# BAB NAJIS AYA 22 #

1. CAI PAPANG JALMI / SASATOAN, KECUALI CAI PAPANGNA ROSUL SUCI, SABAB BERSIHNA ROSUL LAHIR JENG BATIN.
2. TAI ANAK ADAM/SASATOAN.
3. CAI MADZI ANU KALUARNA NALIKA SYAHWAT NUJU NAEK KATAHAN CAI MANI TEU KALUAR,AKHIRNA ANU KALUAR CAI MADZI RUPANA CAI MADZI : BODAS / KONENG BARI ENCER GALIBNA KALUARNA TI AWEWE.
4. CAI WADZI KALUARNA NALIKA TOS MIGAWE BEUBEURATAN GALIBNA TI LALAKI RUPANA CAI WADZI : BODAS SEMU KIRUH BARI KENTEUL,OGE KALUARNA BIASANA GES PAPANG.
5. GETIH JALMI / SASATOAN.
6. NANAH ENCER / KENTEUL.
7. GETIH BONTENG ANU RUPANA BODAS.
8. CACAR / JARAWAT LAMUN BUCAT,LAMUN TEU BUCAT MAH SUCI,
9. CENANG LAMUN BUCAT,LAMUN TEU BUCAT MAH SUCI.
10. UTAH JALMI / SASATOAN ANU KALUAR TINA JERO PATUANGAN SANAJAN RUPANA CAIRAN.
11. HAMPRU.
12. SUSU ANU TEU DI DAHAR DAGINGNA,SAPERTI SUSU MONYET,MAUNG,GAJAH,UCING / SATO ANU HARAM DI DAHARNA.
13. GAYEMAN ONTA / SAPI / DOMBA,SABAB ETA TEH UTAH.
14. CAI SOLOKAN / WALUNGAN,LAMUN TOS ROBAH RUPANA,RASANA , JENG AMBEUNA.
15. ACAY ANU KALUAR TINA JERO PATUANGAN RUPANA KONENG BARI AYA BUKURAN.
16. BASEHNA ALAT KELAMIN AWEWE ANU KALUARNA ETA CAI NALIKA WAKTU NAGOG / TINA JERO PIANAKAN / RAHIM.
17. BANGKE,KECUALI BANGKE MANUSA,LAUK JENG SIMEUT.
18. ARAK / MINUMAN KERAS.
19. ENDOG KACINGCALANG.
20. HASEUP ANU KALUAR TINA DURUKAN RUNTAH ANU NAJIS LAMUN KEUNA ETA HASEUP KANA BAJU ANU BASEUH JADI NAJIS KUDU DI BERSIHKEUN DEUI,LAMUN GARING BAJUNA TINGGAL DI KEPRUKEUN.
21. GOGOG BOH KER HIRUP SOK KOMO GES JADI BANGKE.
22. BABI BOH KER HIRUP SOK KOMO GES JADI BANGKE.

PERINGATAN : DIMANA-MANA KAKEUNAAN KU SALAH SAHIJI NAJIS ANU 22 IEU BOH KEUNA KANA BADAN / KANA PAKEAN / KANA TEMPAT SOLAT
MAKA HUKUMNA JADI NAJIS WAJIB KUDU DI BERSIHKEUN / DI SUCIKEUN.

