al-Baqarah di dalamnya dan yang disebut Ali-Imran
di dalamnya, surat yanbg disebut An-Nisa’ di dalamnya dan begitulah
seterusnya. Pendapat yang lebih benar ialah pendapat pertama.
Mengikut riwayat yang terdapat di dalam Shahihain daripada Rasulullah
saw katanya, Surat Al-Baqarah, surat Al-Kahfi dan surat-surat lainnya. Demikian
jugalah diriwayatkan dari pada para sahabat ra.
Ibnu Mas’ud berkata: “Ini tempat yang diberitakan kepadanya surat Al-
Baqarah.”
Diriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud ra. dalam Shahihain: “Aku
membacakan kepada Rasulullah Saw surat An-Nisa’.”
Hadits-hadits dan pendapat ulama Salaf berkenaan dengan hal ini banyak
sekali.
Berkenaan dengan surat itu ada dua ucapan, dengan hamzah dan tanpa
hamzah, sedangkan tanpa hamzah lebih fasih. Itulah yang dimuat dalam Al-
Qur’an. Diantara yang menyebutkan dua ucapan adalah Ibnu Qutaibah dalam
Ghariib al-Hadits.
Masalah ke-89:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
117 Imam Nawawi
Tidaklah dihukumkan makruh jika dikatakan, ini bacaan Abu Amrin atau
bacaan Naafi’ atau Hamzah atau Al-Kisa’I atau lainnya. Ini adalah pendapat
terpilih yang didukung bersama oleh ulama Salaf dan Kalaf tanpa diingkari.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakha’I, katanya:
Mereka tidak suka mengatakan: “Sunnah fulan dan bacaan fulan.” Pendapat
yang lebih benar adalah apa yang kami kemukakan.
Masalah ke-90:
Orang kafir tidak dilarang mendengar Al-Qur’an berdasarkan firman
Allah:
(Teks Bahasa Arab)
“Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta
perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar
firman Allah.”(QS At-Taubah 9:6)
Bagaimanapun, mereka (orang kafir) dilarang menyentuh Mushaf.
Bisakah mengajarinya Al-Qur’an? Para sahabat kami berpendapat, jika tidak bisa
diharapkan keislamannya, maka ada dua pendapat. Pendapat yang labih kuat
(sahih) adalah bisa karena mengharapkan keislamannya.
Pendapat yang kedua adalah tidak bisa, sebagaimana tidak bisa menjual
Mushaf kepadanya, meskipun diharapkan keislamannya. Jika kita melihatnya
belajar, apakah dia dilarang? Berkenaan dengan perkara tersebut ada dua
pendapat.
Masalah ke-91:
Para ulama berlainan pendapat berkenaan dengan penulisan Al-Qur’an
dalam bejana, kemudian dicuci dan diberi minum kepada orang sakit. Al-Hasan,
Mujahid, Abu Qulabah dan Al-Auza’i berkata: “Tidak ada masalah dengannya.”
Sedangkan An-Nakha’i tidak menyukainya. Al-Qadhi Husain, Al-Baghawi dan
para sahabat kami lainnya berkata: “Sekiranya Al-Qur’an ditulis di atas halwa
(sejenis makanan) dan makanan lainnya, tidaklah mengapa memakannya.”
Al-Qadhi berkata: “Sekiranya ditulis di atas sepotong kayu, tidaklah
disukai membakarnya.”
Masalah ke-92:
Madzhab kami ialah tidak menyukai penulisan Al-Qur’an dan namanama
Allah swt di atas dinding dan baju. Atha’ berkata: “Tidaklah mengapa jika
menulis Al-Qur’an dalam bentuk azimat, maka Malik berpendapat, tidak ada
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
118 Imam Nawawi
masalah dengannya kalau ditulis pada sepotong buluk atau kulit kemudian
dibalut.
Sebagian sahabat kami berpendapat, apabila ayat-ayat Al-Qur’an ditulis
dalam suatu wadah bersama lainnya, maka tidaklah haram, tetapi lebih baik
ditinggalkan karena dibawa dalam keadaan berhadas.
