# PAHALA JALMA ANU SHOLAT. #

Dawuhan Kangjeng Nabi : Saha-Saha Jalma Anu Ngaraksa
Solat Anu Lima Waktu Teugeusna Tara DI Tinggalkeun
Mangka Eta Solat Jadi Cahaya ,Oge Bisa Jadi Hujjah Bisa
Nyababkeun Di Salameutkeun Kalawan Rohmat ALLAH
Di Poe Qiyamah,Lebeut Ka Surga.

# SIKSAAN ANU TARA SHOLAT #

Saha-Saha Jalma Anu Sok Ninggalkeun Solat Anu
Lima Waktu Mangka Eta Jalma Moal Meunang Cahaya,
Moal Meunang Hujjah,Moal Salameut Di Poe Qiyamah
Malah Bakal DI Barengkeun Jeng Si Fira’un,Si,Qorun
Si Haman Jeng Ubay Bin kholaf.
Oge Jalma Anu Tara Solat Bakal Di Bere Ku ALLAh
12 Siksaan :

3. Siksaan Di Bikeun Di Dunia :
(A) Di Lengitkeun Kaberkahan Hirupna Oge Hese
Neangan Rizqina (B)Di Kaluarkeun Tina Golongan Jalma
Sholeh (C) Di Pikangewa Ku Jalma Mu’min.

3. Siksaan Deui Di Bikeun Nalika Maot :
(A) Di Cabut Rohna Bari Kaayaan Haus Lamun Di
Bikeun Cai Lautan Teuteup Bakal Ngarasa Haus
(B) Kaluarna Roh Nyeurina Luar Biasa Dina Nalika Maot.
(C) Memeh Kaluar Roh Paling Dipikasieun Imanna Eta
Jalma Di Cabut,Maot Dina Kaayaan Kufur.

3. Siksaan Deui Nalika Di Jero Quburan :
(A) DI Tanya Ku Malaikat Bari Pikasieuneun
(B) Di Alam Quburna Poek Mongkleng
(C) Bumi Ngagencet Kaeta Mayit Neupika Remuk Eta Mayit.

3. Siksaan Deui Di Poe Qiyamah :
(A) Bangeut Hisaabanna .
(B) Di Pikabendu Ku ALLAH.
(C) Di Siksa Ku ALLAh Akhirna Di Asupkeun Kanaraka.

JUMLAH = 12 SIKSAAN.
CATATAN : IEU JALMA ANU TARA SOLAT ANU
BAKAL MEUNANG 12 SIKSAAN ANU HENTEU
TOBAT MEMEH MAOTNA,TAPI LAMUN TOBAT
MAH BAKAL DI HAMPURA.

Iklan