TATA CARA

MULASARA

MAYIT

(1)
*MAYIT*
Dina ieu bab bade ngajelaskeun tentang masalah mulasara mayit anu leres sakumaha dina aturan ‘ilmu fiqih.
Kawajiban umat islam di mana-mana aya anu maot seorang muslim wajib hukumna di urus.Hukumna ngurus mayit fardhu kifayah,ari ta’ripna pardhu kipayah nyaeta :
Di mana-mana aya anu migawe salah saurang maka gugur kawajiban anu sanesna,tapi lamun teu migawe saurang-urang acan maka dosa kabehanna.
Kawajiban anu hirup terhadap mayit sadayana aya 4 perkara nyaeta :
1.NGADUSAN MAYIT.
Tata cara ngadusan mayit anu sampurna nyaeta :
Di mana-mana ngadusan mayit nalika ngosokannana laun teuing ulah bisi getekeun tarik teuing ulah bisi nyerieun,tapi sedang sedang saja,bari liang-liang anu aya dina anggota badan mayit colokan sing bersih sampai beunang kokotorna/daki-dakina,terutama tempat micenna sing bersih pisan,carana eta perutna urut tong tarik teuing supaya gampang kaluar kokotorna.
Dimana-mana tos beres ngadusan, liang-liang anu aya dina badan mayit cocokan/tutupan terutama tempat micenna lamun teu di cocokan bisi kaluar deui kokotorna lamun kaluar deui wajib balikan deui adusna,wajib teh lamun kanyahoan kaluarna eta kokotor/najis,bari wajib dibalikan deui lamun can di bunteul ku kain kafan,mafhumna lamun kaluarna eta kokotor teu kanyahoan maka teu kudu balikan deui ngadusanna/lamun kaluarna eta kokotor saatos di bunteul ku kain kafan teu wajib di balikan deui,ngan wajib di kumbah paleubah bobokongna.Naon sababna pangna kudu kitu,sabab solat mayit saperti solatna anu hirup,lamun dina badanna mayit aya najis teu sah solat mayitna.
Salajeungna ngadusan mayit lamun mayitna lalaki wajib anu kudu ngadusanna kudu ku lalaki teu menang ku awewe,lamun mayit awewe kudu ku awewe deui kecuali anakna/ mahramna/suami ku istrina/sabalikna bari ngadusanna make kaos tangan/mayitna budak leutik,dasarna pangna teu menang kahiji orat,kadua ngajaga bisi aya kacacadan dina badan mayit engkena bisi di beje-beja ka batur akhirna jadi’aeb eta mayit.
Salajeungna dina nalika ngadusan mayit hukuma sunat caina kudu cai tiis bari campuran ku uyah laut sabab masih keneh dzatna cai suci tur nyucikeun teu ngarobahkeun kana cai pangna kudu di campuran ku uyah laut supaya mayitna teu bau,tong cai panas kecuali lamun dina musim hujan kop caina haneutan supaya beunang dakina.
Salajeungna ngadusan mayit sunat hukumna simpeun luhur gebog/papan supaya lagrag kokotorna,oge sunat mayitna ulah di taranjang teuing, sunat
(2)

make pakean gamis/tutupan ku sinjang,oge sunat di tempat anu sepi ngadusannana/tertutup,oge sunat ngadusannana tilu kali kumbahan satiap sakali kumbahanna walatra,oge sunat make sabun jeng sampo,oge sunat pang utamana ngadusanmayit ku kulawargana saperti bapana maot adusan ku budakna/sabalikna,termasuk jadi imamna sholat,oge sunat pikeun anu ngadusan mayit dimana tos beres sunat manehna adus.
Oge sunat pikeun si gosil/tukang ngadusan niyat dina hatena niyat carana :
Niyat abdi ngadusan ieu mayit fardhu karana Allah,Oge sunat saatos beres di adusan si mayit di wudhuan ,bari si gosil/tukang ngadusan niyat dina hatena carana : Niyat abdi ngawudhuan ieu mayit fardhu karana Allah.
Kumaha lamun aya mayit hese di adusan saperti :
1.Ku sabab eweh cai sama sakali maka wajib di tayamuman
2.Aya cai mah ngan mayitna maotna kaduruk lamun di adusan bakal marurag dagingna maka wajib di tayamuman.
CATATAN KAHIJI : memeh ngadusan mayit/tayamum omat lamun dina badan mayit aya najisan ulah waka di adusan/di tayamuman balikta hilangkeun heula eta najisna ku cai,di mana tos di hilangkeun pek laksanakeun adus/tayamum.
CATATAN KADUA : mayitna anu wajib di adusan kudu jalma islam,bari maotna lain maot syahid.
CATATAN KATILU : lamun budak anu can di sunatan wajib diadusan jeng tayamum,pangna kudu di tayamuman sabab pikeun ngaganti qulupna/kokocopna anu najis hese di kumbahna maka gantiyan bae ku tayamum ngagenti anggota anu can kakumbah.
2.MUNTEL/MUNGKUS MAYIT.
Saatos mayit di adusan kawajiban anu hirup hukumna fardhu kifayah nyaeta mayit wajib di buntel/di bungkus ku kain kafan anu bodas.Muntelna mayit lalaki jeng awewe beda.Sampurna piken mayit lalaki nyaeta :
A.Tilu lapis boeh/kain kafan,satiyap salapisna/salambarna kudu nutupan sakabeh badanna mayit.Anapon panjang lebarna tergantung gede letikna mayit,oge tilu lapisna kudu sarua ukuranna panjang jeng lebarna contona saperti,anu salapis panjangna 1 meter lebarna 80 cm,tah anu kadua jeng anu katiluna kudu sarua ukuranna jeng anu salapis tadi.
B. Mayitna make pakean gamis/baju kurung gamisna ulah di kaput nyienna, tapi kudu kujarum kecos.
C. Sorban tegesna mayitna buntel mastakana ku sorban.