Jika ditulis, maka ia mesti dijaga sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik
rahimahullah. Pendapat inilah yang difatwakan oleh Asy-Syeikh Abu Amrin
Ibnu Ash-Shalah rahimahullah.
Masalah ke-93:
Tentang meniup dengan membca Al-Qur’an sebagai ruqyah.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Abu Juhaifah seorang sahabat Nabi
saw dan namanya Wahb bin Abdullah atau lainnya, dari Hasan Al-Bashri dan
Ibrahim An-Nakha’I bahwa mereka tidak menyukai itu. Pendapat yang terpilih
adalah tidak makruh, bahkan sunah muakkad.
Diriwayatkan daripada Aisyah ra:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Bahwa Nabi saw apabila hendak tidur setiap malam, beliau
merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup pada keduanya,
kemudian membaca ‘Qul Huwallaahu Ahad, Qul A’uudzu bi rabbil falaq dan
Qul A’udzu bi rabbin Naas’. Kemudian dia sapukan keduanya pada tubuhnya
sedapat mungkin dimulai dari atas kepala dan mukanya serta bagian tubuhnya
yang dapat dicapai. Beliau lakukan yang demikian tiga kali.”
(Riwayat Bukhari & Muslim)
Menurut beberapa riwayat dalam Shahihain ada tambahan dari ini.
Sebagiannya sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ra, kataanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Ketika Nabi saw sakit, beliau menyuruhku melakukannya
dengan cara demikian.”
Dan sebagian lainnya:
(Teks Bahasa Arab)
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
119 Imam Nawawi
Terjemahan: “Nabi saw meniup pada dirinya ketika sakit yang
menyebabkan wafatnya dengan membaca Al-Mu’awwidzaat.”
Aisyah ra berkata: “Ketika sakit beliau bertambah tenat, akulah yang
meniup padanya dengan membaca Al-Mu’awwidzaat dan mengusapkan
tangannya sendiri untuk mengambil berkatnya.”
Dan sebagian lainnyanya lagi: “Nabi saw ketika sakit membaca untuk
dirinya Al-Mu’awwidzaat dan meniup.”
Pakar bahasa mengatakan, An-Nafth ialah tiupan yang ringan tanpa
mengeluarkan air ludah. Wallahua’lam.
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
120 Imam Nawawi
AYAT DAN SURAH YANG
DIUTAMAKAN MEMBACANYA
PADA WAKTU-WAKTU TERTENTU
Ingatlah bahwa bagian ini luas sekali cakupannya, ia tidak mungkin
dibatasi karena isinya memang banyak. Bagaimanapun, saya kemukakan
sebagian besar saja atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang diringkas.
Sebagian besar masalah yang saya sebutkan di dalamnya telah diketahui oleh
orang-orang terkemuka ataupun mungkin orang-orang awam juga.
Justru, saya tidak menyebut dalil-dalil dalam sebagian besarnya. Antara
lain karena besarnya perhatian atas mambaca Al-Qur’an di bulan Ramadhan
terutama dalam sepuluh terakhir dan terutama pula di malam-malam yang
ganjil. Antara lain sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari Arafah, hari
Jumaat, sesudah sembahyang Subuh dan ketika malam. Hendaklah dia selalu
membaca surat Yassin, Al-Waqiah da termasuk Tabarak Al-Mulk.
Masalah ke-94:
Sunah membaca dalam sembahyang Subuh pada hari Jumaat sesudah Al-
Fatihah pada rakaat pertama surat Alif Lam Mim Tanziil selengkapnya. Dan
pada rakaat kedua membaca surat Al-Ihsaan selengkapnya. Janganlah
melakukan apa yang dilakukan banyak imam masjid yang hanya membaca
beberapa ayat dari masing-masing surat dengan memanjangkan bacaan. Tetapi
membaca keduanya dengan sempurna dan membacanya secara perlahan-lahan
dengan tartil.