(3)

Jadi piken muntel/mungkus mayit lalaki sampurna aya 5.Tilu lapis boeh,gamis jeng sorban.
Anapon mayit awewe mah nyaeta :
A.dua lapis boeh/kain kafan
B.gamis
C.samping
D.kerudung
CATATAN KAHIJI : Di mana-mana mayit tos di bungkus omat dina boehna ulah di tulisan kalimah/ayat-ayat Al-QURAN / ASMANA ALLAH / KU LAPAD ADZAN,naon sababna pangna teu menang di tulisan sabab lamun di tulisna ku pulpen/spidol dina boeh mayitna dimana mayitna buruk engke bakal ngahiji nanahna jeng asma Allah hukumna haram.lamun kekeh hayang bae kop menang asal mangsina ciduh pulpenna curuk engke bakal tereh lengitna beda jeng spidol/pulpen hese lengitna.
CATATAN KADUA : Dimana-mana mayit di asupken kana pasaran,omat memeh di asupken pasaranna kudu di bersihkeun heula bisi aya najis saperti tai hayam/tai berit/bisi aya bangke,sabab lamun teu di bersihkeun heula bisi nempel kana boehna,akhirna nyolatan mayitna teu sah.
3. SHOLAT MAYIT.
Saatos munteul mayit kawajiban anu hirup terhadap mayit nyaeta sholat mayit.
Rukun sholat mayit sadayana aya 7.
1. NIYAT.
lamun mayit lalaki niyatna nyaeta : niyat abdi sholat ieu mayit lalaki opat takbiran fardhu kifayah jadi imam/ma’mum karana Allah ta’ala.

_____________________________________________________________
Lamun mayitna awewe niyatna nyaeta : niyat abdi sholat ieu mayit awewe opat takbiran fardhu kifayah jadi imam/ma’mum karana Allah ta’ala.

_____________________________________________________________
Lamun niyatna sholat ghoib nyaeta : niyat abdi sholat mayit ghoib fulan binti fulanah opat takbiran fardhu kifayah jadi imam/ma’mum karana Allah ta’ala.

_____________________________________________________________

(4)

Lamun teu apal ngaran mayitna sholat ghoib niyatna nyaeta : niyat abdi sholat kajalma anu nyolatan si imam opat takbiran fardhu kifayah jadi ma’mum karana Allah ta’ala.