Sunah membaca dalam sembahyang Jumaat pada rakaat pertama surat
Al-Jumu’ah selengkapnya dan pada rakaat kedua surat Al-Munafiquun
selengkapnya juga. Jika dia menghendaki, bisa membaca surat Al-A’laa pada
rakaat pertama dan membaca Surat Al-Ghaasyiyah pada rakaat kedua.
Keduanya adalah riwayat yang sahih dari rasulullah saw Hendaklah dia
tidak membatasi dengan membaca pada sebagian surat dan hendaklah
melakukan apa yang kami kemukakan.
Sunah dalam sembahyang Hari Raya membaca Surat Qaaf pada rakaat
pertama dan membaca surat Iqtabatis Saa’atu selengkapnya pada rakaat kedua.
Jika mahu, dia bisa membaca surat Al-A’laa dan Al-Ghaasyiyah. Kedua riwayat
itu sahih dari Rasulullah saw dan janganlah dia membatasi pada sebagiannya.
Masalah ke-95:
8
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
121 Imam Nawawi
Dibaca dalam dua rakaat sembahyang sunah Fajar sesudah Al-Fatihah
yang pertama Qul Yaa Ayyuhal kaafiruun dan pada rakaat kedua Qul
HuwAllah swtu Ahad. Jika mau, dia bisa membaca pada rakaat pertama:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Katakanlah (wahai orang-orang mukmin), ‘Kami beriman
kepada Allah swt dan apa yang diberitakan kepada kami…”
(QS Al-Baqarah 2:136)
Dan pada rakaat kedua:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Katakanlah, ‘Whai ahli kitab, marilah kepad suatu kalimat
(ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu,…”
(QS Ali-Imran 3:64)
Keduanya sahih dari perbuatan Rasulullah saw Dalam sembahyang
sunah Maghrib rakaat pertama, membaca Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan rakaat
kedua Qul huwAllah swtu Ahad. Dan keduanya juga dibaca dalam dua rakaat
Thawaf dan dua rakaat Istikharah.
Dan dalam sembahyang witir tiga rakaat, rakaat pertama membaca
Sabbihisma rabbikal a’laa dan rakaat kedua Qul Yaa Ayyuhal kaafiruun serta
rakaat ketiga Qul Huwallahtu Ahad dan Al-Mu’awwidzatain.
Masalah ke-96:
Sunah membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumaat berdasarkan hadits Abu
Said Al-Khudri ra dan lainnya. Imam Asy-Syafi’i berkata dalam kitab Al-Umm,
disunahkan juga membacanya pada malam Jumaat.
Dalil ini ialah riwayat Abu Muhammad Ad-Daarimi dengan isnadnya
dari Abu Said Al-Khudri ra, dia berkata: “Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi
pada malam Jumaat. Dia diterangi cahaya antara rumahnya dan Al-Baitul Atiiq
(Kaabah).”
Ad-Daarimi menyebut suatu hadits yang menganjurkan membac Surat
Huud pada hari Jumaat. Diriwayatkan dari Makhul seorang tabi’in yang mulia,
bahwa sunah membaca Surat Ali-Imran pada hari Jumaat.
Masalah ke-97:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
122 Imam Nawawi
Disunahkan memperbanyak membaca Ayat Kursi disemua tempat dan
membacanya setiap malam ketika hendak tidur dan membaca Al-
Mu’awwidzatain setiap ba’dal sembahyang.
Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ra, katanya:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Rasulullah saw menyuruhku membaca Al-Mu’awwidzatain
setiap selesai sembahyang.”
(Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i Tirmidzi berkata: hadits hasan
sahih.
Masalah ke-98:
Disunahkan ketika akan tidur membaca ayat Kursi, Qul huwAllah swtu
Ahad, Al-Mu’awwidzatain dan akhir surat Al-Baqarah. Ini amalan yang perlu
diperhatikan. Diriwayatkan berkenaan dengannya menerusi hadits-hadits sahih
dari Abu Mas’ud Al-Badri ra bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam
suatu alam maka kedua yat itu mencakupinya (melindungi)nya.”