_____________________________________________________________
2. NANGTUNG.
Rukun sholat mayit kadua nyaeta : nangtung lamun kawasa lamun teu kawasa meunang bari diuk / nyangigir / nangkarak / isarah ku soca / ku hate sholat mayitna,sakumaha dina sholat lima waktu.
3. OPAT TAKBIRAN.
Rukun sholat mayit katilu nyaeta : opat takbiran di sunatkeun dina tiyap-tiyap takbiran angkat dua pananganna bari meneran kana dua taktakna tuluy simpeun handapeun dadana luhureun bujalna.
4. MACA FATIHAH.
Rukun sholat mayit kaopat nyaeta : maca fatihah saatos niyat dina takbir kahiji lamun teu bisa maca fatihah ganti ku ayat Al-Quran,7 ayat ulah kurang tina 165 hurup lamun teu bisa ayat Al-Quran ganti ku maca dzikir anu 7 tasbeh,tahmid,takbir,tahlil,haoqolah ulah kurang tina 165 hurup lamun teu bisa keneh tos weh cicing tuturkeun imam.Sunat nalika maca fatihah boh ker imam/ma’mum macana di launkeun,nalika takbirna mah di tarikeun.
5. MACA SHOLAWAT.
Rukun sholat mayit kalima nyaeta : maca sholawat dina takbir kadua.Sholawat anu dibacana nyaeta :

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Atawa sholawat dina sholat anu lima waktu.
6. MACA DU’A.
Rukun sholat mayit kagenep nyaeta : maca du’a dina takbir katilu.
Du’a pikeun mayit lalaki nyaeta :

_____________________________________________________________
Du’a pikeun mayit awewe nyaeta :

_____________________________________________________________
7.MACA SALAM.
Rukun sholat mayit anu katujuh nyaeta : maca salam dina takbir kaopat.
(5)

Bari sunat maca du’a memeh salam du’ana nyaeta :

_____________________________________________________________
Salamna dina sholat mayit mah sunat make wabarokatuh.
CATATAN KAHIJI : Anu haq pertama sholat mayit bapana/akina/anakna mayit/wakilna di wakilkeun ka kiyayi,tah di urang mah rata-rata sok di wakilkeun ka kiyayi/ka ustadz,tuluy incuna/adina anu saindung sabapa/sabapa wungkul/alona/pamanna mayit,tuluy weh dulur-dulurna mayit.
CATATAN KADUA : Sunat hukumna dina nalika bade sholat mayit di tilu jajarkeun shapna bade seer jalmina / sakeudik jalmina soksanajan tiyap-tiyap jajaran bade pinuh / teu pinuh.Naon sababna pangna kudu ditilu jajarkeun,sabab lamun mayit di sholatan kutilu jajar maka haq pikeun eta mayit meunang pangampura Allah.Malah lamun anu nyolatan teh sampai 40 / 100 jalmi maka eta jalma anu 40 / 100 jalma bakal nyafa’atan ka eta mayit jaga di poe qiyamah sakumaha dina hadits riwayat imam muslim.
4. NGUBURKEUN MAYIT.
Kawajiban anu hirup saatos nyolatan nyaeta nguburkeun mayit.Sampurna nguburkeun mayit rada jeroan,jerona dua meter lebarna satu meter,pangna kudu jero supaya teu kaambeu bauna mayit ku sato galak anu sok ngahakan kana bangke,elatna turut ka kangjeng nabi muhamad s.a.w.
Nalika di quburkeun si mayit wajib hukumna kudu di sangigirkeun bari mayun ka qiblat,lamun teu ka qiblat dosa bari wajib di keduk deui.
PASUNATAN.
A. Sunat hukumna nalika mayit di quburkeun buka tali boehna tuluy pipina mayit anu palebah katuhuna di anteulkeun kana taneuh,mastakana,pipina,tonggongna,sampeanna, sadayana ganjeul make bantal/ganjel kutaneuh anu tos di buledkeun,ieu nandakeun rek pajabat/rakyat,rek anu benghar/miskin yen ges jadi mayit mah sarua,nandakeun kana hinana mayit lamun teu mawa amal sholeh nalika hirupna,ker hirup mah sare tina kasur anu empuk ges maot mah kabeh dina taneuh,hina kacida lamun teu mawa amal sholeh.
B. Sunat hukumna quburan di pucukulkeun saperti tonggong kuya luhurna sajengkal,tuluy di ratakeun,naon sababna pangna kudu kitu sabab supaya ngarah kaciri ieu teh quburan akhirna jalmi anu ngaliwat teu wanieun nincak,oge nalika hujan quburanna teu ngaleleup ka jero / teu dekok tapi jadi rata.
(6)

C. Sunat hukumna anu caricing di gigireun quburan ngawuran taneuh tilu kali awuran kana jero quburan satiyap-tiyap awuran bari ngadu’a,awuran anu kahiji bari ngadu’a :

_____________________________________________________________
Awuran anu kadua du’ana :

_____________________________________________________________
Awuran anu katilu du’ana :

_____________________________________________________________
Pahalana matak di jauhkeun tina siksa qubur.
D. Oge sunat maca surat AL-QODR tujuh balikan,pahalana matak di jauhkeun tina siksa qubur.
E. Oge sunat nalika mayit di asupkeun kana liang qubur bari maca du’a :

_____________________________________________________________
Pahalana matak di jauhkeun tina siksa qubur.
F. Oge sunat dina luhureun quburanna nancebkeun dahan korma anu masih keneh baseh lamun teu aya kenging dahan jambu/rambutan/balukang anu masih keneh baraseh ulah anu garing,dasarna turut ka kangjeng nabi muhamad s.a.w. Naon sababna dahanna kudu anu baseh,sabab salagi masih keneh baseh eta dahan maraca tasbeh,dasarna eta dahan maca tasbeh Allah ngadawuh dina AL-Quran :

_____________________________________________________________
Ku barokahna dahan maca tasbeh eta mayit bakal di entengkeun / moal menang siksa qubur.
Oge di qiyaskeun/di sarupakeun hukumna saperti dahan qorma nyaeta ngawurkeun kembang /tabur bunga anu sengit saperti kembang melati/cempaka/kenanga/ros,sabab malaikat reseupeun kanu sarengit lalungsur eta mayit kaberatan ku anu mulya matak ngahampangkeun kana siksaan mayit tegesna bakal di jauhkeun tina siksa qubur.
G.sunat hukumna saatos di quburkeun eta mayit di talqinan jalmi anu hadir sunat narangtung anu maca talqinna bari diuk mayunan mastakana mayit,malah sunat du’a talqinna baca tilu kali rek kusorangan/saurang-saurang.Pahalana supaya lancer ngajawab pertanyaan malaikat.

(7)

H.Sunat hukumna tahlil jeng maca Quran di hadiyahkeun/di wisolkeun pikeun mayit,sabab mayit butuh kana du’a-du’ana anu hirup boh ti kulawargana/sobatna/ti sasama muslim,jeng yeerkeun sodaqoh pikeun mayit,sakumaha dina hadits rosul :

_____________________________________________________________
Hartosna : Ari mayit di jero quburan teh saperti jalma anu ti telem di jero lautan nungguan ete mayit kana du’a-du’ana ti kulawargana/ti sobatna/ti dulur sasama muslim.
I.Sunat hukumna nyeerkeun zarah ka quburan minimal saminggu sakali,dimana-mana asup ka quburan sunat maca salam.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
PAMAKRUHAN.
A. Makruh hukumna lamun mayit di kana jero petikeun,dasarna pangna makruh ngamubadzirkeun harta,kecuali lamun aya hajat saperti quburanna becrek kaluar wae cai maka et amah teu makruh balikta jadi wajib mayit di asupkeun kana peti tuluy quburkeun.
B.Makruh hukumna quburan di tembok/di beton/di keramik,boh handapna/gigirna/luhurna,lamun eweh hajat sakumaha dina hadits rosul.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Hartosna :ngadauh rosul parantos ngalarang kana nembok quburan jeng ngabangun quburan / nulis kaligrapi dina tembokna.Hadits riwayat imam muslim.
Anapon lamun aya hajat mah teu makruh saperti sieun di keduk ko sato galak anu sok ngahakan kana bangke sabab di daerahna loba sato galak / sato galak mah teu aya ngan daerahna rawan longsor/rawan banjir,tah eta mah menang quburan di tembok/di beton.
Cek tadi makruh hukumna nembok/di beton quburanna bari eweh hajat,ieu teh lamun di quburna di tanah sorangan anapon lamun di tanah umum/di tanah waqap eta mah lain makruh balikta haram.
C. Makruh hukumna nincakan qoburan muslim sok sanajan quburan anu di sia-siakeun/tara di longokan/tara di zarahan diculkeun ku ahli
(8)