Sejumlah pakar mengatakan, maksudnya mencukupinya dari
sembahyang malam. Para ulam lainnya berkata: yaitu melindunginya dari
gangguan pada malam tersebut.
Diriwayatkan dari Aisyah ra:
Terjemahan: “Bahwa Nabi saw setiap malam membaca Qul huwallahtu
Ahad dan Al-Mu’awwidzatain.”
Kami telah mengemukakannya dalam bab meniup dengan membaca Al-
Qur’an. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dengan isnadnya dari Ali ka,
katanya: “Saya belum pernah melihat seorang berakal yang masuk Islam tidur
seblum membaca ayat Kursi.” Dan diriwayatkan dari Ali ra, katanya: “Saya
belum pernah melihat orang yang berakal tidur sebelum membaca tiga ayat
terakhir dari surat Al-Baqarah.” Isnadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan
Muslim.
Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ra, katanya: Rasulullah saw berkata
kepadaku:
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
123 Imam Nawawi
Terjemahan: “Janganlah engkau biarkan malam berlalu, kecuali engkau
membaca di dalamnya Qul huwallaahu Ahad dan Al-Mu’awwidzatain. Maka
tidaklah tiba suatu malam kepadaku kitaecuali aku membacanya.”
Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha’I, katanya: “Mereka menganjurkan
agar membaca surat-surat ini setiap malam tiga kali, yaitu Qul Huwallaahu
Ahad dan Al-Mu’awwidzatain.” Isnadnya sahih berdasarkan syarat Muslim.
Diriwayatkan dari Ibrahim pula, mereka mengajari orang-orang apabila
hendak tidur membaca Al-Mu’awwidzatain.
Diriwayatkan dari Aisyah ra:
“Nabi saw tidak tidur hingga membaca surat Az-Zumar dan Bani Israil.”
(Riwayat Tirmdizi dan dia berkata: Hadits Hasan)
Masalah ke-99:
Jika bangun setiap malam sunah membaca akhir Surat Ali-Imran dari
firman Allah swt: Inna fii khalqis samaawaati wal ardhi sehingga akhir ayat.
Mengikuti riwayat yang terdapat di dalam Shahihain:
Terjemahan: “Sesungguhnya Rasulullah saw membaca akhir Surat Ali
Imran apabila bangun dari tidur.”
Masalah ke-100:
Tentang apa yang dibacakan untuk orang sakit. Sunah membaca Al-
Fatihah di samping orang sakit berdasarkan sabda Nabi saw dalam hadits sahih
berkenaan dengan perkara tersebut: “Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah
adalah ruqtah (sejenis obat dan mantera)?”
Sunah membaca Qul Huwallaahu Ahad, Qul A’uudzu bi rabbil falaq dan
Qul A’uudzu bi rabbin Naas uantuk orang sakit dengan meniup pada kedua
telapak tangan.
Hal tersebut diriwayatkan dalam Shahihain dari perbuatan Rasulullah
saw yang telah dijelaskan dalam bab meniup di akhir bagian yang sebelum ini.
Diriwayatkan dari Thalhah bin Mutharif, katanya: “Jika Al-Qur’an dibaca
di dekat orang sakit, dia merasa lebih ringan. “Pada suatu hari aku memasuki
khemah seseorang yang sedang sakit”. Aku berkata: “Aku melihatmu hari ini
dalam keadaan baik.” Dia berkata: “Telah dibacakan Al-Qur’an di dekatku.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
124 Imam Nawawi
Diriwayatkan oleh Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah
dengan isnadnya, bahwa Ar-Ramadi ra ketika menderita sakit, katanya: bacakan
hadits kepadaku. Ini baru hadits, apalagi Al-Qur’an.
Masalah ke-101:
Tentang apa yang dibacakan di dekat mayat. Para ulama sahabat kami
dan yang berkata, sunah membaca surat yasiin di dekatnya berdasarkan hadits
Ma’qil bin Yasar ra bahwa Nabi saw bersabda:
“Bacakanlah surat Yasiin untuk mayatmu.”