warisna/quburanna jalma ma’siyat saperti tara sholay/sok mabok/sok zina jeng anu liana.Makruh teh lamun eweh hajat lamun aya hajat mah teu makruh saperti eweh jalan kecuali kudu ngaliwat/ata nincak eta quburan.
PAHARAMAN.
A.Haram hukumna muntel mayit salagi masih keneh aya boeh/lawon/kaen,teu meunang muntel mayit ku kulit/ku jukut/ku taneuh
,kecuali lamun boeh/lawon/kaen teu aya meunang ku kulit/ku jukut/ku taneuh.
B. Haram hukumna dina boeh mayit di tulisan ayat-ayat Allah/asma-asma Allah,lamun nulisna ku pulpen/ku spidol,lamun mangsina ciduh pulpenna curuk kop meunang,ngan alusna ulah.Pangna teu meunang sabab engke ayat Al-Quran/Asma Allah nalika mayit buruk pacampur jeng nanah.
C. Haram hukumna nutupan janazah ku kaen sutra boh mayit lalaki/awewe.
D.Haram hukumna mayit di simpeun di lorong-lorong bukit/di jero guha,sabab eta teu kaasup nguburkeun mayit.
E.Haram hukumna lamun eta quburan teu make padung/teu make ciri,dasarna supaya teu di tincakan eta quburan.
F.Haram hukumna ngubur dua mayit di saquburkeun/di barengkeun rek sajenis/beda jenis,kecuali mahram saperti salaki jeng pamajikan/anakna jeng bapana/jeng indungna ngan pedah makruh.Haram soteh lamun eweh hajat lamun aya hajat mah meunang saperti anu maotna loba,saperti korban sunami/gempa/longsor,mun kitu mah teu haram oge teu makruh.
G.Haram ngasupkeun mayit anu anyar ka quburan anu tos aya mayitan,kecuali lamun mayitna tos buruk saperti mayitna karek umur sabulan/2 bulan/3 bulan sampai satahun batasna,oge ngitung-ngitung mayitna buruk jeng teu burukna kudu nurutkeun ahli khobroh nyaeta tukang ningali ku alat keker teu kudu dikeduk heula.
H.Haram hukumna nyokot dahan korma/jambu/balukang/kembang anu masih keneh baseh anu di taburkeun luhureun quburan,dasarna sabab ngahilangkeun bagian mayit rugi pikeun eta mayit tegesna moal aya mang macakeun tasbeh pikeun eta mayit,oge ngahilangkeun haqna mayit,sabab lamun aya kembang-kembang anu sengit malaikat turun ngambeu kana eta sesengitan akhirna eta mayit kabeuratan ku anu mulya di entengkeun tina siksa qubur.
I.haram hukumna nembok quburan dina tanah umum/tanah waqap,malah wajib di robohkeun eta bangunan/tembokna saatos mayitna buruk,bahan bangunannana bikeun ka ahli warisna.
J.Haram hukumna miceun/kahampangan dina luhureun quburan.
(9)