(Riwayat Abu dawud dan Nasa’I, dalam Amalul Yaum wal Lailah dan
Ibnu Majah dengan isnad dha’if)
Diriwayatkan oleh Mujalid dari Asy-Sya’bi, katanya:
“Kaum Anshor apabila hadir di dekat mayat, mereka membaca surat Al-
Baqarah.”
Dan orang bernama Mujalid ini adalah sha’if. Wallahua’lam.
==
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
125 Imam Nawawi
RIWAYAT PENULISAN MUSHAF
AL-QUR’AN
Sebenarnya Kitab Al-Qur’an sudah mulai ditulis pada masa nabi saw
sebagaimana yang tercatat dalam Mushaf-mushaf yang kita dapati dewasa ini.
Bagaimanapun pada masa itu ia belum dihimpun dalam bentuk sebuah Mushaf,
kecuali dihafaz dalam hati sejumlah manusia saja. Sejumlah sahabat ada yang
hafaz seleruhnya dan ada pula yang hanya hafaz sebagiannya.
Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq ra menjadi khalifah dan banyak penghafaz
Al-Qur’an terbunuh, dia nimbang mereka akan meninggal dunia semua dan
terjadi perselisihan berkenaan dengan Al-Qur’an sesudah mereka. Maka Abu
Bakar bermusyawarah dengan para sahabat ra untuk mengumpulkannya dalam
sebuah Mushaf dan mereka bersetuju dengannya.
Kemudian Abu Bakar ra. menyuruh menulisnya dalam sebuah Mushaf
dan menyimpannya dirumah Hafsah Ummul Mukminin ra.
Ketika Islam sudah tersebar pada masa pemerintahan Usman ra dia takut
terjadi perselisihan yang menyebabkan tertinggalkan sesuatu ayat dari Al-
Qur’an atau terjadi penambahan di dalamnya. Kemudian Usman
menulis/menyalin kumpulan Al-Qur’an yang ada pada Hafsah dan disetujui
oleh para sahabat dalam Mushaf-Mushaf dan mengirimkannya ke berbagai
negeri serta menyuruh melenyapkan tulisan yang bertentangan dengan itu.
Tidakan ini disetujui oleh Ali bin Abu Thalib dan para sahabat lainnya. Mudah-
Mudahan Allah swt meridhoi mereka.
Nabi saw tidak menjadikannya dalam satu Mushaf karena bleiau
membingkan terjadinya pertambahan dan penghapusan sebagian tulisan.
Kebimbangan itu tersu berlangsung hingga wafatnya Nabi saw. Ketika Abu
Bakar dan para sahabatnya lainnya merasa aman dari kebimbangan itu
menghendaki pengumpulannya, maka para sahabat ra pun melakukannya.
Para ulama berlainan pendapat berkenaan dengan jumlah Mushaf yang
dikirimkan Usman. Imam Abu Amrin Ad-Daani berkata, sebagian besar ulama
mengatakan bahwa Usman menulis empat naskhah. Dia kirimkan sebuah
maskhah ke Bashrah, sebuah ke Kufah dan sebuah ke Syam, sedangkan yang
sebuah lagi disimpannya.
Abu Hatim As-Sijistani berkata: Usman menulis tujuh Mushaf. Dia
kirimkan sebuah Mushaf ke Mekah, sebuiah Mushaf ke Syam, sebuha Mushaf ke
Yaman, Sebuah Mushaf ke Bahrain, sebuah Mushaf ke Bashrah, sebuah Mushaf
9
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
126 Imam Nawawi
ke Kufah dan sebuah Mushaf disimpannya di Madinah. Inilah ringkasan yang
berkaitan dengan awal pengumpulan Mushaf.
Berkenaan dengan cara menyebut kata Al-Mushaf ada yang membaca
Mushaf, ada yang membaca Mishaf dan ada yang membaca Mashaf. Pendapat
yang masyhur adalah dibaca Mushaf dan Mishaf. Bacaan Mashaf disebutkan
oleh Abu Jaafar An-Nahaas dan lainnya.
Masalah ke-101:
Para ulama sependapat atas anjuran menulis Muahaf-mushaf dan
mengindahkan tulisannya, lalu menjelaskannya serta memastikan bentuk
tulisannya. Para ulama berkata, diutamakan memberi titik dan syakal (harakat)
pada Mushaf, untuk menjaga dari kesalahan dan perubahan di dalamnya.
Sementara ketidaksukaan Asy-Sya’bi dan An-Nakha’I pada titik-titik tersebut,
maka keduanya tidak menyukainya pada masa itu karena takut terjadi
perubahan di dalamnya. Masa itu sudah berlalu, maka tidaka ada larangan. Hal
itu tidak dilarang karena merupakan sesuatu yang baru karena ia termasuk halhal
yang baik sehingga tidak dilarang seperti mengarang ilmu, membina sekolah
dan sekolah agama rakyat serta lainnya. Wallahua’lam.
Masalah ke-102:
Tidak bisa menulis Al-Qur’an dengan sesuatu yang najis dan
dihukumkan makruh menulisnya di atas dinding menurut madzhab kami. Ini
adalah madzhab Atha’ yang kami kemukakan. Telah kami kemukakan bahwa
apabila di tulis di atas sepotong kayu, maka makruh membakarnya.
Masalah ke-103:
Kaum Muslimin sependapat atas wajibnya menjaga Muahaf dan
memuliakannya. Para sahabat kami dan lainnya berkata, andaikata seorang
Muslim mencampakkannya dalam kotoran-mudah-mudahan Allah swt
melindunginya-maka pembalingnya menjadi kafir. Mereka berkata, haram
menjadikannya sebagai bantal. Bahakan menjadikan kitab ilmu sebagai bantal
adalah haram. Sunah berdiri menyambut Mushaf apabila diserahkan kepadanya
karena berdiri untuk menyambut orang-orang terkemuka seperti para ulama
dan orang-orang sholeh adalah mustahab. Maka sudah tentulah Mushaf lebih
utama. Saya telah menyebutkan dalil-dalil tentang anjuran berdiri ini pada
bagian lainnya.
Telah kami terima riwayat dalam Musnad Ad-Daarimi dengan isnad
sahih dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Ikrimah bin Abu Jahal ra. meletakkan
Mushaf di atas wajahnya dan berkata: “Kitab Tuhanku, Kitab Tuhanku.”
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
127 Imam Nawawi
Masalah ke-103:
Diharamkan pergi membawa Mushaf ke negeri musuh jika ditakutkan
Mushaf akan jatuh ke tangan mereka berdasarkan hadits manyhur dalam
Shahihain:
(Teks Bahasa Arab)
Terjemahan: “Sesungghunya Rasulullah saw melarang pergi membawa
Al-Qur’an ke negeri musuh.”
Diharamkan menjual Mushaf kepada orang Dzimmi. Jika dia menjualnya,
maka ada dua pendapat Asy-Syafi’i berkenaan dengan perkara tersebut.
Pendapat yang lebih sahih adalah tidak sah jual belinya, sedang pendapat kedua
jual belinya sah. Dalam keadaan itu diperintahkan menghilangkan pemilikan
daripadanya. Orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan (belum
mumayyiz) dilarang menyentuh Mushaf supaya tidak melanggar
kehormatannya. Larangan ini wajib dilakukan oleh walinya dan orang yang
melihatnya.
Masalah ke-104:
Diharamkan atas seorang berhadas menyentuh Mushaf dan
membawanya, sama saja membawanya dengan cara memegangnya atau dengan
lainnya, sama saja dia menyentuh tulisannya, tepinya atau kulitnya. Diharamkan
menyentuh wadah dan sampul serta kotak tempat Mushaf itu berada. Inilah
madzhab yang terpilih. Ada orang yang berpendapat, ketiga cara ini tidak haram
dan pendapat ini lemah.