K.Lamun aya istri anu hamil maot bari janinna hirup wajib di sesar,lamun janinna milu maot teu meunang di sesar haram hukumna,quburkeun wae jeng indungna.
L.Haram nyolatan mayit anu maot syahid dunia jeng akherat/syahid dunia wungkul,oge haram nyolatan mayit kafir.
ANU MAOT DI LAUT.
Kumaha lamun aya anu maotna di laut cara nguburkeunna kumaha jawab aya dua.
1. Lamun ges deket kadaratan tunggukeun quburna di daratan.
2. Lamun jauh keneh/tengah-tengah lautan maka meunang nguburkeunna di gujubarkeun kana jero laut,carana pertama sukuna mayit talian bengberatan kubatu/ku besi supaya teuleum mayitna,oge supaya nantung mayitna,engke eta mayit di hakan ku lauk,tuluy lauk ngising taina lagrag kana taneh tah eta mayit bakal di hudangkeun deui ti dinya.
MAYIT KALURON.
1.Lamun ngalahirkeunnana memeh 4 bulan maka eta mayit kaluron wajib di bunteul jeng di quburkeun.
2.Lamun ngalahirkeunnana saatos 4 bulan bari eweh soraan/ngerejet nalika lahirna,maka eta mayit kaluron wajib di adusan,dibuntel,jeng di quburkeun.
3.Lamun ngalahirkeunnana saatos 4 bulan bari kungsi aya soraan/ngerejet nalika lahirna,maka eta mayit kaluron saperti mayit dewasa,wajib di adusan,di bunteul,di sholatan jeng di quburkeun.
MAYIT SHAHID.
1.Maot syahid dunia jeng akherat saperti anu maot di pangperngan anu ngabela agama Allah,maka wajib di bunteul jeng di quburkeun.
2.Maot syahid dunia wungkul saperti bapana maot ku kafir anakana hayang ngabales milu perang ari pek maot mnehna ge,tah eta oge wajib di bunteul jeng di quburkeun.
3.maot syahid akherat wungkul saperti maot di teluh/sunami/longsor/banjir/gempa/ka duruk/muntaber,/di pangajian,tah eta mah wajib di adusan,di bunteul,di sholatan jeng di quburkeun.
BIYAYA MULASARA MAYIT.
Lamun anu maotna anakana / pamajikanna / pembantuna maka biyayana ti bapana ti mimiti ngadusan sampai di quburkeun.
Lamun anu maotna bapa/indung urang maka biyayana dina tirkah mayit,lamun aya titinggalna lamun teu aya anak-anakna anu benghar ngurus

(10)

biyayana,anakna mariskin biyayana tina kas daerah satempat,kasna kosong maka jalma anu benghar wajib ngurus biyayana.
WARISAN.
Haram hukumna lamun warisan langsung di bagikeun salagi anu 5 perkara can di laksanakeun.
1.Biyaya mulasara mayit tina tirkahna.
2.Hutang-hutangna mayit kudu di bayar tina tirkahna.
3.Sakabeuh tirkahna mayit kudu di zakatan heula.
4.wasyiyatna mayit kudu di laksanakeun.
5.Lamun mayit can munggah haji,wajib di hajikeun amanah/badal biyayana tina tirkah mayit.
Lamun anu lima perkara ieu teu di laksanakeun maka ngabagikeun warisannana haram hukmna.
JALMA ANU MAOT POE JUM’AT.
Poe naon anu maotna alus nyaeta poe jum’at sakumaha dina hadits :

_____________________________________________________________
Hartosna : saha-saha jalma anu maot poe jum’at/malam jum’at maka insya Allah bakal di salametkeun tina siksa qubur jeng fitnah qubur.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Hartosna : saha-saha jalma anu maca surat Al-ikhlas 100 balikan dina nalika ker gering tuluy maot eta jalma bakal moal meunang fitnah qubur jeng bakal di salametkeun tina genjetan alam qubur jeng nalika ngaliwat kana shirotol mustaqim di tanggey ku malaikat teu kungsi nincak kana eta jembatan.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Hartosna : saha-saha jalma anu maca kana kalimah anu di luhur 40 balikan dina ker geringna tuluy maot maka eta jalma di bere pahalana saperti anu maot syahid (surga) lamun teu maot (cager) bakal di hampura dosana ku Allah.
(11)

Alhamdulillaah parantos beres ngajeulaskeun masalah anu berhubungan sareng mayit,mudah-mudahan urang sadaya janten jalmi anu khusnul khotimah,sareng mudah-mudahan Allah ngahapunteun kana dosa-dosa urang sadaya sareng di teubihkeun tina fitnah qubur jeng siksa qubur.Aamiin.

Wassalaam.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Iklan