Sekiranya Al-Qur’an ditulis pada sebuah papan, maka hukumnya sama
dengan Mushaf itu sendiri, sama saja tulisannya sedikit atau banyak. Bahkan
seandainya hanya sebaiah atau ayat yang ditulis untuk belajar, haram
menyentuh papan itu.
Masalah ke-104:
Jika orang yang berhadas atau junub atau perempuan haid membuka
lembaran-lembaran Mushaf dengan sepotong kayu atau seumpanya, maka ada
dua pendapat dari para sahabat kami tentang keharusannya. Pendapat yang
lebih jelas adalah bisa. Pendapat ini didukung bersama oleh para ulama Iraq
sahabat kami karena dia tidak menyentuh dan tidak membawanya.
Pendapat kedua adalah haram karena dia dianggap membawa kertas dan
kertas itu seperti seluruhnya. Jika dia mnggulung lengan bajunya di atas
tangannya dan membalik kertas itu, maka hukumnya haram tanpa ada
perselisihan. Salah seorang sahabat kami menceritakan adanya dua pendapat
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
128 Imam Nawawi
berkenaan dengan perkara tersebut. Pendapat yang benar adalah memastikan
haramnya, sebab pembalikan kertas itu dilakukan oleh tangan, bukan lengan
bajunya.
Masalah ke-105:
Jika orang yang berjunub berhadas menulis Mushaf, sedangkan dia
membawa kertasnya atau menyentuhnya ketika menulis, maka hukumnya
haram. Jika dia tidak membawanya dan tidak menyentuhnya, maka ada tiga
pendapat berkenaan dengannya. Pendapat yang lebih sahih adalah bisa,
pendapat kedua mengaramkannya. Pendapat ketiga, diharuskan bagi yang
berhadas kecil dan haram bagi orang yang berjunub.
Masalah ke-106:
Jika orang yang berhadas atau junub atau perempuan haid menyentuh
atau membawa sebuah kitab fiqh atau kitab ilmu lain yang berisi ayat-ayat Al-
Qur’an atau bersulam ayat Al-Qur’an atau yang uang dirham atau uang dinar
berukiranayat Al-Qur’an atau membawa barang-barang yang di antaranya
terdapat Mushaf atau menyentuh dinding atau makanan kuil atau roti yang
berukiran Al-Qur’an, maka madzhab yang sahih adalah bisa melakukan semua
ini karena ia bukan Mushaf. Terdapat satu pendapat yang mengatakan haram.
Qadhi besar Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Haawi berkata, bisa
menyentuh baju yang bersulam Al-Qur’an dan tidak bisa memakainya tanpa ada
perselisihan karena tujuan memakainya adalah tabarruk (mengambil berkat)
dengan Al-Qur’an.
Pendapat yang disebutkan atau dikatakannya ini adalah lemah dan tidak
seorang pun yang berpendapat seperti itu menurut pengetahuan saya. Bahkan
Asy-Syeikh Abu Muhammad Al-Juwaini dan lainnya menegaskan keharusan
memakainya. Inilah pendapat yang benar. Wallahua’lam.
Manakala Kitab tafsir Al-Qur’an, apabila Al-Qur’an yang terdapat di
dalamnya lebih banyak dari lainnya, haram menyentuh dan membawanya.
Kalau lainnya lebih banyak sebagaimana pada umumnya, maka ada tiga
pendapat. Pedapat yang lebih shahih tidak haram. Pendapat kedua, haram.
Pendapat ketiga, kalau Al-Qur’an di tulis dengan huruf yang kelas karena tebal
atau dengan huruf merah atau lainnya, maka haram. Jika tulisannya tidak jelas,
maka tidak haram.
Saya katakan: Dan haram menyentuhnya apabila sama antara keduanya.
Sahabat kami penulis kitab At-Titimmah berkata, apabila kami katakan,
tidak haram, maka hukumnya makruh.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
129 Imam Nawawi
Sementara menulis hadits Rasulullah saw jika tidak terdapat ayat-ayat Al-
Qur’an di dalamnya, tidaklah haram menyentuhnya. Pendapat yang lebih utama
adalah tidak disentuh, kecuali dalam keadaan suci. Kalau terdapat ayat-ayat dari
Al-Qur’an, tidaklah haram menurut madzhab kami, tetapi makruh. Dalam hal
ini ada satu pendapat bahwa hal itu haram, yaitu yang terdapat dalam kitabkitab
Fiqh.
Sedangkan ayat yang dinasakh tilawahnya seperti rejam dan selain itu,
maka tidak haram menyentuh ataupun membawanya. Para sahabat kami
berkata, demikian jugalah Taurat dan Injil.
Masalah ke-107:
Jika pada suatu tempat dari badan yang bersuci terdapat najis yang tidak
dimaafkan, haram atasnya menyentuh Mushaf dengan tempat yang bernajis itu
tanpa ada perselisihan dan tidak haram dengan lainnya menurut madzhab yang
sahih dan yang masyhur yang dikatakan oleh sebagian besar sahabat kami dan
para ulama lainnya. Abdul Qasim Ash-Shaimari salah seorang sahabat kami
berkata, haram. Al-Qadhi Abui Thayyib berkata, pendapat ini tertolak menurut
ijmak. Kemudian menurut pendapat yang masyhur, sebagian sahabat kami
mengatakan makruh. Pendapat yang terpilih adalah tidak makruh.
Masalah ke-108:
Barangsiapa tidak menemukan air, kemudian bertayamum sebagaimana
dia dibenarkan melakukan tayamum, maka dia bisa menyentuh Mushaf, sama
saja tayamum itu untuk sembahyang atau untuk keperluan lain yang
mengharuskan tayamum. Sementara siapa yang tidak menemukan air ataupun
tanah, maka dia bisa sembahyang saja dan tidak bisa menyentuh Mushaf karena
dia berhadas. Kami bisakan baginya sembahyang karena darurat.
Sekiranya ada bersamanya Mushaf dan tidak menemukan orang yang
bisa diamanahkannya sedang dia tidak dapat berwudhu, duharuskan baginya
membawanya karena darurat. Al-Qadhi Abu Thayyib berkata, tidak wajib
baginya pertayamum.
Kalau dia membimbangkan Mushaf terbakar atau tenggelam atau jatuh
dalam najis atau jatuh ke tangan orang kafir, maka dia bisa mengambilnya
karena darurat, meskipun dia berhadas.
Masalah ke-109:
Apakah wali dan guru wajib memaksa anak kecil yang sudah bisa
membedakan (sudah mumayyiz) bersuci untuk membawa Mushaf. Terdapat
dua pendapat yang masyhur berkenaan dengan perkara tersebut. Pendapat yang
lebih kuat (sahih) adalah tidak wajib karena memberatkan.
At-Tibyaan fii Aadaabi Hamalatil Quran
130 Imam Nawawi
Masalah ke-110:
Bisa menjual Mushaf dan membelinya dan tidak makruh pembeliannya.
Adapun tentang makruhnya atas penjualannya ada dua pendapat dari tiga
sahabat kami. Pendapat yang lebih kuat(sahih) sebagaimana disebutkan oleh
Asy-Syafi’i adalah makruh. Mereka yang berpendapat tidak makruh menjual
dan menjual dan membelinya ialah Hasan Al-Bashri, Ikrimah dan Al-Hakam bin
Uyainah.
Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sebagian ulam tidak
menyukai penjualan dan pembeliannya. Ibnu Mundzir menceritakannya dari
Alqamah, Ibnu Sirin, An-Nakh’I, Syuraih, Masruq dan Abdullah bin Zaid.
Diriwayatkan dari Umar bin Abu Musa Al-Asy’ari adanya larangan keras
menjualnya.
Sebagian ulama mengharuskan pembeliannya dan tidak menyukai
penjualannya. Ibnu Mundzir menceritakan dari Ibnu Abbas, Said bin Jubair,
Ahmad bin Hanval dan Ishaq bin Rahawaih. Wallahua’lam
Wassalam
==TAMAT==

Iklan